Wybierz dział:

Zadanie 24
Premium

Oblicz najmniejszą i największą wartość funkcji f(x)=2x^2-8x+11 w przedziale [-3,5].

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 883

Zbiorem wartości funkcji, której wykres znajduje się na poniższym rysunku jest:

 

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 889

W pewnym prostokącie różnica między długością boków wynosi 3. Niech x oznacza długość krótszego boku. Funkcja, która opisuje pole tego prostokąta to:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1060

Wierzchołek funkcji kwadratowej danej wzorem f(x) = 3x^2+5x-4 znajduje się w punkcie:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 45

Rozwiąż nierówność: x^2+3x+2<0.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 885

Funkcja f dana jest za pomocą wzoru f(x) = 2x^2+5x+c. Jeżeli najmniejsza wartość tej funkcji to  8 , to współczynnik c jest równy:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 104
Premium

Jednym z rozwiązań równania  x^2+ax-18=0  jest  liczba  3. Oblicz współczynnik a, a następnie drugi pierwiastek tego równania.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 366

Iloczyn kolejnych dwóch naturalnych liczb parzystych wynosi 48. Jakie to liczby?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 108

Znajdź liczby całkowite, będące rozwiązaniem układu:

\left\{\begin{matrix} x-y =4\\ x^2+2y^2=76  \end{matrix}\right.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 448

Wyznacz dla jakich argumentów funkcja dana wzorem f(x)=x^2+5x-4 przyjmuje wartość 10.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 25

Oblicz najmniejszą i największą wartość funkcji f(x)=\cfrac{1}{3}x^2+2x-3 w przedziale [-3,0].

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 46

Rozwiąż nierówność:

3x^2+7x+2 >0

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 113
Premium

Wyznacz parametr a, tak aby rozwiązaniem poniższego równania była liczba 7,a następnie wyznacz drugie rozwiązanie tego równania.

x(x-2)+7x=21a

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 493

Rozwiąż równanie: 2x^2-7x+3=0.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 550
Premium

Wyznacz te wartości parametru p, dla których parabola będąca wykresem funkcji

f(x)=-3x^2+\cfrac{p}{2}x+p-\cfrac{1}{3}

znajduje się pod prostą o równaniu

y=(-\cfrac{p}{2}-2)x+\cfrac{7}{12}p+3.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 144
Premium

Pewna parabola jest opisana równaniem: y=2x^2+bx+8, gdzie b jest dowolną liczbą rzeczywistą. Wyznacz wszystkie wartości parametru b, dla których wierzchołek paraboli leży nad osią  OX.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 269

Funkcja f dana jest wzorem f(x)=x^2+bx+c. Miejscami zerowymi tej funkcji są x=3 i x=5. Wyznacz wzór tej funkcji.

 

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1791

Wyznacz wzór funkcji kwadratowej przedstawionej na poniższym wykresie.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1777

Dana  jest funkcja f(x)=(x-2)^2-9. Wskaż wzór tej funkcji w postaci iloczynowej.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1779

Wierzchołek funkcji kwadratowej danej wzorem f(x)=x^2+18x+74 znajduje się w punkcie:

Zobacz rozwiązanie
« 1 3 4 5 6 7