Wybierz dział:

Zadanie 28

Wyznacz wzór funkcji liniowej wiedząc, że jej miejscem zerowym jest x=2, oraz jej wykres przechodzi przez punkt P=(3,3)

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 30

Rozwiąż układ równań:

 

\begin{cases} &17=x+3y \\ &9=2x+y \end{cases}

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1679

Rozwiąż układ równań:

\left\{\begin{matrix}x-3y=-12\\5x-y=4\end{matrix}\right.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 861

Kąt nachylenia prostej o równaniu y=\sqrt{3}x+\sqrt{2} do osi OX wynosi:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 873

Dla jakich wartości parametru m funkcja y=(3-5m)x+3 jest malejąca?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 496

Różnica kwadratów pewnych liczb dodatnich wynosi 16, a ich suma jest równa 8 . Wyznacz te liczby.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 977

Rozwiązaniem układu równań:

\left\{\begin{matrix} 2x+y=7 \\  x-y=-1\end{matrix}\right.

jest para liczb:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 677

Prosta l ma równanie  y=5x+3 . Prosta k jest do niej prostopadła. Wskaż równanie prostej k:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1765

Dla jakich wartości parametru m funkcja f(x)=(5m+7)x+5 jest rosnąca?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1767

Zaznacz prawdziwe zdanie.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1770

Do wykresu pewnej funkcji liniowej należą dwa punkty A=(1,4) i B=(0,8). Wskaż miejsce zerowe tej funkcji.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1766

Wskaż kąt nachylenia prostej będącej wykresem funkcji f(x)=\sqrt{3}x-\sqrt{3}  do osi OX.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1769

Wskaż wzór funkcji nachylonej do osi OX pod kątem 30^{\circ}.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1775

Wskaż układ nieoznaczony.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1771

Wskaż układ równań, którego rozwiązaniem jest para liczb

\left\{\begin{matrix}x=5\\y=-1\end{matrix}\right.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1774

Układ równań

\left\{\begin{matrix} 4x-6y=10\\ ax-y=b \end{matrix}\right.

jest sprzeczny. Wynika stąd, że

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 256

Funkcja f dana jest wzorem f(x)=ax. Wiadomo, że wykres tej funkcji przechodzi przez punkt A=\left(\cfrac{13}{4},\cfrac{13}{2}\right). Wykres funkcji g jest prostopadły do wykresu funkcji f i również przechodzi przez punkt A.

a) Wyznacz wzory obu funkcji.

b) Dla jakich argumentów, wartości funkcji f są większe od wartości funkcji g ?

c) Oblicz miejsca zerowe obu funkcji

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1140

Dla jakich wartości parametru m funkcja f(x)=(4m-5)x+8 jest rosnąca?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 247

Funkcja liniowa dana jest wzorem y=5x-7. Oblicz miejsce zerowe tej funkcji oraz podaj dla jakiego argumentu przyjmuje ona wartość 17.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 248

Wyznacz punkt przecięcia się wykresów funkcji y=2x+3 oraz y=-3x-2.

Zobacz rozwiązanie
« 1 3 4