1. Średnia arytmetyczna i średnia ważona.
  2. Mediana, wariancja i odchylenie standardowe.