Wybierz dział:

Zadanie 8076

zmienną x charakteryzuje następujący rozkład prawdopodobieństwa:
Xi| 0 | 5 | 10 | 15
_______________________________________
Pi| c | 0,5 | 0,2 | 0,2

a) Podaj wartość stałej c
b) Ile wynosi wartość oczekiwana i odchylenie standardowe? Zinterpretuj odchylenie standardowe.
c) naszkicuj wykres dystrybuanty i rozkładu prawdopodobieństwa zmiennej x.
d) Oblicz prawdopodobieństwa P(-1

Zadanie 8075 (rozwiązane)

2-|x+4|=0

Zadanie 8074

Trójkąt ABC jest podobny do trójkąta A'B'C' w skali k. Wyznacz stosunek długości promienia okręgu wpisanego w trójkąt ABC do długości promienia wpisanego w trójkąt A'B'C'

Zadanie 8073

Rozwiąż równanie macierzowe:

|3 -2| |1 -1|
|4 1| X^T (T jest tak jak pierwiastek napisany, wiec chodzi o transponowanie) = |4 0 |

Zadanie 8072

Zbadać liczbę rozwiązań poniższego układu w zależności od parametru p

proszę obliczyć to macierzami (metoda obojętna)

{2x+ 3py = 6p
{
{2 px + y = -1

Zadanie 8071

Rzucamy 3 razy monetą. Oblicz prawdopodobieństwo tego, że
a) w pierwszym i trzecim rzucie otrzymamy orła
b) otrzymamy za każdym rzutem taki sam wynik

Zadanie 8070

Oblicz objętość i pole całkowite bryły przedstawionej na rysunku:

Zadanie 8069

Oblicz objętość i pole całkowite bryły przedstawionej na rysunku:

Zadanie 8068

Dany jest sześcian o krawędzi 12 cm. Oblicz stosunek objętości walca wpisanego w ten sześcian do objętości sześcianu. Oblicz stosunek pola bocznego tego walca do pola bocznego sześcianu.

Zadanie 8067

Oblicz pole całkowite i objętość bryły powstałej przez obrót prostokąta o bokach 6 cm i 10√2 cm dookoła krótszego boku.

Zadanie 8066

Oblicz pole całkowite i objętość bryły powstałej przez obrót trójkąta prostokątnego o przyprostokątnych 3 cm i
6√3 cm dookoła dłuższej przyprostokątnej.

Zadanie 8065

Trójkąt prostokątny ABC o kącie ostrym 60 stopni jest opisany na okręgu o promieniu 5 cm. Oblicz pole trójkąta ABC.
Proszę o pomoc to ważne

Zadanie 8064

1. a) Dobierz x tak, aby ciąg (7, 3x-1,5x-4) był trzywyrazowym ciągiem arytmetycznym.
b) Dany jest ciąg arytmetyczny (an), w którym a3=24 i a6=36. Oblicz a1 oraz S6.
c) Suma czterech początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego jest równa 11, wyraz pierwszy tego ciągu jest równy 5. Oblicz trzeci wyraz tego ciągu.
d) W ciągu arytmetycznym (an), gdzie n>0, dane są: a5=12 i a11=36. Oblicz r i a15.
e) Pierwszy wyraz ciągu geometrycznego jest równy 3, a drugi jest równy -6. Oblicz szósty wyraz tego ciągu.
f) Dany jest trzywyrazowy ciąg geometryczny (36,12, m+5). Oblicz m.
g) Wyznacz x, jeśli wiadomo, że ciąg (10,20, 2x+1) jest trzywyrazowym ciągiem geometrycznym.

Zadanie 8063

3.Do okręgu o środku (3;1) należy punkt (3;3). Wyznacz równanie okręgu.

Zadanie 8062

2. Wyznacz równanie okręgu o środku S(1;2) r=2. Narysuj ten okrąg. Wyznacz jego punkty przecięcia z osiami układu współrzędnych.

Zadanie 8061

1. Wykaż że trójkąt ABC jest równoramienny: 
a) A(1;-2) B(5;2) C(1;2)
b) A(4;-3) B(-2;3) C(-2;-3)

Zadanie 8060

Dane są wektory a,b i c . Skonstruuj wektory :) Pls na jutro bardzo dziekuje z góry jeśli ktoś mi to zrobi :)

Zadanie 8059

1. a) Oblicz sumę a4+a7, jeśli an=(-1)^n*4-n/n^2+1
b) Dany jest ciąg (an) określony wzorem an+(-1)^n*3-n/n^2+3 Oblicz a3-a4
c) Oblicz a7+a8, jeśli an=(-1)^2n+(-1)^n+n
d) Które wyrazy ciągu an=n^2-2n-1 przyjmują wartość 7?
e) Ile wyrazów an=n^2-11 przyjmuje wartość 5?
f) Ciągi liczbowe (an) i (bn) są opisane wzorami an=-n3+n i bn=-n^2-n
- oblicz wartość różnicy a2-b3
- uzasadnij, że a3=2b3
g) Dany jest ciąg liczbowy (an) określony wzorem an=(-2)^n*n^n Oblicz wartość wyrażenia a3/3a2

Zadanie 8058

Co możesz powiedzieć o rozwiązaniu ( rozwiązaniach) układu równań Ax=b o podanej macierzy A
A= [2 5 3
6 4 2
5 7 2]

Zadanie 8057

Oblicz współrzędne, długość i środek wektora AB jeśli :
A=(-6,-3) i B= (4/5 , 5)
oraz podaj współrzędne wektora przeciwnego.

Zadanie 8056

Oblicz miejsca zerowe funkcji o ile istnieją.
a) f(x)=x+1 kreska ułamkowa x do kwadratu -9
b)

Zadanie 8055

Oblicz, korzystając z zasad przenoszenia błędów: X=10,0±0,20 Y=20,0±0,50 Z=10,0±0,10 
a)X(Y+Z)
b)X²(Y+Z)
c)Y-Z·X
d)(X-Y)²

Zadanie 8054

Zbadaj zbieżność szeregu:
\sum_1^\propto\left(-1\right)^{n+1}\cdot\frac{\left(n+1\right)^{5^{n}}}{2^{n}\cdot3^{n+1}}

Zadanie 8053

Muszę to obliczyć na jutro a kompletnie nie wiem jak się za to wziąć pomoże ktoś? Proszę!

Zadanie 8052 (rozwiązane)

RODZINA TRZYOSOBOWA ZARABIA 812000 ZŁ ROCZNIE.
MATKA ZARABIA 20% WIĘCEJ NIŻ OJCIEC ,A SYN ZARABIA 10% TEGO CO MATKA. ILE ZARABIA KAŻDE Z NICH
Wynik znam tylko jak to rozpisać
350000,420000 i 42000
1 2 ... 5 6 7 9 11 12 13 ... 304 305