Wybierz dział:

Zadanie 995

Przekrój osiowy walca jest prostokątem o wymiarach 2\times 6. Objętość tego walca wynosi:

 

Zadanie 912

Jeżeli \alpha=30^{\circ}, a  H=6\ cm to krawędź boczna ma długość:

 

Zadanie 908

Dany jest prostopadłościan o wymiarach  3\times 4\times 5. Kąt nachylenia przekątnej tego prostopadłościanu do płaszczyzny podstawy wynosi:

Zadanie 921

Dany jest ostrosłup prawidłowy sześciokątny. Tangens nachylenia krawędzi bocznej do podstawy wynosi \cfrac{\sqrt{3}}{2}. Wtedy kąt nachylenia ściany bocznej do podstawy wynosi:

Zadanie 378

Przekątne przekroju osiowego walca przecinają się pod kątem \alpha=60^{\circ}. Długość tych przekątnych to 10. Oblicz objętość walca.

Zadanie 311

Dany jest ostrosłup prawidłowy czworokątny. Tangens kąta nachylenia ściany bocznej do płaszczyzny podstawy wynosi 1. Oblicz pole powierzchni całkowitej tego ostrosłupa, jeżeli krawędź podstawy ma długość 5\ cm.

Zadanie 166

W pewnym ostrosłupie prawidłowym sześciokątnym, krawędź podstawy jest równa wysokości i wynosi 3\ cm. Oblicz objętość tego ostrosłupa.

Zadanie 907

 

Jeżeli \alpha=30^{\circ} oraz a=1 to wysokość tego prostopadłościanu wynosi:

Zadanie 918

Dłuższa przekątna podstawy, ostrosłupa prawidłowego sześciokątnego ma długość 6. Wysokość ostrosłupa ma długość 9. Objętość tego ostrosłupa wynosi:

Zadanie 926

Wysokość ściany bocznej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego oraz krawędź podstawy mają długość 10. Kąt nachylenia ściany bocznej do płaszczyzny podstawy w tym ostrosłupie wynosi:

Zadanie 675

Pole podstawy walca wynosi 49\pi, a jego wysokość 7. Pole powierzchni całkowitej  tego walca wynosi:

Zadanie 517

W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym sinus kąta nachylenia krawędzi bocznej do krawędzi podstawy wynosi \cfrac{1}{2}. Oblicz pole powierzchni całkowitej tego ostrosłupa, jeżeli wysokość ściany bocznej poprowadzona z wierzchołka ostrosłupa na krawędź podstawy ma długość 9.

Zadanie 303

W graniastosłupie prawidłowym sześciokątnym, kąt nachylenia dłuższej przekątnej do płaszczyzny podstawy wynosi 45^{\circ}. Wysokość tego graniastosłupa wynosi 6. Oblicz długość krawędzi podstawy.

Zadanie 309


Dany jest ostrosłup prawidłowy sześciokątny o boku długości a ( jak na rysunku). Wiedząc, że \tan\alpha = \cfrac{\sqrt{3}}{2} oblicz:

a) miary kątów trójkąta  ABS

b) pole trójkąta ABS

Zadanie 668

Promień podstawy walca ma długość 5, a długość wysokości to  8. Objętość tego walca wynosi:

Zadanie 1167

Przekrój osiowy stożka jest trójkątem równobocznym, o boku długości  6 . Pole boczne tego stożka wynosi:

Zadanie 669

Pole podstawy walca wynosi 36\pi, a jego wysokość 10. Pole powierzchni bocznej tego walca wynosi:

Zadanie 306

Dłuższa przekątna podstawy ostrosłupa prawidłowego sześciokątnego ma długość  8 . Wysokość tego ostrosłupa jest równa połowie długości krótszej przekątnej podstawy. Oblicz kąt nachylenia ściany bocznej do płaszczyzny podstawy  (\alpha).

Zadanie 818

Kąt nachylenia tworzącej stożka do jego płaszczyzny podstawy wynosi 45^{\circ}. Wysokość tego stożka ma długość 6. Objętość tej bryły wynosi:

Zadanie 587

W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym wysokość ma długość H. Kąt między ścianami bocznymi ma miarę 2\alpha. Oblicz objętość tego ostrosłupa.

« 1 3 4