Wybierz dział:

Zadanie 8267

Wyznacz kule domkniętą K((1,0)2) dla danej metryki
d((x1, x2), (y1,y2)) = d.dys(x1,y1) + 2|x2-y2|

Zadanie 8266

Dziewiąty wyraz ciągu arytmetycznego (an), określonego dla n>=1, jest równy 34, a suma jego ośmiu początkowych wyrazów jest równa 110. Oblicz pierwszy wyraz i różnicę tego ciągu.

Zadanie 8265

Wyznacz x oraz y tak, by w ciągu 1, x, 9, y trzy pierwsze liczby były kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego, zaś trzy ostatnie kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego.

Zadanie 8264

Liczby: 4x, -4, x w podanej kolejności są trzema kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego. Wyznacz liczbę x.

Zadanie 8263

Dla jakiego a liczby 1, 2a+2, a+6 tworzą ciąg arytmetyczny?

Zadanie 8262

Oblicz sumę kolejnych dwudziestu wyrazów ciągu 1+5+9+... korzystając ze wzoru na sumę ciągu arytmetycznego.

Zadanie 8261

Wyznacz wzór ogólny ciągu geometrycznego mając dane: a2=1/3 i a6=27.

Zadanie 8260

Wyznacz wzór ogólny ciągu arytmetycznego, jeśli a4=10 i a10=34.

Zadanie 8259

Wierzchołki czworościanu foremnego są pewnymi czterema wierzchołkami sześcianu o objętości 8dm3. Krawędź tego czworościanu wynosi?

Zadanie 8258

Miejscami zerowymi funkcji kwadratowej o współczynniku a=-2 są liczby -3 i 4. Wyznacz zbiór wartości tej funkcji.

Zadanie 8257

Wykres funkcji kwadratowej
f(x)= ax^2+bx+1 jest symetryczny względem prostej x=2, a wartość najmniejsza funkcji f jest równa -3. Zapisz wzór tej funkcji w postaci ogólnej.

Zadanie 8256

wyznacz wzór funkcji liniowej, której wykres jest prostopadły do wykresu funkcji
f(x)= -6 +5 i przechodzi przez punkt A=(-1,3).

Zadanie 8255

wyznacz wzór funkcji liniowej, której wykres jest równoległy do wykresu funkcji
f(x)= -6 +5 i przechodzi przez punkt A=(-1,3).

Zadanie 8254

Dany jest ciąg liczbowy o wyrazie ogólnym an=2/3n-16
1. Który wyraz ma wartość -4?
2. Jaką wartość ma wyraz dziesiąty?
3. Czy liczba 7 jest wyrazem tego ciągu?
4. Który wyraz ma wartość zero?
5. Ile wyrazów ma wartość mniejszą od 6½?
6. Ile wyrazów ujemnych ma ten ciąg?
7.Zbadaj monotoniczność tego ciągu.

Zadanie 8253

W trapezie ABCD, AB || DC, poprowadzono przekątne, które przecieły się w punkcie O. Trójkąty DOC i ABO mają pola odpowiednio równe P₁ i P₂. wykaż, że :
a. Pola trójkątów AOD i BCO są równe i wynoszą pierwiastek P₁ * P₂.
b. Jeśli |DC| : |AB| = 2:3 to 9P₁² + 4P₂² = 13 * P₁P₂

Zadanie 8252

który wyraz ciągu (a) o wyrazie ogólnm danym wzorem a,=(-1)" n+1 jest równy 5

Zadanie 8251

Rozważamy dwukrotny rzut symetryczną kostką do gry. Określono następujące zdarzenia:
A− w drugim rzucie wypadną 2 oczka
B− suma oczek w obu rzutach wynosi co najwyżej 5 oczek.
Proszę obliczyć: P(A), P(B), P(A∩B), P(A∪B), P(B/A).
Czy zdarzenia A i B są niezależne?

Ktoś pomoże?

Zadanie 8250

Bardzo proszę o rozwiązanie . Zadania w załączniku

Zadanie 8249

Rozwiąż równanie trygonometryczne: cos3x+sin7x=0, dla przedziału obustronnie zamkniętego 0,pi

Zadanie 8248

Witam, czy ktoś mi pomoże
4x + 7y + 3z = 3316
2x + 3y + 5z = 2456
3x + 6y + 4z = 2900
Z góry dziękuję. Marcin

Zadanie 8247

Potrzebuje pomocy w rozwiązaniu

Zadanie 8246

Zbadaj czy ciąg (a_n) dany wzorem ogólnym a_n=6 * 2^{3n+1} jest ciągiem geometrycznym.

Zadanie 8245

Bardzo proszę o pomoc.

Zadanie 8244

Bardzo proszę o pomoc w zadaniu z zalacznika

Zadanie 8243

Bardzo proszę o pomoc
« 1 3 4 5 6 7 8 9 ... 304 305