Wybierz dział:

Zadanie 7925 (rozwiązane)

Zmienna losowa X przyjmuje wartości równe liczbom naturalnym k(1,2,3,...) z prawdopodobieństwem P(x=k)=c/2^k gdzie c to pewna liczba.

a) wyznacz wartość liczby v
b) oblicz P(x>=4)

Zadanie 7924 (rozwiązane)

Przedstaw pole P prostokąta (rysunki w załączniku) jako funkcję zmiennej x i podaj jej dziedzinę. Dla jakiego argumentu pole jest największe? Wyznacz wymiary prostokąta o największym polu.

Zadanie 7923

Popyt na pewne dobro jest funkcją jego ceny i wyraża się wzorem f(x)=1/4=x^2. wyznacz i zinterpretuj elastyczność cenową popytu w punkcie x_{1}

Zadanie 7922 (rozwiązane)

oblicz;25^2/3*125^-1/2

Zadanie 7921 (rozwiązane)

W graniastosłupie prawidłowym sześciokątnym dłuższa przekątna podstawy wynosi 8, zaś wysokość gran. 6. Oblicz V,Pc i pole przekroju płaszczyzny przechodzącej? przez dłuższy ... przekątnej podstawy i .... krawędzi bocznych ściany nie mającej punktów wspólnych z tą przekątną. Przepraszam za nie pęłną treść ale nie mogłam się doczytać.

Zadanie 7920 (rozwiązane)

Powierzchnia całkowita graniastosłupa prawidłowego trójkątnego wynosi (24+8\sqrt{3} . Krawędź boczna jest połową krawędzi podstawy. Oblicz V.

Zadanie 7919 (rozwiązane)

Prostopadłościan o podstawie kwadratu ma objętość równą 64\sqrt{3} . Kąt nachylenia przekątnej prostopadłościanu? do płaszczyzny podstawy ma miarę 60^{\circ}. Wyznacz Pc i długość przekątnej graniastosłupa.

Zadanie 7918 (rozwiązane)

Przekątna sześcianu jest o 2 większa od krawędzi podstawy. Oblicz V i Pc

Zadanie 7917

Korzystając z podanych niżej informacji, wykaż, że odcinek AD zawiera się w dwusiecznej kąta BAC
Przykład a ----> zadanie w załączniku

Zadanie 7916 (rozwiązane)

Korzystając z podanych niżej informacji, wykaż, że trójkąt ABC jest równoramienny.
Przykład a -----> zadanie w załączniku

Zadanie 7915 (rozwiązane)

Korzystając z podanych niżej informacji, wykaż, że IABI = IACI
Przykład b -----> zadanie w załączniku

Zadanie 7914 (rozwiązane)

Przekątna ściany bocznej graniastosłupa prawidłowego czworokątnego ma długość 15cm.
Oblicz objętość graniastosłupa, jeżeli jego wysokość ma długość 12cm

Zadanie 7913 (rozwiązane)

spodnie kosztują 17 zł,ich cenę obniżono o 19% ,ile kosztują spodnie obecnie? książka kosztuje 24zł ,jej cenę podniesiono o 16%,o ile złotych będzie droższa?

Zadanie 7912 (rozwiązane)

13% ze 160 zł ? 140% z 9 kg?

Zadanie 7911 (rozwiązane)

zeszyt kosztuj 3 zł ,jego cene podniesino o 13% ,ile osztuje zeszt po podwyżce

Zadanie 7910 (rozwiązane)

oblicz objętość i pole powierzchni graniastosłupa którego podstawą jest romb o przekątnych długości 12 cm i 16 cm którego przekątna ściany bocznej tworzy z krawędzią podstawy kąt o mierze 45^{\circ}

Zadanie 7909 (rozwiązane)

Dana jest funkcja f (x) = -2x + 6 . Naszkicuj wykres funkcji
a. y = - f(x)
b. y = f(-x)
c. y = -f(-x)

Zadanie 7908

Zapisz wzór funkcji , której wykres otrzymasz po przekształceniu wykresu funkcji f w symetrii względem punktu (0:0)
a. f(x) = - \sqrt{2}x
b. f(x) = \frac{2}{5}x -4
c. f(x) = \pix^{2} -\frac{8}{3}
d. f(x) = 7x^{2} + x
e. f(x) = -2x^{2} -4x -6

Zadanie 7907 (rozwiązane)

Zapisz wzór funkcji , której wykres otrzymasz po przekształceniu wykresu funkcji f w symetrii względem osi OY
a. f(x) = -5x
b. f(x) = -2x+1
c. f(x) = 5x^{2} -4
d. f(x) =8x^{2} -x
e. f(x) = -3x^{2} -3x -2

Zadanie 7906 (rozwiązane)

Zapisz wzór funkcji , której wykres otrzymasz po przekształceniu wykresu funkcji f w symetrii względem osi OX
a. f(x) = 3x
b. f(x) = 4x-1
c. f(x) = 3x^{2} +4
d. f(x) = 2x^{2}+x
e. f(x) = 4x^{2} +3x -5

Zadanie 7905

Naszkicuj wykres funkcji f(x) = \frac{2}{3} x+1,x\inR, a następnie przekształć go w symetrii osi OX i OY
ZAPISZ WZORY OTRZYMANYCH FUNKCJI

Zadanie 7904 (rozwiązane)

Wiadomo, że wykres funkcji f(x)=\frac{ax^{2}}{(2-x)^{2}} ma asymptotę poziomą y=2 oraz dla x_{0}=0 funkcja f osiąga ekstremum lokalne. wyznacz wartość parametru a.

Zadanie 7903 (rozwiązane)

Przedstaw w postaci iloczynowej.naszkicuj wykres funkcji zwracając uwagę szczególnie na miejsca zerowe:
A)f(x)=x^3+3x^2-x-3
B)f(x)=x^4-13x^2+36
C)f(x)=x^3-3x^2+9x-27
D)(x)=x^3-2x^2-5x+6

Zadanie 7902 (rozwiązane)

Zadanie z prawdopodobieństwa

Spośród liczb naturalnych mniejszych od 100 losujemy jedną liczbę . Oblicz prawdopodobieństwo, że będzie podzielna przez 8 lub 10 .Bardzo proszę o rozwiązanie i wytłumaczenie

Zadanie 7901 (rozwiązane)

Jeżeli suma dwóch liczb jest równa 124 a ich różnica równa 2 ,to ile będzie równy ich iloczyn.sprawdź czy iloczyn tych liczb dzieli się przez 3 .odpowiedź uzasadnij
1 2 ... 9 10 11 13 15 16 17 ... 302 303