Wybierz dział:

Zadanie 8157

Bardzo proszę o rozwiązanie zadania

Zadanie 8156

Zapoznaj się z wykresem przedstawiającym miesięczny przychód i koszty zakładu stolarskiego produkującego huśtawki ogrodowe.Na podstawie zawartych informacji wykonaj polecenia

Zadanie 8155

Pomocy

Zadanie 8154

trojkat T1 o bokach 5 cm ,5cm i 4 cm jest podobny do trojkata T2.Oblicz dlugosci bokow trojkata T2 jesli:a) jego obwod jest rowny 35 cm b) jego pole jest rowne 4pierwiastki 21 do kwadratu. Pomożecie

Zadanie 8153

dane są trzy kule o promieniach długości 3 cm.4 cm.5 cm.Oblicz długość promienia kuli,której objętość jest równa sumie objętości danych kul

Zadanie 8152

Obwód podstawy ostrosłupa prawidłowego czworokątnego wynosi 12 cm a krawędź boczna ma długość 6cm oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość tego ostrosłupa.

Zadanie 8151

Witam,
Proszę o pomoc w zadaniu :
Oszacuj przy współczynniku ufności 0.95 średni miesięczny czas oglądania TV przez studentów Uniwersytetu Przyrodniczego jeżeli wiadomo, że w wybranej losowo 30 osobowej grupie, średni czas wynosił 71.35 godzin a współczynnik zmienności był równy 0.156.
Dziękuję i pozdrawiam!

Zadanie 8150

Napisz wzór funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez punkty A = (3; 11) i
B = (- 2 ; - 4).

Zadanie 8149

Krawędź podstawy graniastosłupa prawidłowego ABCDEF ma długość 6 cm, a krawędź boczna 8 cm. Oblicz obwód trójkąta ACE.

Zadanie 8148

W trójkącie równoramiennym, długość podstawy wynosi 10, a obwód jest równy 28, oraz kąt przy podstawie równy 30 stopni. Oblicz pole trójkąta, wiedząc, że sinus 30 stopni wynosi 0,5.

Zadanie 8147

w ostrosłupie prawidłowym czworokątnym krawędź boczna jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 60 stopni a krawędź podstawy ma długość 8 cm . Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej ostrosłupa .

Zadanie 8146

4x-12/x2+4x * x2/x-3

Zadanie 8145

Rozwiąż nierówność :
|tgx|≤1

Zadanie 8144

Naszkicuj wykres funkcji:
a)y=x+5
b)y=-x-7
c) =1/3x +1

Zadanie 8143

Rozłóż wielomian x^3+2x^2-5x-10 na czynniki liniowe

Zadanie 8142

Przedstaw za pomocą tabelki funkcje f i podaj jej miejsce zerowe oraz zbior wartości, jeżeli funkcja ta każdej liczbie ze zbioru x={-1,0,1,2,3} przyporządkowuje jej wartość bezwzględna pomniejszona o 1

Zadanie 8141

Oblicz objętość tej figury dodając do siebie objętości obu części

Zadanie 8140

Różnica wzrostu 30 osobowej grupy studentów, wyrażona za pomocą średniej arytmetycznej i dominanty, wynosi 10 cm na korzyść średniej. Wariancja wzrostu jest równa 196. Należy ustalić, czy :
a) większość badanych osób ma wzrost niższy, czy wyższy od średniej;
b) siła asymetrii jest znaczna;
c) dla trenera koszykówki korzystniejszy byłby rozkład wzrostu studentów o przeciwnym kierunku asymetrii?

Zadanie 8139

Różnica wzrostu 30 osobowej grupy studentów, wyrażona za pomocą średniej arytmetycznej i dominanty, wynosi 10 cm na korzyść średniej. Warincja wzrostu jest równa 196. Należy ustalić, czy :
a) większość badanych osób ma wzrost niższy, czy wyższy od średniej;
b) siła asymetrii jest znaczna;
c) dla trenera koszykówki korzystniejszy byłby rozkład wzrostu studentów o przeciwnym kierunku asymetrii?

Zadanie 8138

Rozkład jednostkowych kosztów produkcji wyrobu jest lewostronnie asymetryczny o klasyczno-pozycyjnym parametrze asymetrii równym -1. Odchylenie standardowe wynosi 2 zł, najczęściej spotykany koszt to 42 zł. Wyprodukowano 1000 sztuk wyrobu. Obliczyć średni koszt jednostkowy wyrobu i łączny koszt 1000 wyrobów.

Zadanie 8137

Rozkład jednostkowych kosztów produkcji wyrobu jest lewostronnie asymetryczny o klasyczno-pozycyjnym parametrze asymetrii równym -1. Odchylenie standardowe wynosi 2 zł, najczęściej spotykany koszt to 42 zł. Wyprodukowano 1000 sztuk wyrobu. Obliczyć średni koszt jednostkowy wyrobu i łączny koszt 1000 wyrobów.

Zadanie 8136

Wypisz pięć początkowych wyrazów ciągu (an) i podaj jego wzór ogólny, jeśli jest to ciąg kolejnych liczb parzystych :
A) o pierwszym wyrazie równym 0
B) większych od 11
C) większych od 10 pi

Zadanie 8135

Dany jest trapez równoramieny o kącie 45* , dłurzszej podstawie 16 i ramieniu 4V2. Oblicz pole powierzchni całkowitej i objetości bryły powstałej w wyniku obrotu tego trapezu wokół jego osi symetrii.

Zadanie 8134

W ciągu arytmetycznym mamy: a6=50 oraz a20=120. Oblicz a1, różnicę r oraz wyraz a11.

Zadanie 8133

Miary kątów trójkąta tworzą ciąg arytmetyczny. Najmniejszy z tych kątów ma 40stopni. Oblicz miary pozostałych kątów tego trójkąta.
1 2 3 4 6 8 9 10 ... 304 305