Wybierz dział:

Zadanie 8199

Zapisz podaną funkcję kwadratową w postaci kanonicznej.
y=2x2-4x+6
Zapisz podaną funkcję kwadratową w postaci iloczynowej.
y=x2+6x-7

Zadanie 8198

krawędź sześcianu jest o 4 razy krótsza od jego przekątnej. oblicz długość krawędzi tego sześcianu

Zadanie 8197

wskaż ze funkcja f jest okreslona wzorem wzór i całe zadanie w załączniku

Zadanie 8196

na rysunku jest wykres funkcji f określ dziedzine funkcji f i odczytajz wykresu wartość funkcji f(x0) (jeśli istnieje) następnie określ granicę lim

Zadanie 8195

Dla jakich wartości m równanie x^2-mx+m^2=2m-1 ma dwa różne pierwiastki, których iloczyn jest o jeden mniejszy od ich sumy.

Zadanie 8194

Wyznacz wszystkie wartości m dla których pierwiastki rzeczywiste równania x^2-(2m-3)x+m=0 będą większe od m

Zadanie 8193

Równanie x^2-(m+2)x+m+4=0 ma dwa różne pierwiastki x1, x2. Wyznacz m takie, że (x1)^2+(x2)^2= m+8

Zadanie 8192

Uczeń ma z 12 przedmiotów srednią ocen 4,375. Jaką ocene powinin otrzymac z 13 przedmiotu, aby srednia ocen ze wszystkich przedmiotów wyniosła 4,5 ?

Zadanie 8191

Jeden samolot odlatuje co 8 dni, a drugi co 21 dni. Nastepny dzien kiedy oba samoloty się spotkają nastapi za ile dni ?

Zadanie 8190

Wskaz liczbę niewymierną, która nalezy do przedziału (-1,0)

Zadanie 8189

Strukturę wylosowanych pracowników przedsiębiorstwa Lumix w Krakowie we wrześniu 2018 r. według wydajności pracy (w sztukach na osobę) przedstawia poniższy szereg statystyczny (tabelka w załączniku).
Przeprowadź kompleksową analizę struktury pracowników tego przedsiębiorstwa według wydajności pracy.

Zadanie 8188

Strukturę wylosowanych pracowników przedsiębiorstwa Lumix w Krakowie we wrześniu 2018 r. według wydajności pracy (w sztukach na osobę) przedstawia poniższy szereg statystyczny:
Wydajność
xi 0 - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 40 40 - 50
Liczba pracowników
ni 10,0 20,0 40,0 20,0 10,0
a) Określ zbiorowość, jednostkę i badaną cechę statystyczną oraz podaj rodzaj cechy i badanego szeregu statystycznego.
b) Podany szereg statystyczny przedstaw graficznie.
c) Wyznacz częstości względne w %. Jaki procent pracowników pracuje z wydajnością:
- co najwyżej 20 sztuk na osobę oraz
- co najmniej 30 sztuk na osobę.
d) Przeprowadź kompleksową analizę struktury pracowników tego przedsiębiorstwa według wydajności pracy.

Zadanie 8187

Pomoże ktoś ?

Zadanie 8186

rozwiaz rachunkowo i graficznie uklad rownan: {3x-y-1=0 i =6x+2y-4=0

Zadanie 8185

wyznacz rownanie prostej przechodzacej przez punkty A=(4,7)I B=(3,6)oraz znajdz wzor prostej rownoleglej do prostej ABi trzechodzacej przez punkt(2,7)

Zadanie 8184

1. Wypisz:
a) trzy pary prostych prostopadłych
b) trzy pary prostych równoległych
c) dwie pary prostych skośnych
2. Opisz wzajemne położenie:
a) prostej i płaszczyzny
b) dwóch płaszczyzn

Zadanie 8183

W ciągu arytmetycznym dane są: a5= -85, a60= 80. Podaj wzór na wyraz ogólny tego ciągu. Oblicz sumę wszystkich ujemnych wyrazów tego ciągu.

Zadanie 8182

Obliczyć wyznacznik stosując rozwinięcia Laplace'a

Zadanie 8181

W pudełku mamy 19 kul, ponumerowanych od 1 do 19. Losujemy 11 razy, ze zwracaniem. Oblicz prawdopodobieństwo tego że wszystkie kule były inne lub tego że kula z numerem 1 została wylosowana conajmniej raz.

Zadanie 8180

Rozwiąż równanie:
x^3+4x^2-11x+6=0

Zadanie 8179 (rozwiązane)

Jest 6 skrzyń.
Po otworzeniu pierwszych 4ch znaleziono odpowiednio 60,30,20,15 monet. W kolejnych 2ch skrzyniach znaleziono tyle monet że tworzą jakiś ciąg.
Ile monet znajduje się w 5 i 6skrzyni

Zadanie 8178 (rozwiązane)

wyznacz iloraz oraz pierwszy wyraz ciągu geometrycznego jeśli a2 = 12 a4 = 48

Zadanie 8177

Dla podanych funkcji wyznacz współrzędne wierzchołka , podaj ZW, przedziały monotoniczności, równanie osi symetrii i oblicz miejsca zerowe miejsca zerowe.(możesz sobie pomóc rysunkiem jeśli wyznaczysz wierzchołek)
F(x)= -4(x-2)^2+4
F(x)=2x^2-5x+2
F(x)=x^2-4x

Zadanie 8176

1) Wykres funkcji g jest symetryczny do wykresu funkcji opisanej wzorem f(x)= -1/4x-2/5 względem osi y. Wyznacz wzór funkcji g oraz jej miejsce zerowe.

Zadanie 8175

W trójkącie prostokątnym dwa dłuższe boki mają długości 12 i 13. Oblicz wartości funkcji trygonometrycznych dla większego z kątów ostrych w tym trójkącie.
2 4 5 6 7 8 9 ... 302 303