Wybierz dział:

Zadanie 760

 Kąt środkowy i wpisany są oparte na tym samym łuku. Suma ich miar wynosi 60^{\circ}. Jaka jest miara kąta środkowego?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 768
Premium

Kąt  \alpha  między styczną a cięciwą okręgu ma miarę  30^{\circ}.  Miara kąta \beta  wynosi:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 996

W trójkącie równoramiennym ABC, w którym |AC|=|BC|, ramiona mają długość 8 , a podstawa 8\sqrt{3}. Wysokość opuszczona z wierzchołka C ma długość:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 170

Oblicz pole trójkąta równoramiennego ABC, w którym |AC|=|BC|=8  i  |AB|=6.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 784

Pole kwadratu wpisanego w okrąg o promieniu 3 jest równe:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 777
Premium

Różnica dwóch sąsiednich kątów wewnętrznych równoległoboku jest równa 40^{\circ}. Miara kąta ostrego tego równoległoboku wynosi:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 147
Premium

Dany jest trójkąt równoramienny. Wiadomo, że długość wysokości tego trójkąta jest dwa razy krótsza od długości ramienia. Oblicz miarę kąta przy podstawie oraz pole tego trójkąta, jeżeli podstawa ma długość 4\sqrt{3}.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1079

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 157

Czworokąt ABCD jest podobny do czworokąta EFGH w skali 3. Różnica pól tych czworokątów wynosi 64\ cm^2. Oblicz pole każdego z tych czworokątów.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 154

Trapez  ABCD  jest podobny do trapezu  EFGH. Wiadomo, że stosunek pola pierwszego trapezu do pola drugiego wynosi  4 . Oblicz a oraz b.


 

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 158

Oblicz długości boków FE  oraz  DE.


Zobacz rozwiązanie

Zadanie 181
Premium

W pewnym równoległoboku obwód i pole mają taką samą wartość. Wiadomo, że jedna z wysokości tego równoległoboku ma długość 5\ cm. Oblicz długość drugiej wysokości tego równoległoboku.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1127
Premium

Punkty A,\ B,\ C,\ D,\ E podzieliły okrąg na pięć równych części. Jaka jest miara kąta \alpha?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1152
Premium

Stosunek boków pewnego prostokąta wynosi 3:1. Jeżeli pole tego prostokąta jest równe 48 to długości boków prostokąta wynoszą:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 975

Pole koła wpisanego w kwadrat o boku 8 wynosi:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1153

Wysokość trójkąta równobocznego wynosi 5. Jaką długość ma bok tego trójkąta?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1083
Premium

W prostokącie połączono środki sąsiednich boków i powstał w ten sposób czworokąt. Stosunek pola prostokąta do pola tego czworokąta wynosi:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1078
Premium

 

Zaznacz prawdziwą równość:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1097
Premium

Podstawy trapezu mają długości 5 i 11. Jaką długość ma odcinek łączący środki ramion tego trapezu?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1130

Zobacz rozwiązanie
« 1 3 4 5 6 7