Wybierz dział:

Zadanie 8269

. Wśród 3 klas pierwszych uczniowie deklarowali następującą liczbę rodzeństwa:

Tabela :
liczba rodzeństwa :0/1/2/3
1A : 4/7/14/5
1B : 7/16/4/3
1C : 6/12/10/2

a) Oblicz prawdopodobieństwo, ze losowo wybrany uczeń będzie miał co najmniej dwoje rodzeństwa.

b) Jaka jest średnia liczba rodzeństwa we wszystkich klasach pierwszych? c) Wyznacz medianę i odchylenie standardowe liczby rodzeństwa we wszystkich klasach I.

d) Oblicz, ile procent uczniów jest jedynakami (wynik podaj z dokładnością do 0,1%).

Zadanie 8208

Zmienne losowe X i Y są niezależne. V(X)=2 V(Y)=1. Zmienna losowa Z=4X-3Y+2. Oblicz V(Z).

Zadanie 8162

Na wykresie mamy przedstawioną liczbę poprawnie rozwiązanych zadań na sprawdzianie z matematyki przez uczniów klasy pierwszej.Wyznacz:
a)liczbę dobrze rozwiązanych zadań przypadających na jednego ucznia
b)medianę dobrze rozwiązanych zadań
c)dominatę dobrze rozwiązanych zadań

Zadanie 8140

Różnica wzrostu 30 osobowej grupy studentów, wyrażona za pomocą średniej arytmetycznej i dominanty, wynosi 10 cm na korzyść średniej. Wariancja wzrostu jest równa 196. Należy ustalić, czy :
a) większość badanych osób ma wzrost niższy, czy wyższy od średniej;
b) siła asymetrii jest znaczna;
c) dla trenera koszykówki korzystniejszy byłby rozkład wzrostu studentów o przeciwnym kierunku asymetrii?

Zadanie 8139

Różnica wzrostu 30 osobowej grupy studentów, wyrażona za pomocą średniej arytmetycznej i dominanty, wynosi 10 cm na korzyść średniej. Warincja wzrostu jest równa 196. Należy ustalić, czy :
a) większość badanych osób ma wzrost niższy, czy wyższy od średniej;
b) siła asymetrii jest znaczna;
c) dla trenera koszykówki korzystniejszy byłby rozkład wzrostu studentów o przeciwnym kierunku asymetrii?

Zadanie 8138

Rozkład jednostkowych kosztów produkcji wyrobu jest lewostronnie asymetryczny o klasyczno-pozycyjnym parametrze asymetrii równym -1. Odchylenie standardowe wynosi 2 zł, najczęściej spotykany koszt to 42 zł. Wyprodukowano 1000 sztuk wyrobu. Obliczyć średni koszt jednostkowy wyrobu i łączny koszt 1000 wyrobów.

Zadanie 8137

Rozkład jednostkowych kosztów produkcji wyrobu jest lewostronnie asymetryczny o klasyczno-pozycyjnym parametrze asymetrii równym -1. Odchylenie standardowe wynosi 2 zł, najczęściej spotykany koszt to 42 zł. Wyprodukowano 1000 sztuk wyrobu. Obliczyć średni koszt jednostkowy wyrobu i łączny koszt 1000 wyrobów.

Zadanie 8076

zmienną x charakteryzuje następujący rozkład prawdopodobieństwa:
Xi| 0 | 5 | 10 | 15
_______________________________________
Pi| c | 0,5 | 0,2 | 0,2

a) Podaj wartość stałej c
b) Ile wynosi wartość oczekiwana i odchylenie standardowe? Zinterpretuj odchylenie standardowe.
c) naszkicuj wykres dystrybuanty i rozkładu prawdopodobieństwa zmiennej x.
d) Oblicz prawdopodobieństwa P(-1

Zadanie 7718 (rozwiązane)

Oto oceny ze sprawdzianu z matematyki w pewnej grupie uczniów 1,3,2,3,4,3. Oblicz wariancję i odchylenie standardowe tych ocen.

Zadanie 7634 (rozwiązane)

Oblicz wariancję i odchylenie standardowe zestawu ocen:
bdb-4 oceny
db-9 ocen
dst.-13 ocen
ndst-4 oceny

Zadanie 7633 (rozwiązane)

Oblicz medianę,dominantę i średnią arytmetyczną danych:
1,2,0,3,3,1,2,1,1,2,0.

Zadanie 7502 (rozwiązane)

5. Wyniki klasówki z matematyki, której średnia ocen była równa 3,5 przedstawiono w tabeli.
Oceny 1 2 3 4 5 6
Liczba uczniów 2 2 x 9 3 2
Opracuj dowolny diagram ilościowy i procentowy

Zadanie 7411 (rozwiązane)

W tabeli przedstawiono średnie miesięczne temperatury powietrza i miesięczne sumy opadów dla trzech miast. oblicz średnia arytmetyczna i odchylenie standardowe.
Manaus, Brazylia:
Temperatura: 25,9 ; 25,8 ; 25,8 ; 25,9 ; 26,4 ; 26,6
Suma opadów : 276 ; 277 ; 301 ; 287 ; 193 ; 93

Zadanie 7091 (rozwiązane)

Średnia arytmetyczna wyników rzutów dyskiem sześciu zawodników wynosi 67 metrów, przy czym każdy rzucił raz, Gdyby pominąć wynik rzutu najlepszego dyskobola, średnia arytmetyczna wyników rzutów pozostałych zawodników zmniejszyłaby się o 1 metr. Jaki jest wynik rzutu najlepszego dyskobola?

proszę z rozwiązaniem :)

Zadanie 6911 (rozwiązane)

Proszę o pomoc pilne.
Wyznacz medianę idominantę poniższych danych 112344555

Zadanie 6819

poniższa tabela przedstawia dane zebrane od 100 rodzin dotyczące posiadania przez nich liczbę pokoi l
iczba pokoi ; 1,2,3,4,5
licba rodzin ;5,25,50,19,1
A) narysuj histogram przedstawiający powyższe dane
B wyznacz modę i medianę
C dla ilu rodzin liczba posiadanych pokoi rózni się od średniej o wiecej niz 1? proszę o rozwiązania :)

Zadanie 6412 (rozwiązane)

Wyznacz odchylenie standardowe danych : 5,5,2,4

Zadanie 6397 (rozwiązane)

Jakie jest prawdopodobieństwo, że w dwukrotnym rzucie sześcienną kostką do gry, iloczyn
wyrzuconych oczek będzie liczbą podzielną przez 6 ?


Prosiła bym dokładne rozwiązanie bo nic mi z samej odpowiedzi:)

Zadanie 6260 (rozwiązane)

Tabela przedstawia pewne dane i ich liczebność:

Wartość danej |-4|2|4|7|20|

Liczebność | 7|2|3|6|2|

a)Oblicz średnią arytmetyczną tych danych.
b)Podaj medianę
c)Oblicz odchylenie standardowe.

Zadanie 6118 (rozwiązane)

w tabeli zapisano ile rodzeństwa mają uczniowie klasy III a oblicz odchylenie standardowe dla tego zestawu danych. wynik zaokrąglij do 0,01 liczba rodzeństwa I 1 I 2 I 3 I 4 liczba osób I 6 I 8 I 4 I 2

Zadanie 5942

Przeprowadzono sonde telefoniczna : ile oglada pan/i dziennie teleiwzji?
otrzymano wyniki:
1 0,5 2,5 1 3,5 4 6 2 1,5 3 0,5 2 1 1 0 0,5 2 3 4 4,5 5 2 3 1 4 2 3 1 4 0,5

a)jaki jest sredni czas ogladania telewizji?
b)jaki procent badanych osob oglada telewizje w czasie przekraczajacym sredni czas?
c)ile osob sposrod badanych preznacza dziennie na ogladanie telewizji wiecej czasu niz wynosi podwojony sredni czas?
d.)ile osób spośród badanych przeznacza dziennie na ogladanie tv wiecej czasu, niz wynosi podwojony średni czas?

Zadanie 5786 (rozwiązane)

1.Mediana liczb 4,5,9,8,3,x,y jest równa 6 a dominata 9. Wyznacz x i y.

Zadanie 5743 (rozwiązane)

W pewnej firmie pracuje 20 osób .Ich średnia płaca jest równa 1500 zł. Dwóch stażystów zarabia po 1200 zł. Oblicz, jak wzrosłaby średnia płaca, gdyby zarobki stażystów wzrosły do 1500 zł. Jaka byłaby różnica między nową pensją stażystów, a nową średnią płacą w firmie?

Zadanie 5741 (rozwiązane)

W tabeli podano(w cm) uczniów pewnej klasy. Oblicz średni wzrost uczniów tej klasy, wyznacz dominantę i medianę tych danych. Która z tych liczb jest bliższa średniej ?

Zadanie 5740

a.)Wyznacz x i y,jeśli średnia arytmetyczna zestawu liczb:4,6,5,10,13, 5, 10, 6, 6, 5 , x, y jest rowna 7,2,dominanta tego zestawu jest 6 oraz xb.) Średnia arytmetyczna zestawu liczb: 1,3,7,4,9,10,2,4,8,x,y jest równa 6,a mediana: 5. Wyznacz x i y, jeśli xW podpunkcie a.) wyszło mi x=6 i y=11
« 1 3