Wybierz dział:

Zadanie 7760

4. Oblicz zdyskontowany okres zwrotu z inwestycji, która wymaga 1 mln nakładów początkowych. Po roku przyniesie 0,5 mln, po 2 latach 0,6 mln, a po 3 latach 1 mln. WACC dla tej inwestycji to 10%.

Zadanie 7759

3. Oblicz WACC. Wartość kapitału własnego wynosi 0,6 mln, kapitału obcego 1,2 mln. Efektywny koszt kapitału obcego wynosi 8,5%, a koszt kapitału własnego 12%. Jaki jest efektywny koszt kredytu?

Zadanie 7758

2. Jaki jest efektywny koszt kredytu zaciągniętego w PLN, jeżeli jego nominalne oprocentowanie wynosi 20%, a stawka podatku dochodowego w Polsce wynosi 19%? Bank wymaga utrzymania salda kompensacyjnego w wysokości 10% wartości kredytu.

Zadanie 7757

1. Ile warte są akcje, jeżeli spodziewana wartość dywidendy to 150 zł, oczekiwana stopa zwrotu to 17%, ROE wynosi 10%, a spółka wypłaca 60 % zysku w postaci dywidend.

Zadanie 7756 (rozwiązane)

Rozwiąż równanie :

a) 6( x + 4 ) = -3( -2x + 5 )
b) ( x - 3 )^{2} - ( x + 5 )^{2} = -2

Zadanie 7755

Rozwiąż równanie :

a) 6( x + 4 ) = -3( -2x + 5 )
b) ( x - 3 )^[2} - ( x + 5 )^{2} = -2

Zadanie 7754 (rozwiązane)

Zadanie 1 : Oblicz równanie
( 0,3 + \frac{4}{3} ) : ( 6\frac{1}{15} - \frac{2}{3} ) =

Zadanie 7753 (rozwiązane)

Zad. 1 Oblicz :
( 0,3 + \frac{4}{3} ) : ( 6\frac{1}{15} - $\frac{2}{3} ) =

Zadanie 7752 (rozwiązane)

Sprawdź, dla jakich wartości m i n funkcja liniowa f określona wzorem postaci
f (x)= ( 2/3m - 1)x + 5 - n:

a) jest rosnąca
b) jest malejąca
c) ma wykres, do którego należy punkt o współrzędnych (0,0)
d) ma wykres przecinający dodatnią półoś osi OY

Zadanie 7751

Dany jest ciąg geometryczny w którym a_{2}=5 i a_{6}=-3.Wyznacz sumę siedmiu pierwszych wyrazów tego ciągu

Zadanie 7750 (rozwiązane)

Wykonaj działania (3-\sqrt{2})do potęgi drugiej - (2-\sqrt{2})do potęgi drugiej

Zadanie 7749 (rozwiązane)

Prosta y=2x-4 jest symetralną odcinka BC gdzie C=(2,3).Wyznacz współrzędne punktu B

Zadanie 7748 (rozwiązane)

f(x) = cos(ln(x^{2}+2))-ln(2+sinx)

Zadanie 7747 (rozwiązane)

Jak to rozwiązać ??


\frac{x+1}{x+2} = \frac{x+2}{x-3}

Zadanie 7746 (rozwiązane)

Wykonaj działania (2- 5 pierwiastkow z 3) do kwadratu

Zadanie 7745 (rozwiązane)

Kąt alfa jest ostry i cos alfa =1/4 oblicz 2-3tg kwadrat alffa

Zadanie 7744 (rozwiązane)

Podstawy trapezu prostokątnego mają długości 6 i 10 oraz tangens kąta ostrego jest równy 3. Oblicz pole tego trapezu.

Zadanie 7743 (rozwiązane)

Uzasadnij, że jeżeli a-b=5 i a2 +b2=11 , to . a4+b4=23

Zadanie 7742 (rozwiązane)

Wierzchołkami trójkąta abc są punkty a-(-4,1), B - (5,-2) i c (3,6) . Oblicz długość środkowej AD

Zadanie 7741 (rozwiązane)

. Liczby 2x,1,6,16x+2 są w podanej kolejności pierwszym, drugim i trzecim wyrazem ciągu arytmetycznego. Oblicz x

Zadanie 7740 (rozwiązane)

Ze zbioru liczb 1,2,3,..7. losujemy kolejno dwa razy po jednej liczbie ze zwracaniem. Oblicz prawdopodobieństwo wylosowania liczb, których suma jest podzielna przez 3.

Zadanie 7739 (rozwiązane)

1.Rozwiąż nierówność: .x2+8x+15>0

Zadanie 7738 (rozwiązane)

Mamy 10 losów w tym jeden wygrywający i dwa upoważniające do dalszej bezpłatnej gry. Kupujemy 1 los. Jakie jest prawdopodobieństwo wygrania?

Zadanie 7737

Rzucamy trzy razy symetryczną sześcienną kostką do gry. Opisz zbiór wszystkich zdarzeń elementarnych, a następnie oblicz prawdopodobieństwo, że w każdym rzucie liczba oczek będzie większa od numeru rzutu.

Zadanie 7736

Strzelając do tarczy pewien strzelec uzyskuje co najmniej 9 punktów z prawdopodobieństwem 0,5, a co najwyżej 9 punktów z prawdopodobieństwem 0,7. Oblicz prawdopodobieństwo, że ten strzelec uzyska dokładnie 9 punktów.
1 2 ... 17 18 19 21 23 24 25 ... 304 305