Wybierz dział:

Zadanie 7682

Sporządź wykres funkcji, tzn też wyznaczyć monotoniczność, ekstreme, asymptoty, wklęsłość, wypukłość i punkt przegięcia.
/frac{x^{3}}{(x+1)^{2}}

Zadanie 7681 (rozwiązane)

1. Rzucono 5 razy monetą. Prawdopodobieństwo, że wypadł co najmniej jeden orzeł jest równe:
A. 31/32
B. 30/32
C. 26/32
D. 1/32


2. W urnie jest 5 kul białych, 2 czarne, 1 żółta i 2 zielone. Wylosowano trzy razy po jednej kuli ze zwracaniem. Prawdopodobieństwo tego, że wylosowane w ten sposób kule są różnokolorowe, jest równe:
A. 264/1000
B. 44/1000
C. 264/720
D. 44/720

Zadanie 7680

10. Udzielono kredytu na kwotę 10000 zł. Stopa oprocentowania kredytu wynosi 18% w stosunku rocznym. Plan spłaty kredytu przewiduje, że raty kapitałowe będą płacone co dwa miesiące odpowiednio w kwotach 3000, 3000, 4000 zł i odsetki będą płacone co dwa miesiące ( razem z ratami kapitałowymi ), a liczone będą metodą odsetek składanych z miesięcznym okresem bazowym. Ułożyć tabele amortyzacji tego kredytu.

Zadanie 7679

9. Bank udzielił kredytu na kwotę 10000 zł. Kredyt ma być spłacony w czterech rocznych płatnościach. Roczna stopa procentowa kredytu wynosi 18%. Ułożyć tabelę amortyzacji tego kredytu przy założeniu, że inflacja w poszczególnych latach była równa : 12%, 10%, 9%, 8%.

Zadanie 7678

8. Kwotę kredytu 10000 zł należy spłacić w czterech równych rocznych płatnościach. Oblicz wysokość płatności, jeżeli roczna stopa procentowa wynosi 12%.

Zadanie 7677

7. Jaką kwotę należy wpłacić teraz na 10% rocznie, aby przez kolejnych 5 lat otrzymywać kwoty po 5000 zł ?

Zadanie 7676

6. Jaką kwotę należy wpłacać na początku każdego roku, aby po 10 latach dysponować sumą 100000 zł przy rocznym oprocentowaniu 12% ?

Zadanie 7675

5. Bank udzielił kredytu w wysokości 20000 zł, który powinien być spłacony w sześciu równych ratach półrocznych płatnych z dołu. Znajdź wielkość raty, jeżeli oprocentowanie kredytu bankowego wynosi 7% półrocznie .

Zadanie 7674

4. Bank udzielił kredytu w kwocie 10000 zł. Kredytobiorca zobowiązany jest spłacić kredyt w dwóch ratach po 6000 zł na koniec pierwszego i drugiego półrocza. Jakie jest oprocentowanie kredytu?

Zadanie 7673

3. Ile wynosiła efektywna roczna stopa procentowa, jeżeli po 6 latach podwoiliśmy posiadany kapitał ?

Zadanie 7672

2. Ile powinniśmy ulokować w banku, aby stan konta po 6 latach wynosił 10000 zł, jeżeli roczna stopa procentowa wynosi 10% i odsetki SA kapitalizowane w sposób ciągły ?

Zadanie 7671

1.Za trzy lata skarb państwa ma wykupić obligacje za kwotę 25000 zł. Za ile maksymalnie możemy kupić te obligacje, jeżeli roczna stopa procentowa wynosi 12% ?

Zadanie 7669

a.Przedstaw liczbę 2012 jako sume dwóch liczb takich że suma kwadratów tych liczb jest najmniejsza.
b.Przedstaw liczbę 1/2 jako sume dwóch liczb takich że suma kwadratów tych liczb jest najmniejsza.

Zadanie 7668 (rozwiązane)

2.Wyznacz wszystkie liczby całkowite spełniając nierówność
a.2x^2+9x-5
b.-4^2+25x-6>0

Zadanie 7667 (rozwiązane)

1.Rozwiąż równanie :
a. -5^2+2x=0
b.6x^2=24x
c.x(x-3)=9x(x-3)
d.8x^2-3x=0
e.7x^2=21x
f.x(x+2)=4x(x+2)

Zadanie 7666

Wykonaj działania. Zapisz konieczne założenia
8/x2-8x-1/x-8

p/p-4-4/p+4+31/16-p2

Zadanie 7665 (rozwiązane)

wyznacz wartość parametru m, aby wielomian W(x) był podzielny przez dwumian P(x) W(x)= 2x^3+(6m-1)x^2+2mx+3 i P(x)=x+4

Zadanie 7664

Wykonaj działania. Zapisz konieczne założenia
8/x2-8x-1/x-8

p/p-4-4/p+4+31/16-p2

Zadanie 7663 (rozwiązane)

Dany jest prostopadłościan, którego wymiary są kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego o pierwszym wyrazie 10 i ilorazie \frac{1}{2} . Oblicz sumę długości wszystkich krawędzi tego prostopadłościanu, oraz jego pole powierzchni całkowitej.

Zadanie 7662

oblicz średnią arytmetyczną, medianę i dominantę danego zestawu danych:
(liczba zapałek w pudełku / liczba pudełek)
35/1 ; 36/2 ; 38/9 ; 40/6 ; 42/1

Zadanie 7661

Oblicz średnią, wariancję i odchylenie standardowe danych: 5,8,10,12,12,20

Zadanie 7660

Wybieramy 3 karty z tali składającej się z 24 kart, w której skład wchodzą wszystkie figury oraz dziewiątki i dziesiątki. Jakie jest prawdopodobieństwo, że:
a) wszystkie wylosowane karty to kiery?
b) wśród tych kart jest jedna figura;
c) wśród tych kart są dwa asy?

Zadanie 7659 (rozwiązane)

Ile jest liczb trzycyfrowych, w których zapisie występują tylko cyfry: 1,2,3,8,9 oraz:
a) żadna cyfra się nie powtarza;
b) cyfry mogą się powtarzać.

Zadanie 7658

Napisz równanie okręgu przechodzącego przez punkty A=(2,2) oraz przez punkty przecięcia okręgu x^2 + y^2 -4x -4y -1 = 0 z prostą y+x=1

Zadanie 7657

narysuj wykres funkcji f i napisz rownania jej asymptot
f(x)=1 pod tym kreska ulamkowa x +3 za tym normalnie juz do gory - 2
1 2 ... 20 21 22 24 26 27 28 ... 304 305