Wybierz dział:

Zadanie 8076

zmienną x charakteryzuje następujący rozkład prawdopodobieństwa:
Xi| 0 | 5 | 10 | 15
_______________________________________
Pi| c | 0,5 | 0,2 | 0,2

a) Podaj wartość stałej c
b) Ile wynosi wartość oczekiwana i odchylenie standardowe? Zinterpretuj odchylenie standardowe.
c) naszkicuj wykres dystrybuanty i rozkładu prawdopodobieństwa zmiennej x.
d) Oblicz prawdopodobieństwa P(-1

Zadanie 7718 (rozwiązane)

Oto oceny ze sprawdzianu z matematyki w pewnej grupie uczniów 1,3,2,3,4,3. Oblicz wariancję i odchylenie standardowe tych ocen.

Zadanie 7634 (rozwiązane)

Oblicz wariancję i odchylenie standardowe zestawu ocen:
bdb-4 oceny
db-9 ocen
dst.-13 ocen
ndst-4 oceny

Zadanie 7633 (rozwiązane)

Oblicz medianę,dominantę i średnią arytmetyczną danych:
1,2,0,3,3,1,2,1,1,2,0.

Zadanie 7502 (rozwiązane)

5. Wyniki klasówki z matematyki, której średnia ocen była równa 3,5 przedstawiono w tabeli.
Oceny 1 2 3 4 5 6
Liczba uczniów 2 2 x 9 3 2
Opracuj dowolny diagram ilościowy i procentowy

Zadanie 7411 (rozwiązane)

W tabeli przedstawiono średnie miesięczne temperatury powietrza i miesięczne sumy opadów dla trzech miast. oblicz średnia arytmetyczna i odchylenie standardowe.
Manaus, Brazylia:
Temperatura: 25,9 ; 25,8 ; 25,8 ; 25,9 ; 26,4 ; 26,6
Suma opadów : 276 ; 277 ; 301 ; 287 ; 193 ; 93

Zadanie 7091 (rozwiązane)

Średnia arytmetyczna wyników rzutów dyskiem sześciu zawodników wynosi 67 metrów, przy czym każdy rzucił raz, Gdyby pominąć wynik rzutu najlepszego dyskobola, średnia arytmetyczna wyników rzutów pozostałych zawodników zmniejszyłaby się o 1 metr. Jaki jest wynik rzutu najlepszego dyskobola?

proszę z rozwiązaniem :)

Zadanie 6911 (rozwiązane)

Proszę o pomoc pilne.
Wyznacz medianę idominantę poniższych danych 112344555

Zadanie 6819

poniższa tabela przedstawia dane zebrane od 100 rodzin dotyczące posiadania przez nich liczbę pokoi l
iczba pokoi ; 1,2,3,4,5
licba rodzin ;5,25,50,19,1
A) narysuj histogram przedstawiający powyższe dane
B wyznacz modę i medianę
C dla ilu rodzin liczba posiadanych pokoi rózni się od średniej o wiecej niz 1? proszę o rozwiązania :)

Zadanie 6412 (rozwiązane)

Wyznacz odchylenie standardowe danych : 5,5,2,4

Zadanie 6397 (rozwiązane)

Jakie jest prawdopodobieństwo, że w dwukrotnym rzucie sześcienną kostką do gry, iloczyn
wyrzuconych oczek będzie liczbą podzielną przez 6 ?


Prosiła bym dokładne rozwiązanie bo nic mi z samej odpowiedzi:)

Zadanie 6260 (rozwiązane)

Tabela przedstawia pewne dane i ich liczebność:

Wartość danej |-4|2|4|7|20|

Liczebność | 7|2|3|6|2|

a)Oblicz średnią arytmetyczną tych danych.
b)Podaj medianę
c)Oblicz odchylenie standardowe.

Zadanie 6118 (rozwiązane)

w tabeli zapisano ile rodzeństwa mają uczniowie klasy III a oblicz odchylenie standardowe dla tego zestawu danych. wynik zaokrąglij do 0,01 liczba rodzeństwa I 1 I 2 I 3 I 4 liczba osób I 6 I 8 I 4 I 2

Zadanie 5942

Przeprowadzono sonde telefoniczna : ile oglada pan/i dziennie teleiwzji?
otrzymano wyniki:
1 0,5 2,5 1 3,5 4 6 2 1,5 3 0,5 2 1 1 0 0,5 2 3 4 4,5 5 2 3 1 4 2 3 1 4 0,5

a)jaki jest sredni czas ogladania telewizji?
b)jaki procent badanych osob oglada telewizje w czasie przekraczajacym sredni czas?
c)ile osob sposrod badanych preznacza dziennie na ogladanie telewizji wiecej czasu niz wynosi podwojony sredni czas?
d.)ile osób spośród badanych przeznacza dziennie na ogladanie tv wiecej czasu, niz wynosi podwojony średni czas?

Zadanie 5786 (rozwiązane)

1.Mediana liczb 4,5,9,8,3,x,y jest równa 6 a dominata 9. Wyznacz x i y.

Zadanie 5743 (rozwiązane)

W pewnej firmie pracuje 20 osób .Ich średnia płaca jest równa 1500 zł. Dwóch stażystów zarabia po 1200 zł. Oblicz, jak wzrosłaby średnia płaca, gdyby zarobki stażystów wzrosły do 1500 zł. Jaka byłaby różnica między nową pensją stażystów, a nową średnią płacą w firmie?

Zadanie 5741 (rozwiązane)

W tabeli podano(w cm) uczniów pewnej klasy. Oblicz średni wzrost uczniów tej klasy, wyznacz dominantę i medianę tych danych. Która z tych liczb jest bliższa średniej ?

Zadanie 5740

a.)Wyznacz x i y,jeśli średnia arytmetyczna zestawu liczb:4,6,5,10,13, 5, 10, 6, 6, 5 , x, y jest rowna 7,2,dominanta tego zestawu jest 6 oraz xb.) Średnia arytmetyczna zestawu liczb: 1,3,7,4,9,10,2,4,8,x,y jest równa 6,a mediana: 5. Wyznacz x i y, jeśli xW podpunkcie a.) wyszło mi x=6 i y=11

Zadanie 5733 (rozwiązane)

Witam
Proszę o obliczenie krok po kroku ( wraz z wzorem do obliczenia )

Ile przekątnych ma dziesięcikąt foremny?
a) 90
b) 70
c) 45
d) 35
Z góry bardzo dziekuje

Zadanie 5730 (rozwiązane)

zad.1
Uczeń miał w semestrze oceny: 2, 2, 4, 4, 5, 3, 3 Średnia arytmetyczna tych ocen z dokładnością do 0,01 jest równa: ?
Zad.2
Średnia arytmetyczna danych: 2, 7, 0,0, x wynosi 3. Wyznacz x.
Zad.3
Tabela przedstawia pewne dane statystyczne:
Wartość -6 -4 6 8 10 12 14 16
liczebność 45 25 15 15 25 30 20 25
a) Wyznacz wariancje tych danych
b) Wyznacz odchylenie standardowe tych danych z dokładnością do 0,01
Zad.4
Podaj medianę i dominantę liczb: 1,1,3,4,5,1,1,6,7,6,5,5,4

Zadanie 5720 (rozwiązane)

Prosze o pomoc - krok po kroku( wzory + rozwiązanie co po kolei)

Podano wysokość miesięcznego wynagrodzenia pracowników pewnej spółki

wynogradzenie - liczba osób otrzymujących

950 - 20
1200 - 17
1500 - 12
2000 - 8
2500 - 3
4000 - 3
6000 - 1

średnie miesięczne wynogrodzenie w tej spółce wynosi:

a) mniej niż 1545zl
b) więcej niż 1545zł
c) dokładnie 1545zł
d) więcej niż 2592zł

Bardzo dziękuję

Zadanie 5686

przedsiebiorstwo produkuje wyroby I i II przy pomocy tzeech radzaji obrabiarek O1,O2,O3.zdolnosc produkcyjna w tysiacach sztuk za rok (ZP) poszczególnych obrabiarek jest następująca


Wyrob O1 O2 O3
I .............6... -.... 5
II ............6 ....4 ..10

zysk na jednostce I wynosi 2 jednostki pieniężne, a na jednostce wyroby II wynosi 4 jednostli pienięzne. okreslic rozmiar produkcji wyrobów I i II, aby przedsiebiorstwo osiagnelo maksymalny zysk

Zadanie 5248 (rozwiązane)

zad1 str251
(proszę o dokładne obliczenia)

Zadanie 5114 (rozwiązane)

1. Wiedząc , że średnia arytmetyczna liczb x, y,z jest równa 10 , oblicz średnią arytmetyczną liczb x+2 ,y+3 , z+4 .

Zadanie 4030

1 dane o liczbie dzieci w 100 losowo wybranych rodzinach są przedstawione poniżej
liczba dzieci w rodzinie ; 0,1,2,3,4,5
liczba rodzin ;10,40 , 25,11,10 ,3 ,
1 A) oblicz średnią liczbę dzieci w rodzinie
B)wyznacz odchylenie standardowe dla tej próby i wynik podaj z dokładnością do 0,01
C) ile rodzin ma liczbę większą dzieci od średniej?
zad2 ile jest wszystkich liczb trzycyfrowych o różnych cyfrach ?
zad3 Winda w której znajduję się 10 osób zatrzymuję się na pięciu piętrach Na ile sposobów osoby będące w windzie moga wysiąść na kolejnych pietrach???
zad 4 poniższa tabela przedstawia dane zebrane od 100 rodzin dotyczące posiadania przez nich liczbę pokoi l
iczba pokoi ; 1,2,3,4,5
licba rodzin ;5,25,50,19,1
A) narysuj histogram przedstawiający powyższe dane
B wyznacz modę i medianę
C dla ilu rodzin liczba posiadanych pokoi rózni się od średniej o wiecej niz 1? proszę o rozwiązania :)
« 1 3