Wybierz dział:

Zadanie 7846 (rozwiązane)

W ostrosłupie prawidłowym trójkątnym kat miedzy wysokością ostrosłupa a jego ścianą boczną ma miarę 30o . Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej tego ostrosłupa, jeśli jego krawędź podstawy ma długość 4cm.

Zadanie 7845 (rozwiązane)

Krawędź podstawy ostrosłupa prawidłowego czworokątnego ma długość 4√3cm , a kąt między wysokością ściany bocznej a podstawą ma miarę 30 stopni .Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość tego ostrosłupa .
Proszę o rysunek i rozwiązanie, będę bardzo wdzięczna ! :)

Zadanie 7844 (rozwiązane)

f*{3}_{0} x (3-x)dx

Zadanie 7843 (rozwiązane)

Trzeba rozwiazac zadanie ,,,kto zna odpowiedz bedzie super potrzebuje dobrej dpowiedzi'''oto one:
sa trzy 1 1 1 jedynki. mozna wstawic miedzy nimi dowolne znaki dodawania mnozenia dzielenia odejmowania nawiasy pierwiastki potegi cokolwiek tylko musi wyjsc wynik = 6

1 1 1 = 6 jak rozwiazac mam to zadanie prosze o pomoc..

nie wolno dodawac innych liczb....
czy ktos zna odpowiedz..nie wiem do jakiej kategori zaliczyc to zadanie

Zadanie 7842 (rozwiązane)

Wiadomo, że w (p<=>q)=1 i w (p \vee q)=1. Jaką wartość logiczną ma zdanie: [p=> ~ q] => [ ~q => p]

Zadanie 7841

Mam do rozwiązania 4 zadania w załączniku nie mam pojęcia jakie to działy matematki, ale dotyczą:
1. Wyznaczyć krzywiznę Gaussa
2. Obliczyć całkę zespoloną
3. Wyznaczyć płaszczyznę styczną do powierzchni
4. Wyznaczyć (f) holomorficzną

Bardzo proszę o pomoc

Zadanie 7840 (rozwiązane)


Z kartonu trzeba wykonać model walca o wysokości 2dm Na powierzchnię boczną przygotowano arkusz kartonu o wymiarach 20cm i 62,8 cm. Jaka będzie objętość tego walca?
Przyjmij że pi =3,14

Proszę o pomoc w rozwiązaniu
Elit Witam na forum
Witam na forum Posty: 1Dołączenie: 14 min. temuPłeć: OnOtrzymane podziękowania: 0

Zadanie 7839 (rozwiązane)

Oblicz pochodną funkcji
f(x)=sin^{3}(x^{2}+1)

Zadanie 7838 (rozwiązane)

POOOOOMOOOCY

Zadanie 7837 (rozwiązane)

Badanie przebiegu zmienności funkcji:
f(x)=\frac{x^2-3}{x-2}

Zadanie 7836

W zajezdni znajduje się 200 autobusów. Prawdopodobieństwo, że losowo wybrany autobus jest sprawny wynosi 0,7. Oblicz prawdopodobieństwo, że w losowo wybranej chwili co najmniej 160 autobusów jest sprawnych.

Zadanie 7835

Proszę z obliczeniami

Zadanie 7834 (rozwiązane)

1.Znajdź wzór funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez punkty o współrzędnych A=(2,1) B=(-1,3)

2.A=(6,1) B=(-1,5)

Zadanie 7833

1. Wyznacz równanie funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez punkty A = (-1; 2) i B = (2; -7)

2. Napisz wzór funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez punkt A(-5,0) i jest równoległy do wykresu funkcji y = 0,2 x.

3. Prosta l ma równanie y = − 7x + 2. Podaj równanie prostej prostopadłej do l i przechodzącej przez punkt P=(0,1).

4. Rozwiąż układ równań dowolną metodą


5. Przedstaw funkcję kwadratową x2 – 8x + 6 w postaci kanonicznej i iloczynowej.

6. Rozwiąż równanie kwadratowe: 4x2 – 6x + 2 = 0

7. Rozwiąż nierówność kwadratową: - x2 + 2x + 3 > 0

8. Oblicz wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych wiedząc, że
a) sin α =
b) tg α = 2

9. Podstawy trapezu równoramiennego mają długości 5 i 13 oraz tangens kąta ostrego jest równy 2. Oblicz pole tego trapezu.

Zadanie 7832

Wszystko w załączniku. Proszę o pomoc.

Zadanie 7831

Podaj wszystkie liczby naturalne spełniające nierówność.2x+3\5-1-x\3

Zadanie 7830 (rozwiązane)

Podaj wszystkie liczby naturalne spełniające nierówność.2x+3\5-1-x\3

Zadanie 7829 (rozwiązane)


Zad. 3
Dana jest funkcja : f(x)=x2
Narysuj wykres funkcji g(x)=f(x-2)-3. Podaj własności funkcji g(x).

Zadanie 7828 (rozwiązane)

Zad.2
Rozwiąż równanie i nierówność
a). 4x2
-20x+25=0
b). 2(2-x)<-x(x-3)

Zadanie 7827 (rozwiązane)

Dana jest funkcja : f(x)=x2
+3x+1
a) oblicz miejsca zerowe funkcji f
b)podaj wspóółrzędne wierzchołka paraboli
c)narysuj wykres funkcji f
d)podaj postać kanoniczną i iloczynową funkcji f
e)odczytaj z wykresu dla jakich argumentó funkcja przyjmuje wartośći dodatnie

Zadanie 7826 (rozwiązane)

Znajdź wzór funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez punkty o współrzędnych A=(2,1) B=(-1,3)

Zadanie 7825 (rozwiązane)

Napisz wzór funkcji liniowej prostopadłej do prostej o równaniu y=2x-1 przechodzącej przez punkt A=(-2,3)

Zadanie 7824 (rozwiązane)

Znajdź wzór funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez punkty o współrzędnych A=(2,1) B=(-2,3)

Zadanie 7823 (rozwiązane)

Wyznaczyć ekstrema lokalne oraz monotoniczność funkcji:
a) f(x)= \frac{-x^{2}}{x^{2}-1}
b) f(x)= x^{3}-3x
c) f(x)= -x^{3}+6x^{2}+2

Zadanie 7822

oblicz
1 2 ... 13 14 15 17 19 20 21 ... 304 305