Wybierz dział:

Zadanie 8282

Funkcja f(x)= -2(x+1)(x-3) jest rosnąca w przedziale :

Zadanie 8281

1. Przedział [-4,∞] jest zbiorem wartości funkcji.
a) f(x)= x²+4 b) f(x)= x²-4 c) f(x)= (x-4)² d) f(x)= (x+4)²

Zadanie 8280

wyznacz wzor funkcji kwadratowej f w postaci ogólnej wiedząc że w przedziale <-4,-1> funkcja f przyjmuje najmniejsza wartość równa 2 a jej wykresem jest parabola o wierzchołku W (-3,4)​

Zadanie 8279

dla jakich wartości parametru m podane równanie ma co najmniej jedno rozwiązanie
-x^2+(2-m)x+2m=0

Zadanie 8278

Trójkąt ABC jest równoramienny ABllED. Stosunek długości boków AE:EC wynosi2:1 . Pole trójkąta EDC jest równe 8√2 . Oblicz pole trapezu ABDE

Zadanie 8277

ściany boczne graniastoslupa prawidlowego trojkata sa kwadratami każdy o polu rownym 16cm2 obliczs objetosc i pole powierzchnin calkowitej

Zadanie 8276 (rozwiązane)

W dwóch miastach Ai B, liczących odpowiednio 25 i 110 tys. mieszkańców, przeprowadzono badanie opinii publicznej. Rozkład odpowiedzi w mniejszym mieście przedstawia diagram kołowy.

W informacji opublikowanej po zakończeniu badania podano:

"Na nasze pytanie 58% osób odpowiedziało twierdząco (tzn. "tak" lub "raczej tak"). W mieście B odpowiedzi "tak" udzieliło 31% osób."

DANE:
33% NIE
15% TAK
21% RACZEJ TAK
25% RACZEJ NIE
6% NIE MAM ZDANIA

Jaki był procent odpowiedzi "raczej tak" w mieście B?

Zadanie 8275

Oblicz średnią arytmetyczną, medianę, dominante, wariancję i odchylenie standardowe wagi plecaków uczniowskich: 2 kg, 6 kg, 5 kg, 2 kg, 1 kg, 8 kg.

Zadanie 8274

Oblicz x, jeśli średnia ważona liczb 3,8,x, 15 z wagami odpowiednio 5,2,7,1 jest równa 4.

Zadanie 8273

Średnia waga 8 wioślarzy pewnej osady wioślarskiej wynosi 85 kg, a waga sternika tej osady jest równa 58 kg. Oblicz średnią wagę wszystkich zawodników tej osady.

Zadanie 8272

W 3 częściach egzaminu student otrzymał kolejno 20, 45 i 60 punktów. Il część egzaminator traktuje jako 3-krotnie ważniejszą od I, a III 4-krotnie ważniejszą od I.
Oblicz średnia ważoną liczby punktów, które zdobył student podczas tego egzaminu.

Zadanie 8271

Średnia arytmetyczna liczb 1,1,5.1.6,3,2,5,2,5,a,b wynosi 3, a dominanta jest równa 1.
Znajdź wartości aib oraz medianę tych liczb

Zadanie 8270

Wyniki pewnego sprawdzianu przedstawia tabela. Dane z tabeli przedstaw w postaci diagramu słupkowego oraz oblicz średnią arytmetyczną ocen, medianę i odchylenie standardowe.

Ocena: 1|2|3|4|5|
Liczba uczniów: 2|3|0|8|12

Zadanie 8269

. Wśród 3 klas pierwszych uczniowie deklarowali następującą liczbę rodzeństwa:

Tabela :
liczba rodzeństwa :0/1/2/3
1A : 4/7/14/5
1B : 7/16/4/3
1C : 6/12/10/2

a) Oblicz prawdopodobieństwo, ze losowo wybrany uczeń będzie miał co najmniej dwoje rodzeństwa.

b) Jaka jest średnia liczba rodzeństwa we wszystkich klasach pierwszych? c) Wyznacz medianę i odchylenie standardowe liczby rodzeństwa we wszystkich klasach I.

d) Oblicz, ile procent uczniów jest jedynakami (wynik podaj z dokładnością do 0,1%).

Zadanie 8268

|x^2 -4|x||<4

Zadanie 8267

Wyznacz kule domkniętą K((1,0)2) dla danej metryki
d((x1, x2), (y1,y2)) = d.dys(x1,y1) + 2|x2-y2|

Zadanie 8266

Dziewiąty wyraz ciągu arytmetycznego (an), określonego dla n>=1, jest równy 34, a suma jego ośmiu początkowych wyrazów jest równa 110. Oblicz pierwszy wyraz i różnicę tego ciągu.

Zadanie 8265

Wyznacz x oraz y tak, by w ciągu 1, x, 9, y trzy pierwsze liczby były kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego, zaś trzy ostatnie kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego.

Zadanie 8264

Liczby: 4x, -4, x w podanej kolejności są trzema kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego. Wyznacz liczbę x.

Zadanie 8263

Dla jakiego a liczby 1, 2a+2, a+6 tworzą ciąg arytmetyczny?

Zadanie 8262

Oblicz sumę kolejnych dwudziestu wyrazów ciągu 1+5+9+... korzystając ze wzoru na sumę ciągu arytmetycznego.

Zadanie 8261

Wyznacz wzór ogólny ciągu geometrycznego mając dane: a2=1/3 i a6=27.

Zadanie 8260

Wyznacz wzór ogólny ciągu arytmetycznego, jeśli a4=10 i a10=34.

Zadanie 8259

Wierzchołki czworościanu foremnego są pewnymi czterema wierzchołkami sześcianu o objętości 8dm3. Krawędź tego czworościanu wynosi?

Zadanie 8258

Miejscami zerowymi funkcji kwadratowej o współczynniku a=-2 są liczby -3 i 4. Wyznacz zbiór wartości tej funkcji.
« 1 3 4 5 6 7 8 9 ... 304 305