Wybierz dział:

Zadanie 1826
Premium

Ile wynosi miara kąta \beta, jeżeli \alpha=150^{\circ}?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 348


 

Dany jest trójkąt prostokątny (patrz rysunek). h jest wysokością opuszczoną z wierzchołka kąta prostego. Wykaż, że h=\cfrac{ab}{c}.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1080
Premium

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 155
Premium

Prostokąt ABCD jest podobny do prostokąta EFGH. Stosunek pól tych prostokątów wynosi 9. Różnica długości między krótszymi bokami tych prostokątów wynosi  4 , natomiast między dłuższymi bokami wynosi 6. Oblicz długości boków obu prostokątów.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1124

Trójkąt ABC jest równoramienny ( |AC|=|BC| ). Obwód tego trójkąta wynosi 16. Ile wynosi pole trójkąta ABC?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1105
Premium

Pole prostokąta ABCD wynosi:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1096
Premium

Figury I,\ II,\ III są równoległobokami. Zaznacz prawidłową odpowiedź:

( P_I, P_{II}, P_{III} - pola równoległoboków )

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 162
Premium

Różnica miar dwóch kolejnych kątów wewnętrznych równoległoboku jest równa 60^{\circ}. Obwód tego równoległoboku wynosi 12\ cm, a długość wysokości to \sqrt{3}\ cm. Oblicz pole tego równoległoboku.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 478
Premium

Długość boku rombu wynosi 5. Kąt rozwarty tego rombu ma miarę 120^{\circ}. Oblicz długości przekątnych tego rombu.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 472
Premium

Dany jest kwadrat  ABCD o boku długości a. Punkty K i L są środkami boków kwadratu. Oblicz długość odcinka MN.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 774

Czworokąt ABCD  jest podobny do czworokąta EFGH  w skali  \cfrac{1}{2}. Stosunek pola czworokąta  ABCD do pola czworokąta EFGH wynosi:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1207
Premium

Trójkąt ABC ma boki długości a=4, b=6 i c=7. Która z odpowiedzi jest prawidłowa?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 511

Czworokąt ABCD jest podobny do czworokąta EFGH w skali 4 . Różnica pól tych czworokątów wynosi 225\ cm^2. Oblicz pole każdego z tych czworokątów.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 482
Premium

Dany jest romb ABCD. Miara kąta \alpha do miary kąta \beta ma się do siebie jak 1:2. Oblicz długość boku tego rombu jeżeli wysokość h wynosi 3\sqrt{3}.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 353
Premium

 

Trzy okręgi o tym samym promieniu R są parami zewnętrznie styczne. Połączono środki tych okręgów i powstał trójkąt S_1S_2S_3 (patrzy rysunek). Oblicz pole zacieniowanego obszaru.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 398
Premium

Oblicz pole koła:

 

Zobacz rozwiązanie
1 2 3 4 5 7 »