Wybierz dział:

Zadanie 3

Podaj przykład liczb całkowitych dodatnich a oraz b, spełniających nierówność:

\cfrac{5}{9}<\cfrac{a}{b} <\cfrac{2}{3}

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1676

Wskaż do którego przedziału należy liczba \cfrac{\sqrt{2}}{2}-2\pi.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1681

Podaj przykład liczb całkowitych a i b spełniających nierówność

\cfrac{1}{\sqrt{3}}<\cfrac{a}{b}<\cfrac{1}{\sqrt{2}}.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 63

Wskaż takie liczby a oraz b, że spełniają poniższą nierówność oraz a jest liczbą wymierną, natomiast b jest liczbą niewymierną.

\cfrac{3}{8}<a<b<1,51

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 65

Znajdź wszystkie liczby rzeczywiste x takie, że:

  \left(\cfrac{1}{x}+3\right) \in (13,18].

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1859

Wykonaj działania.

a) \cfrac{2}{a}+\cfrac{5a}{b}-\cfrac{2c}{ab}

b) \cfrac{a+b}{ac}+\cfrac{a-b}{ab}

c) \cfrac{2ab}{3}+\cfrac{bc}{a}-\cfrac{ac}{3}

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1691

Wskaż zdanie prawdziwe.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1857

Oblicz -\cfrac{1}{3}+\cfrac{11}{6}* 4 :4-\cfrac{5}{3}:\left(\cfrac{1}{4}-\cfrac{3}{7}\right).

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1858

Oblicz \left(\cfrac{13}{3}* \cfrac{2}{5} * 0,5\right):\left(1,4 * \cfrac{3}{7}-8\right).

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1694

Wynikiem działania (2^2* 2: 2-2)* \sqrt[3]{8} jest

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1688

Jeżeli p=\cfrac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{2}, to

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 624

Liczbę -0,87 zaokrąglamy do pierwszego miejsca po przecinku. Błąd bezwzględny tego przybliżenia to:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1697

Wynikiem działania (4-12-3+2^2* (\sqrt{4}-2\sqrt{25}:\sqrt{36})) jest

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 394

Dana jest liczba -2,345. Zaokrąglij tą liczbę do drugiego miejsca po przecinku, a następnie oblicz błąd względny i bezwzględny tego przybliżenia. Wyniki podaj z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 613

Ułamek \cfrac{6}{7} zapisany w postaci dziesiętnej (z przybliżeniem do czwartego miejsca po przecinku) to:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 614

Ułamek \cfrac{3}{11} zapisany w postaci dziesiętnej (z przybliżeniem do drugiego miejsca po przecinku) to:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 617

Liczba 0,375  zapisana w postaci ułamka zwykłego to:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1

Podaj przykład liczb całkowitych dodatnich a oraz b, spełniających nierówność:

\cfrac{3}{5}<\cfrac{a}{b} <\cfrac{4}{5}

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1689

Podaj przykład liczby:

a) całkowitej, która nie jest liczbą naturalną,

b) wymiernej, nie będącej liczbą całkowitą,

c) niewymiernej, mniejszej od zera,

d) rzeczywistej, która nie jest ani liczbą całkowitą ani liczbą niewymierną.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 263

Znajdź liczbę dwucyfrową, która ma tę własność, że po odjęciu od niej liczby powstałej z przestawienia cyfr otrzymamy 18, a po dodaniu tej liczby otrzymamy 132.

Zobacz rozwiązanie
« 1 3