Wybierz dział:

Zadanie 239

Naszkicuj wykres funkcji wykładniczej f, danej wzorem f(x)=2^x,  dla x z  przedziału [0,3].

Zadanie 244

Dane są funkcje f(x)=2^x oraz g(x)=3^x. Naszkicuj wykres funkcji h(x)=f(x)* g(x).

Zadanie 871

Dane są funkcje f(x)=3^x  oraz  g(x) = \left(\cfrac{1}{3}\right)^x. Funkcja h jest iloczynem funkcji f oraz g. Zaznacz wzór funkcji h:

Zadanie 245

Dane są funkcje f(x)=\left(\cfrac{10}{3}\right)^x oraz g(x)=(0,3)^x. Naszkicuj wykres funkcji h(x)=f(x)* g(x).

Zadanie 243

Zasada dźwigni Archimedesa głosi, że jeżeli na dźwigni umieścimy dwa przedmioty tak, że będą one w równowadze, to ciężary tych przedmiotów są odwrotnie proporcjonalne do ich odległości od punktu podparcia dźwigni.

Dany jest odważnik o masie 4\ kg. Punkt podparcia dźwigni znajduje się 20\ cm od tego odważnika. Napisz wzór funkcji, która uzależnia masę drugiego odważnika od jego odległości od punktu podparcia w ten sposób, aby odważniki pozostawały w równowadze.

Zadanie 1189

Rozwiąż równanie:

4^x+3* 2^x+1=0