Wybierz dział:

Zadanie 7735 (rozwiązane)

Rzucono kostką sześcienną. Czy zdarzenia losowe A - liczba oczek jest liczbą parzystą, B- liczba oczek nie jest większa od trzech, są niezależne?

Zadanie 7734 (rozwiązane)

1.Wyznacz równania ogólne i kierunkowe (jeśli jest to możliwe prostej AB.
a) A(2,0), B(-1,6)
b) A(-10,3), B(10,3)
c) A(-4,-2), B(5,4)
d) A(0,4), B(2,0)
e) A(-4,5), B(10,5)
f) A(pierwiastek z 2,0), B (pierwiastek z 2, pierwiastek z 2)

Zadanie 7733

\Sigma\frac{cos\Pi n}{\sqrt{n}}*tg*\frac{1}{n}

Zadanie 7732

szereg
\Sigma\frac{2n+3}{3n^{3}+n+5}

Zadanie 7730

(2sin2α-4sinα)/(2sin2α+4sinα)=〖tg〗^2 α

Zadanie 7729

Funkcje wymierne poproszę o rozwiązanie zadań. Zadania w załącznikach.

Zadanie 7728 (rozwiązane)

Michał kupił laptopa na raty za 3450 zł. początkowa wpłata wynosi 20 % ceny detalicznej, a pozostała kwota płatna jest w miesięcznych ratach, przy czym pierwsza rata wynosi 160 zł, a każda następna jest o 8 zł mniejsza. na ile rat rozłożona jest spłata długu?

Zadanie 7727 (rozwiązane)

Znajdź trzy liczby tworzące ciąg geometryczny, wiedząc, że suma pierwszej i trzeciej jest równa 52, a kwadrat drugiej jest równy 100.

Zadanie 7726

Macierz przekształcenia ortogonalnego, sprowadzającego formę
F(x,y)=5x^{2}-4xy+2y^{2} , do postaci kanonicznej jest... (jaka?)

Proszę o rozwiązanie w sposób jak najbardziej zrozumiały.

Zadanie 7725 (rozwiązane)

rozwiąż układ trzech równań z trzema niewiadomymi

5x+3y+4z=-18
3x+z=-7
6x+3y+6z=-27

Zadanie 7724

oblicz wyznacznik macierzy A

-3 2 -1 0
0 1 0 -1
-2 0 3 0
4 -3 0 2

Zadanie 7723

Podaj twierdzenie o prawdopodobieństwie klasycznym zdarzenia. Jak za pomocą tego twierdzenia obliczyć prawdopodobieństwo otrzymania sumy liczby oczek w dwukrotnym rzucie kostką?

Zadanie 7722 (rozwiązane)

Co trzeba znać aby wyznaczyć objętość i pole powierzchni bocznej kieliszka w kształcie stożka?

Zadanie 7721

Na modelu prostopadłościanu wskaż pary prostych prostopadłych, równoległych i skośnych.

Zadanie 7720 (rozwiązane)

Dla doświadczenia polegającego na rzucie kostką podaj przykład:
a). pary zdarzeń przeciwnych, b). pary zdarzeń wykluczających się, c). zdarzenia pewnego i niemożliwego oraz podaj prawdopodobieństwa tych zdarzeń.

Zadanie 7719 (rozwiązane)

Podaj definicję ciągu rosnącego. Wykaż, że ciąg an=n2-2n jest ciągiem rosnącym.

Zadanie 7718 (rozwiązane)

Oto oceny ze sprawdzianu z matematyki w pewnej grupie uczniów 1,3,2,3,4,3. Oblicz wariancję i odchylenie standardowe tych ocen.

Zadanie 7717 (rozwiązane)

Jaką bryłą jest puszka z farbą? co trzeba zmierzyć, aby obliczyć objętość tej puszki? W jaki sposób ją obliczyć?

Zadanie 7716 (rozwiązane)

Z trójkąta prostokątnego (o bokach 3, 4, 5) można otrzymać dwa stożki obracając ten trójkąt wokół każdej z dwóch przyprostokątnych. Narysuj oba stożki oraz podaj promienie, wysokości i tworzące.

Zadanie 7715

tg(x+pi/6)=8

Zadanie 7714 (rozwiązane)

pole przekroju osiowego walca jest równe 12 dm kwadratowych a jego średnica ma długość 8 dm. Oblicz objętość tego walca

Zadanie 7713 (rozwiązane)

Na modelu sześcianu wskaż przekrój poprowadzony przez przekątne dwóch podstaw. Pod jakim kątem przekątna tego sześcianu jest nachylona do jego podstawy? Skorzystaj z tablic trygonometrycznych

Zadanie 7712 (rozwiązane)

Rozwiąż równania
3x-(4-x)= -8
-4(2x-5) = 2(3x+7)
2x^2-9x-35=0
-6x^2+13x+4=0
5x^2=2-2x
x^+x=4x+7

Zadanie 7711

Wyznacz trzy początkowe wyrazy ciągu an o wyrazie ogólnym

Zadanie 7710

napisz równanie prostej przechodzącej przez punkt p=(1,1,1) i prostopadłej do plaszczyzny 3x+4x-2z+8=0
1 2 ... 18 19 20 22 24 25 26 ... 304 305