Wybierz dział:

Zadanie 8241

Dobry wieczór. Bardzo,ale to bardzo proszę o wykonanie zadan,które przedstawione są w załączniku. Sprawa bardzo pilna...będę bardzo wdzięczna.

Zadanie 7831

Podaj wszystkie liczby naturalne spełniające nierówność.2x+3\5-1-x\3

Zadanie 7830 (rozwiązane)

Podaj wszystkie liczby naturalne spełniające nierówność.2x+3\5-1-x\3

Zadanie 7770

21. W firmie X koszty stałe są równe F = 200.000 PLN rocznie.
Cena sprzedaży wynosi p= 25 PLN.
Jednostkowe koszty zmienne są równe v = 15 PLN/szt.
Firma X ponosi koszty odsetek w wysokości I = 20.000 PLN. Stopa podatku dochodowego jest równa 19%. Liczba akcji N = 10.000 szt.
(1) Oblicz wielkość dźwigni finansowej (DFL) w sytuacji, gdy zysk operacyjny wzrośnie z 300.000 (tj. dla sprzedaży w wysokości 50.000 szt.) do 400.000 PLN (tj. dla sprzedaży w wysokości 60.000 szt.).

Zadanie 7769

17. Oblicz wartość akcji przedsiębiorstwa z zadania 1 na dzień 31.12.2014 wiedząc, że:
Koszt kapitału własnego wynosi 12%
Efektywny koszt długu to 8%
Przedsiębiorstwo jest finansowane w 95% kapitałem własnym i w 5% długiem
Prognozowana stopa wzrostu po okresie prognozy to 0%
Wartość gotówki w bilansie to 10
Przedsiębiorstwo wyemitowało 1000 akcji

Zadanie 7768

14. Projekt inwestycyjny o nakładzie pierwotnym (nakład ponoszony na „starcie” inwestycji – w okresie 0) równym 10 000 PLN przyniesie 3 000 PLN po roku, 4 000 po dwóch latach, 4 000 PLN po trzech latach i 2 000 po czterech. Jaki jest okres zwrotu z tej inwestycji? WACC wynosi 5%.

Zadanie 7767

13. Firma XXX rozważa budowę biurowca. Kupno działki pod biurowiec to koszt 1 mln PLN. Budowa potrwa rok i 6 miesięcy. W pierwszym roku nakłady wyniosą 0,8 mln PLN, w drugim 1,2 mln. Przychody uzyskiwane z najmu wyniosą 0,3 mln w drugim roku i 0,6 mln rocznie przez kolejne 3 lata. Po 3 latach funkcjonowania obiektu zostanie on sprzedany za 2,5 mln PLN.
Jaki jest okres zwrotu z inwestycji?
Jaki jest zdyskontowany okres zwrotu z inwestycji (dla WACC = 10%)?
Oblicz NPV jeżeli WACC jest równy10%
Oblicz NPV jeżeli WACC jest równy 20%
Oblicz IRR

Zadanie 7766

9. Na podstawie poniższych danych oblicz średnioważony koszt kapitału przedsiębiorstwa „X”:
- kredyt bankowy (oprocentowany na 12% w skali roku): 160.000 zł
- aktualna cena jednej akcji firmy: 14 zł
- oczekuje się wypłat stałej dywidendy 3,2 zł na 1 akcję
- wartość kapitału własnego: 320.000 zł –
- stawka podatku dochodowego = 19%
Przedsiębiorstwo generuje zysk na działalności operacyjnej większy od kwoty odsetek od kredytu

Zadanie 7765

8. Inwestor szacuje dodatkową premię za ryzyko polityczne inwestycji w Polsce na 10% (w stosunku do inwestycji w Niemczech).
Wiedząc, że prognozowana stopa inflacji w Niemczech wynosi 1,5%, a w Polsce 4,5% oraz że oprocentowanie niemieckich obligacji wynosi 4%, oszacuj koszt kapitału własnego dla niemieckiego inwestora inwestującego w Polsce.
Inwestycja dotyczy branży transportowej (Beta = 1,2), a oczekiwana stopa zwrotu z WIG to 24%.

Zadanie 7763

4. Dysponujesz kwotą 2000 PLN i rozważasz następujące inwestycje:
Inwestycja 1. Obligacje o cenie 500 PLN, wartości nominalnej 600 PLN, kuponie 5% i trzyletnim terminie wykupu.
Inwestycja 2. Akcje o cenie 50 PLN, spodziewane dywidendzie o wartości 5, 6, 6 PLN, odpowiednio w kolejnych latach i spodziewanej cenie po 3 latach równej 54 PLN.
Którą inwestycję wybierasz i dlaczego?

\

Zadanie 7762

3. Ile warte są akcje, jeżeli ostatnia wypłacona dywidenda miała wartość 50 PLN, oczekiwana stopa zwrotu to 15%, a dywidenda ma rosnąć o 3% rocznie?

Zadanie 7761

5. Oblicz wartość całego przedsiębiorstwa i jego akcji:
• Prognozowane przepływy FCFF: rok I – 1 mln, II rok – 2 mln, III rok – 1,5 mln,
• WACC jest stały i wynosi 10 %,
• Przedsiębiorstwo wyemitowało 10 tys. akcji,
• Stan gotówki w kasie to 0,3 mln,
• Prognozowany wzrost przepływów po okresie prognozy to 5%,
• Dług o wartości 0,8 mln.

Zadanie 7760

4. Oblicz zdyskontowany okres zwrotu z inwestycji, która wymaga 1 mln nakładów początkowych. Po roku przyniesie 0,5 mln, po 2 latach 0,6 mln, a po 3 latach 1 mln. WACC dla tej inwestycji to 10%.

Zadanie 7759

3. Oblicz WACC. Wartość kapitału własnego wynosi 0,6 mln, kapitału obcego 1,2 mln. Efektywny koszt kapitału obcego wynosi 8,5%, a koszt kapitału własnego 12%. Jaki jest efektywny koszt kredytu?

Zadanie 7758

2. Jaki jest efektywny koszt kredytu zaciągniętego w PLN, jeżeli jego nominalne oprocentowanie wynosi 20%, a stawka podatku dochodowego w Polsce wynosi 19%? Bank wymaga utrzymania salda kompensacyjnego w wysokości 10% wartości kredytu.

Zadanie 7757

1. Ile warte są akcje, jeżeli spodziewana wartość dywidendy to 150 zł, oczekiwana stopa zwrotu to 17%, ROE wynosi 10%, a spółka wypłaca 60 % zysku w postaci dywidend.

Zadanie 7726

Macierz przekształcenia ortogonalnego, sprowadzającego formę
F(x,y)=5x^{2}-4xy+2y^{2} , do postaci kanonicznej jest... (jaka?)

Proszę o rozwiązanie w sposób jak najbardziej zrozumiały.

Zadanie 7706 (rozwiązane)

układy równań.
W dwóch bańkach znajduje się mleko. W pierwszej jest dwa razy więcej niż w drugiej. Kiedy z każdej odlejemy po 20 litrów, to w pierwszej pozostanie 3 razy więcej niż w drugiej. Ile mleka było w tych bańkach na początku?

Zadanie 7680

10. Udzielono kredytu na kwotę 10000 zł. Stopa oprocentowania kredytu wynosi 18% w stosunku rocznym. Plan spłaty kredytu przewiduje, że raty kapitałowe będą płacone co dwa miesiące odpowiednio w kwotach 3000, 3000, 4000 zł i odsetki będą płacone co dwa miesiące ( razem z ratami kapitałowymi ), a liczone będą metodą odsetek składanych z miesięcznym okresem bazowym. Ułożyć tabele amortyzacji tego kredytu.

Zadanie 7679

9. Bank udzielił kredytu na kwotę 10000 zł. Kredyt ma być spłacony w czterech rocznych płatnościach. Roczna stopa procentowa kredytu wynosi 18%. Ułożyć tabelę amortyzacji tego kredytu przy założeniu, że inflacja w poszczególnych latach była równa : 12%, 10%, 9%, 8%.

Zadanie 7678

8. Kwotę kredytu 10000 zł należy spłacić w czterech równych rocznych płatnościach. Oblicz wysokość płatności, jeżeli roczna stopa procentowa wynosi 12%.

Zadanie 7677

7. Jaką kwotę należy wpłacić teraz na 10% rocznie, aby przez kolejnych 5 lat otrzymywać kwoty po 5000 zł ?

Zadanie 7676

6. Jaką kwotę należy wpłacać na początku każdego roku, aby po 10 latach dysponować sumą 100000 zł przy rocznym oprocentowaniu 12% ?

Zadanie 7675

5. Bank udzielił kredytu w wysokości 20000 zł, który powinien być spłacony w sześciu równych ratach półrocznych płatnych z dołu. Znajdź wielkość raty, jeżeli oprocentowanie kredytu bankowego wynosi 7% półrocznie .

Zadanie 7674

4. Bank udzielił kredytu w kwocie 10000 zł. Kredytobiorca zobowiązany jest spłacić kredyt w dwóch ratach po 6000 zł na koniec pierwszego i drugiego półrocza. Jakie jest oprocentowanie kredytu?
« 1 3 4