Wybierz dział:

Zadanie 8181

W pudełku mamy 19 kul, ponumerowanych od 1 do 19. Losujemy 11 razy, ze zwracaniem. Oblicz prawdopodobieństwo tego że wszystkie kule były inne lub tego że kula z numerem 1 została wylosowana conajmniej raz.

Zadanie 8079

W pierwszej urnie jest 7 kul białych i 5 czarnych, a w drugiej urnie są 3 kule białe i 9 czarnych. Rzucamy kostką, jeśli wypadnie mniej niż 3 oczka, to losujemy kulę z pierwszej urny, w przeciwnym wypadku losujemy z drugiej urny. Oblicz prawdopodobieństwo wylosowania czarnej kuli.

Zadanie 8071

Rzucamy 3 razy monetą. Oblicz prawdopodobieństwo tego, że
a) w pierwszym i trzecim rzucie otrzymamy orła
b) otrzymamy za każdym rzutem taki sam wynik

Zadanie 8040

Ze zbioru liczb od 1 do 11 losujemy n razy ze zwracaniem. Oblicz prawdopodobieństwo, że iloczyn wylosowanych liczb będzie liczbą podzielną przez 22.

Zadanie 8026

Ze zbioru licz ( 1,2,3,4,5) losujemy dwie liczby i zapisujemy w kolejności wylosowania. oblicz prawdopodobieństwo otrzymania liczby podzielnej przez 5

Zadanie 7925 (rozwiązane)

Zmienna losowa X przyjmuje wartości równe liczbom naturalnym k(1,2,3,...) z prawdopodobieństwem P(x=k)=c/2^k gdzie c to pewna liczba.

a) wyznacz wartość liczby v
b) oblicz P(x>=4)

Zadanie 7684 (rozwiązane)

Rzucamy trzy razy kostką.Prawdopodobieństwo,ze w kazdym rzucie wypadnie taka sama liczba oczek,jest rowne.......

Zadanie 7681 (rozwiązane)

1. Rzucono 5 razy monetą. Prawdopodobieństwo, że wypadł co najmniej jeden orzeł jest równe:
A. 31/32
B. 30/32
C. 26/32
D. 1/32


2. W urnie jest 5 kul białych, 2 czarne, 1 żółta i 2 zielone. Wylosowano trzy razy po jednej kuli ze zwracaniem. Prawdopodobieństwo tego, że wylosowane w ten sposób kule są różnokolorowe, jest równe:
A. 264/1000
B. 44/1000
C. 264/720
D. 44/720

Zadanie 7663 (rozwiązane)

Dany jest prostopadłościan, którego wymiary są kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego o pierwszym wyrazie 10 i ilorazie \frac{1}{2} . Oblicz sumę długości wszystkich krawędzi tego prostopadłościanu, oraz jego pole powierzchni całkowitej.

Zadanie 7589 (rozwiązane)

Oblicz;
1] 0,25+ 1 1/4 - 0,5=

Zadanie 7583

Zadanie 3. Wiadomo, że przeciętnie 5% badanych elementów ma wadę. Do wykrycia wady wykorzystuje się następujący test: jeśli element ma wadę, to test w 90% wskazuje jej istnienie i w 90% nie wskazuje wady, gdy element jej nie ma. Obliczyć prawdopodobieństwo, że element ma wadę, jeśli element ten został przebadany dwukrotnie i w obydwóch przypadkach test dał wynik pozytywny?

Zadanie 7582

Zadanie 8. Wiadomo, że przeciętnie 5% badanych elementów ma wadę. Do wykrycia wady wykorzystuje się następujący test: jeśli element ma wadę, to test w 90% wskazuje jej istnienie i w 90% nie wskazuje wady, gdy element jej nie ma. Obliczyć prawdopodobieństwo, że element ma wadę, jeśli test dał wynik pozytywny.

Zadanie 7555

Dla serii pomiarów od 4 do 7 z tabeli wyznaczyć przedział wartości, dla którego wynik pomiaru znajduje się w nim z prawdopodobieństwem 70%. Uwzględnić, o ile to konieczne, odpowiedni współczynnik
t-Studenta:
t1 = 0,12498 dla α =0,7 i (n-1)= 3;
t2 = 0,1896 dla α = 0,7 i (n-1) = 4;
t3=0,4242 dla α = 0,3 i (n-1) = 3;
t4 = 0,4142 dla α = 0,3 i (n-1) = 4
(t - współczynnik t-Studenta dla α współczynnika ufności (prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia) i n liczby pomiarów).

Tabela

LP. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
zmierzona 3 2 2 1 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 1
wartość

Proszę o możliwie szybkie rozwiązanie i objaśnienie
Dziękuję z góry za odpowiedź

Zadanie 7549

Zadanie / W czasie gry w brydźa jeden z graczy 4 razy pod rzad nie dostal ani jednego asa. Czy ma ona podstawy do uskarzania się ze nie idzie mu karta ?

Zadanie 7548 (rozwiązane)

Zadanie 1/ Rzucamy 7 razy kostką do gry. Jakie jest prawdopodobieństwo że ścianka z trzema oczkami wypadnie conajwyżej raz ?

Zadanie 7489 (rozwiązane)

wykonaj dziłanie
a) (x-2y)(x+2y)
b) (x+2y)^2

Zadanie 7426

Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu tego zadania:
Na egzaminie student ma do wyboru dwie strategie:
I: Student losuje 3 pytania, jeśli co najmniej 2 odpowiedzi są poprawne to wynik egzaminu jest pozytywny, w przeciwnym wypadku wynik jest negatywny.
II: Losowanie pytań jest sukcesywne, jeśli dwie kolejne odpowiedzi są poprawne to wynik egzaminu jest pozytywny, jeśli dwie kolejne odpowiedzi są niepoprawne to wynik egzaminu jest negatywny; w przeciwnym wypadku student losuje kolejne pytanie.
- Znaleźć prawdopodobieństwo pozytywnego wyniku egzaminu dla każdej strategii.
- Zbadać, która strategia jest dla studenta korzystniejsza?
- Czas oczekiwania na wynik. Znaleźć rozkład czasu oczekiwania na wynik.
- Znaleźć wartość oczekiwaną i wariancje.

Zadanie 7416 (rozwiązane)

Zadanie3 Doswiadczenie polega na wylosowaniu jednej liczby ze zbioru liczb naturalnych od 1 do 10. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia wylosowania liczby parzystej.

Zadanie 7415 (rozwiązane)

Zadanie 8 Z pojemnika w którym są 2 kule czerwone i 3 zielone losujemy dwie kule. Oblicz prawdopodobieństwo wylosowania 2 kul różnych kolorów.

Zadanie 7414

Zadanie 10 Rzucamy dwa razy kostką. Oblicz prawdopodobienstwo zdarzenia polegającego na tym że suma oczek która wypadnie jest nie większa od 5.

Zadanie 7413

Zadanie 11 W pudełku są trzy kule białe i pięć kul czarnych. Do pudełka można albo dołożyć jedną kulę biała albo usunąć z niego jedną kulę czarną a następnie wylosować z tego pudełka jedną kulę. W którym z tych przypadków wylosowanie kuli białej jest bardziej prawdopodobne? Wykonaj odpowiednie obliczenia.

Zadanie 7403 (rozwiązane)

Spośród czterech osób: Ala, Ewa, Kuba, Jaś - wybieramy do reprezentacji dwie. Jakie jest prawdopodobieństwo zdarzenia A - w skład reprezentacji nie wybrane zostaną dwie dziewczynki.

Zadanie 7279 (rozwiązane)

w rzędzie ustawiamy 5 osób. Ile jest takich ustawień aby osoby a i b stały obok siebie?
Mi wyszło 8 a ma być podobno 48.

Zadanie 7193

prawdopodobienstwo zdarzenia A jest o 1/4 mniejsze niz prawdopodobienstwo zdarzenia przeciwnego do zdarzenia A. Zatem prawdopodobienstwo zdarzenia A jest rowne :
a) 1/4 B)1/2 c)3/8 d)5/8

Zadanie 7185 (rozwiązane)

Proszę o pomoc!!!! Zad 1. Rozwiąż układ równań dwoma sposobami(

Proszę o pomoc!!!!

Zad 1. Rozwiąż układ równań dwoma sposobami( metoda podstawiania, metoda przeciwnych współczynników). {- to klamra z przodu

2x - y = 5

{ 3x = y - 6

ODpowiedź:

x = - 11

{ y = - 27Zad.2. Rozwiąż metodą podstawiania.

x + 3y = 12

{ 2x - y = 3Odpowiedź:

x = 3

{ y = 3Zad. 3 . Rozwiąż metodą przeciwnych współczynników.

2x - 3y = 5

{ x - y = 1Odpowiedź:

x = - 2

{ y = - 3Błagam o rozwiązanie tych zadań !
« 1 3 4 5 6