1. Histogram
  2. Średnia arytmetyczna
  3. Średnia ważona
  4. Mediana
  5. Wariancja
  6. Odchylenie standardowe