Wybierz dział:

Zadanie 8082

Rozwiąż nierówność :
$\sqrt[3x-1]\leq x+1

Zadanie 8081

Utwórz funkcje liczbową

Zadanie 8080

Utwórz dziedzine funkcji 5 elementowa.

Zadanie 8079

W pierwszej urnie jest 7 kul białych i 5 czarnych, a w drugiej urnie są 3 kule białe i 9 czarnych. Rzucamy kostką, jeśli wypadnie mniej niż 3 oczka, to losujemy kulę z pierwszej urny, w przeciwnym wypadku losujemy z drugiej urny. Oblicz prawdopodobieństwo wylosowania czarnej kuli.

Zadanie 8078

Za pomocą rozwinięcia w szereg obliczyć następującą całkę

\int_{0}^{\infty} \frac{x^{a-1}}{1+x}dx \hspace{10mm} (0<a<1)

Wskazówka rozbić całki na dwie w przedziałach [0,1] oraz [1, \infty)

Zadanie 8077

Za pomocą rozwinięcia w szereg obliczyć następującą całkę

\[\int_{0}^{\infty} \frac{x^{a-1}}{1+x}dx \hspace{10mm} (0
Wskazówka rozbić całki na dwie w przedziałach [0,1] oraz [1, \infty)

Zadanie 8076

zmienną x charakteryzuje następujący rozkład prawdopodobieństwa:
Xi| 0 | 5 | 10 | 15
_______________________________________
Pi| c | 0,5 | 0,2 | 0,2

a) Podaj wartość stałej c
b) Ile wynosi wartość oczekiwana i odchylenie standardowe? Zinterpretuj odchylenie standardowe.
c) naszkicuj wykres dystrybuanty i rozkładu prawdopodobieństwa zmiennej x.
d) Oblicz prawdopodobieństwa P(-1

Zadanie 8075 (rozwiązane)

2-|x+4|=0

Zadanie 8074

Trójkąt ABC jest podobny do trójkąta A'B'C' w skali k. Wyznacz stosunek długości promienia okręgu wpisanego w trójkąt ABC do długości promienia wpisanego w trójkąt A'B'C'

Zadanie 8073

Rozwiąż równanie macierzowe:

|3 -2| |1 -1|
|4 1| X^T (T jest tak jak pierwiastek napisany, wiec chodzi o transponowanie) = |4 0 |

Zadanie 8072

Zbadać liczbę rozwiązań poniższego układu w zależności od parametru p

proszę obliczyć to macierzami (metoda obojętna)

{2x+ 3py = 6p
{
{2 px + y = -1

Zadanie 8071

Rzucamy 3 razy monetą. Oblicz prawdopodobieństwo tego, że
a) w pierwszym i trzecim rzucie otrzymamy orła
b) otrzymamy za każdym rzutem taki sam wynik

Zadanie 8070

Oblicz objętość i pole całkowite bryły przedstawionej na rysunku:

Zadanie 8069

Oblicz objętość i pole całkowite bryły przedstawionej na rysunku:

Zadanie 8068

Dany jest sześcian o krawędzi 12 cm. Oblicz stosunek objętości walca wpisanego w ten sześcian do objętości sześcianu. Oblicz stosunek pola bocznego tego walca do pola bocznego sześcianu.

Zadanie 8067

Oblicz pole całkowite i objętość bryły powstałej przez obrót prostokąta o bokach 6 cm i 10√2 cm dookoła krótszego boku.

Zadanie 8066

Oblicz pole całkowite i objętość bryły powstałej przez obrót trójkąta prostokątnego o przyprostokątnych 3 cm i
6√3 cm dookoła dłuższej przyprostokątnej.

Zadanie 8065

Trójkąt prostokątny ABC o kącie ostrym 60 stopni jest opisany na okręgu o promieniu 5 cm. Oblicz pole trójkąta ABC.
Proszę o pomoc to ważne

Zadanie 8064

1. a) Dobierz x tak, aby ciąg (7, 3x-1,5x-4) był trzywyrazowym ciągiem arytmetycznym.
b) Dany jest ciąg arytmetyczny (an), w którym a3=24 i a6=36. Oblicz a1 oraz S6.
c) Suma czterech początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego jest równa 11, wyraz pierwszy tego ciągu jest równy 5. Oblicz trzeci wyraz tego ciągu.
d) W ciągu arytmetycznym (an), gdzie n>0, dane są: a5=12 i a11=36. Oblicz r i a15.
e) Pierwszy wyraz ciągu geometrycznego jest równy 3, a drugi jest równy -6. Oblicz szósty wyraz tego ciągu.
f) Dany jest trzywyrazowy ciąg geometryczny (36,12, m+5). Oblicz m.
g) Wyznacz x, jeśli wiadomo, że ciąg (10,20, 2x+1) jest trzywyrazowym ciągiem geometrycznym.

Zadanie 8063

3.Do okręgu o środku (3;1) należy punkt (3;3). Wyznacz równanie okręgu.

Zadanie 8062

2. Wyznacz równanie okręgu o środku S(1;2) r=2. Narysuj ten okrąg. Wyznacz jego punkty przecięcia z osiami układu współrzędnych.

Zadanie 8061

1. Wykaż że trójkąt ABC jest równoramienny: 
a) A(1;-2) B(5;2) C(1;2)
b) A(4;-3) B(-2;3) C(-2;-3)

Zadanie 8060

Dane są wektory a,b i c . Skonstruuj wektory :) Pls na jutro bardzo dziekuje z góry jeśli ktoś mi to zrobi :)

Zadanie 8059

1. a) Oblicz sumę a4+a7, jeśli an=(-1)^n*4-n/n^2+1
b) Dany jest ciąg (an) określony wzorem an+(-1)^n*3-n/n^2+3 Oblicz a3-a4
c) Oblicz a7+a8, jeśli an=(-1)^2n+(-1)^n+n
d) Które wyrazy ciągu an=n^2-2n-1 przyjmują wartość 7?
e) Ile wyrazów an=n^2-11 przyjmuje wartość 5?
f) Ciągi liczbowe (an) i (bn) są opisane wzorami an=-n3+n i bn=-n^2-n
- oblicz wartość różnicy a2-b3
- uzasadnij, że a3=2b3
g) Dany jest ciąg liczbowy (an) określony wzorem an=(-2)^n*n^n Oblicz wartość wyrażenia a3/3a2

Zadanie 8058

Co możesz powiedzieć o rozwiązaniu ( rozwiązaniach) układu równań Ax=b o podanej macierzy A
A= [2 5 3
6 4 2
5 7 2]
1 2 ... 5 6 7 9 11 12 13 ... 304 305