Wybierz dział:

Zadanie 7719 (rozwiązane)

Podaj definicję ciągu rosnącego. Wykaż, że ciąg an=n2-2n jest ciągiem rosnącym.

Zadanie 7718 (rozwiązane)

Oto oceny ze sprawdzianu z matematyki w pewnej grupie uczniów 1,3,2,3,4,3. Oblicz wariancję i odchylenie standardowe tych ocen.

Zadanie 7717 (rozwiązane)

Jaką bryłą jest puszka z farbą? co trzeba zmierzyć, aby obliczyć objętość tej puszki? W jaki sposób ją obliczyć?

Zadanie 7716 (rozwiązane)

Z trójkąta prostokątnego (o bokach 3, 4, 5) można otrzymać dwa stożki obracając ten trójkąt wokół każdej z dwóch przyprostokątnych. Narysuj oba stożki oraz podaj promienie, wysokości i tworzące.

Zadanie 7715

tg(x+pi/6)=8

Zadanie 7714 (rozwiązane)

pole przekroju osiowego walca jest równe 12 dm kwadratowych a jego średnica ma długość 8 dm. Oblicz objętość tego walca

Zadanie 7713 (rozwiązane)

Na modelu sześcianu wskaż przekrój poprowadzony przez przekątne dwóch podstaw. Pod jakim kątem przekątna tego sześcianu jest nachylona do jego podstawy? Skorzystaj z tablic trygonometrycznych

Zadanie 7712 (rozwiązane)

Rozwiąż równania
3x-(4-x)= -8
-4(2x-5) = 2(3x+7)
2x^2-9x-35=0
-6x^2+13x+4=0
5x^2=2-2x
x^+x=4x+7

Zadanie 7711

Wyznacz trzy początkowe wyrazy ciągu an o wyrazie ogólnym

Zadanie 7710

napisz równanie prostej przechodzącej przez punkt p=(1,1,1) i prostopadłej do plaszczyzny 3x+4x-2z+8=0

Zadanie 7709 (rozwiązane)

1/5+0,2=
1 1/3*2 2/5=
2 3/4:1 1/4=
0.2*0.1=
1,3;1/3=
3*2 1/4=
1 3/8-2/7=
6 3/4-3 1/5=
2,7+1,33=
1.4*0,22=
1 1/5*2=
8 -1 1/2=
3*1 4/5=

Zadanie 7708

Sprawdź, czy występowanie powodzi w czterech porach roku jest jak 1:1:1:1

Wiosna - 20
Lato - 30
Jesień - 10
Zima - 35
Suma - 95

Zadanie 7707

Czy jest ktoś w stanie rozwiązać to zadanie ze statystyki?

W gospodarstwie rolnym było 10 ha I klasy,20 ha II klasy i 100 ha III klasy. Wylicz średni wskaźnik jakości gleby

Zadanie 7706 (rozwiązane)

układy równań.
W dwóch bańkach znajduje się mleko. W pierwszej jest dwa razy więcej niż w drugiej. Kiedy z każdej odlejemy po 20 litrów, to w pierwszej pozostanie 3 razy więcej niż w drugiej. Ile mleka było w tych bańkach na początku?

Zadanie 7705 (rozwiązane)

w ciągu arytmetycznym a3=5 i a6=11. oblicz różnicę i pierwszy wyraz ciągu

Zadanie 7704 (rozwiązane)

Kąt L jest ostry i cos L = 0,9. Podaj przybliżoną wartość kąta L.

Zadanie 7703 (rozwiązane)

W ciągu geometrycznym a_{1} =3 i a_{4} = -4. Oblicz iloraz tego ciągu.

Zadanie 7702 (rozwiązane)

1. W ciągu arytmetycznym a_{5} = 7 i a+{7} =15. Oblicz sumę dziesięciu początkowych wyrazów ciągu.

Zadanie 7701

Dana jest pierwsza pochodna f'(x) funkcji f(x). Załóżmy, że dziedzina funkcji i jej pochodnej pokrywają się. Wyznacz argumenty, w ktorych funkcja f(x) ma ekstrema lokalne i przedziały monotoniczności tej funkcji. :

f'(x) = 4- ln^{2} x

Zadanie 7700

Wyznacz ekstrema lokalne i zbadaj monotoniczność funkcji:

f(x)=10arc tgx - 9x

Zadanie 7699 (rozwiązane)

1.Powierzchnia boczna stożka jest wycinkiem kołowym, którego kąt środkowy ma miarę 150*. Wiedząc, że tworząca stożka ma długość 24cm, oblicz pole pow całkowitej oraz objętość tego stożka.

Zadanie 7698 (rozwiązane)

35. Dwusieczna kąta A trójkąta ABC przecina okrąg opisany na tym trójkąciew punkcie D. Oblicz miary kątów czworokąta ABCD, jeśli wiadomo, że kąt BAC = 60 stopni i kąt ABC = 80 stopni.

Bardzo mi zależy na rysunku i wytłumaczeniu... z gory dziękuje!

Zadanie 7697 (rozwiązane)

Funkcja kwadratowa f jest malejąca w przedziale <2, + nieskończoności), a jej miejsca zerowe x1, x2 spełniają warunek x1*x2= -5. Parabola wykresu funkcji f ma z osią OY punkt wspólny (0,5). Napisz wzór funkcji w postaci ogólnej.

Zadanie 7696

oblicz wartość funkcji trygonometrycznych kąta ostrego a ( alfa) jeśli
a) sin x = 8/9 frac{ a}{b}
b) tg x = 4/3 frac{ a}{b}

Zadanie 7695 (rozwiązane)

proszę o pomoc w rozwiązaniu tych 5 zadań są to zadania z wyrażeń wymiernych
1 2 ... 18 19 20 22 24 25 26 ... 304 305