Wybierz dział:

Zadanie 1031

Jeżeli mediana danych z tabeli wynosi 7 to x jest równy:

 

Zadanie 821

Na diagramie zostały przedstawione oceny ze sprawdzianu klasy III A. Mediana tych ocen wynosi:

Zadanie 804

Wariancja danych: 3,\ 5,\ 7,\ 8 wynosi:

Zadanie 174

Średnia arytmetyczna liczb  3,\ 5,\ 7,\ x,\ 9 jest równa 6. Oblicz x.

Zadanie 451

Oblicz medianę danych: 0,3,5,7,8,5,3

Zadanie 176

Nauczycielka matematyki Karola, wystawiając oceny na koniec semestru, oblicza średnią arytmetyczną wszystkich ocen, a następnie zaokrągla wynik do części całkowitych. Oceny Karola to  4,\ 3,\ 5,\ 3,\ 4,\ 1. Jaką najniższą ocenę musi dostać Karol z ostatniego sprawdzianu, żeby na koniec semestru otrzymać ocenę dobrą?

Zadanie 188

Marcin ma pięć ocen z matematyki: 4,\ 5,\ 3,\ x,\ 3. Średnia jego ocen wynosi 3,2. Oblicz  x oraz wariancję tych pięciu ocen.

Zadanie 212

Dla danych przedstawionych na wykresie oblicz:

a) medianę

b) średnią arytmetyczną

Zadanie 816

Odchylenie standardowe danych   2,3,5,6,8   wynosi:

Zadanie 207

Oblicz średnią ważoną liczb 1,2,3,4, jeżeli każda z tych liczb jest liczona z wagą równą swojej wartości.

Zadanie 175

Średnia arytmetyczna liczb 4,\ 7,\ 0,\ 1,\ 3,\ x jest równa 5. Oblicz x.

Zadanie 177


 

Oblicz średnią arytmetyczną danych przedstawionych na diagramie częstości.

Zadanie 190

Oblicz medianę danych: 0,3,6,7,7,5,3

Zadanie 191

Oblicz medianę danych przedstawionych w tabeli liczebności:

Zadanie 211

Jeżeli kupimy 2\ kg jabłek oraz 3\ kg gruszek, to średnia cena kilograma owoców wyniesie 3,5\ zl, ale jeżeli kupimy 3\ kg jabłek oraz 2\ kg gruszek, to średnia cena kilograma owoców wzrośnie do 4\ zl. Oblicz ile kosztuje kilogram jabłek i kilogram gruszek.

Zadanie 815

Jeżeli średnia arytmetyczna danych  2,3,x,6,9 wynosi 3   to:

Zadanie 202

Pewna uczelnia, rekrutując na studia stosuje średnią ważoną do obliczania średniej ocen kandydatów. Ocena z matematyki jest liczona z wagą 3, ocena z języka obcego z wagą 2, natomiast ocena z języka polskiego z wagą 1. W poniższej tabeli zostały przedstawione oceny trzech kandydatów na studia na tej uczelni: Agnieszki, Kamila oraz Tomka.

Na podstawie tej tabeli odpowiedz na pytania:

a) Który z kandydatów ma największe szanse dostać się na uczelnię?

b) Czy jeżeli uczelnia każdy przedmiot traktowałaby równoważnie to zmieniłoby to wynik rekrutacji?

Zadanie 208

Na podstawie danych zawartych w tabeli oblicz:

a) średnią ocen dziewczynek

b) średnią ocen całej klasy

Wyniki zaokrąglij do jednego miejsca po przecinku.

Zadanie 178

W tabeli zostały przedstawione oceny ze sprawdzianu z matematyki klasy III a. Oblicz średnią arytmetyczną ocen dla całej klasy.

Zadanie 508

Średnia arytmetyczna liczb  3,\ 5,\ 7,\ x,\ 9 jest równa 6. Oblicz x, oraz medianę tych liczb.

« 1