Wybierz dział:

Zadanie 1075
Premium

Stosunek obwodów dwóch wielokątów podobnych wynosi \cfrac{2}{3}. Stosunek pól tych wielokątów to:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1849
Premium

Oblicz pole trapezu ABCD.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1850
Premium

Oblicz pole zacieniowanego obszaru.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 173
Premium

Liczby a,\ a-2, 5 są długościami boków trójkąta równoramiennego. Oblicz długości boków tego trójkąta.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 161
Premium

Dany jest trójkąt prostokątny ABC o przeciwprostokątnej AC. Wiadomo, że \sin\sphericalangle ACB = 0,8 oraz że |AB|=8\ cm. Oblicz pole koła opisanego na tym trójkącie.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 540
Premium

Wykaż, że środkowe dzielą trójkąt na 6 trójkątów o równych polach.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1003

Jeżeli \alpha=45^{\circ}, a promień okręgu r=4 to pole zacieniowanego wycinka koła wynosi:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1002

Jeżeli \alpha=30^{\circ}, a promień okręgu r=6 to długość zaznaczonego czerwonym kolorem łuku wynosi:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 999

Jeżeli \alpha=60^{\circ} to \beta wynosi:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 135

Dany jest trapez ABCD. Jego krótsza podstawa ma długość 4\sqrt{3 }\ cm, a dłuższe ramie  6\ cm. Kąt jaki tworzy dłuższe ramie z dolną podstawą wynosi 30^{\circ}, natomiast drugie ramie z tą podstawą tworzy kąt  60^{\circ}. Oblicz pole i obwód tego trapezu.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 153
Premium

Trójkąt ABC jest równoramienny  (  |AC|=|CB|  ). Miara kąta przy wierzchołku  C wynosi  120^{\circ},  a podstawa tego trójkąta ma długość   10\sqrt{3}\ cm.   Oblicz pole oraz obwód tego trójkąta.


Zobacz rozwiązanie

Zadanie 352
Premium

Oblicz pole zacieniowanego obszaru, jeżeli promień mniejszego okręgu ma długość 2, a większego 6.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 783

Odcinki BC i DE są równoległe. Długość odcinka DE wynosi:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1106

W trapezie równoramiennym podstawy mają długość 8 i 12. Kąt między ramieniem tego trapezu a krótszą podstawą ma miarę 140^{\circ}. Wtedy wysokość tego trapezu ma długość:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 473
Premium

Średnica okręgu ma długość 20. Oblicz długość cięciwy równoległej do średnicy, odległej od niej o 8 .

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1145

Dany jest trójkąt o bokach długości 4 \times 5 \times 7 . Obwód trójkąta podobnego w skali 3 wynosi:

 

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 958

 

Promień okręgu ma długość:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 767
Premium

 

Miara kąta  \alpha  wynosi:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1082

Stosunek boków pewnego prostokąta wynosi 9:1. Jeżeli pole tego prostokąta jest równe 36 to długości boków prostokąta wynoszą:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 354
Premium

Dwa okręgi o takich samych promieniach r=2, przecinają się w punktach P i Q. Długość odcinka PQ jest równa długości promienia okręgów. Oblicz pole zacieniowanego obszaru.

Zobacz rozwiązanie
1 2 3 5 7