1. Średnia arytmetyczna
  2. Średnia ważona
  3. Mediana
  4. Wariancja
  5. Odchylenie standardowe
  6. Histogram
Drukuj