Wybierz dział:

Zadanie 8207

Punkty 𝐾 i 𝐿 znajdują się odpowiednio na bokach 𝐵𝐶 i 𝐶𝐷 równoległoboku 𝐴𝐵𝐶𝐷, przy czym
𝐴𝐵 + 𝐵𝐾 = 𝐴𝐷 + 𝐷𝐿. Udowodnij, że dwusieczna kąta 𝐵𝐴𝐷 jest prostopadła do prostej 𝐾𝐿.

Zadanie 8206

Dany jest kwadrat 𝐴𝐵𝐶𝐷. Punkt 𝐸 leży na przekątnej 𝐴𝐶, przy czym 𝐴𝐸 >𝐸𝐶. Na boku 𝐴𝐵 wybrano punkt 𝐹, różny od 𝐵, dla którego 𝐸𝐹 = 𝐷𝐸. Udowodnij, że kąt 𝐷𝐸𝐹 jest prosty.

Zadanie 8205

Dane są takie dodatnie liczby całkowite 𝑎, 𝑏, dla których liczba 5𝑎+3𝑏 jest podzielna przez liczbę 𝑎 + 𝑏. Wykaż, że 𝑎 = 𝑏

Zadanie 8204

W klasie dziewczynki stanowiły 46% obecnych, a chłopcy 49 %. Oblicz ile jest osób w klasie uwzględniając nauczyciela.

Zadanie 8203

Dla x=½ wyrażenie (2x-3)(2x+3)/6x
Ma wartość
A) 8/3
B)-8
C)-8/3
D)-⅜

Zadanie 8202

obwod trojkata prostokatnego jest rowny 360 cm,a promien okregu wpisanego w ten trojat wynosi 16cm.oblicz pole tego trojata.

Zadanie 8201

Dla jakich wartości parametru m równanie x^2mx-m+6=0 ma 2 różne pierwiastki dodatnie.

Zadanie 8200

oblicz największą i najmniejszą wartość funkcji kwadratowej f(x)=2x^2 -6x +3 w przedziale <-1,2>

Zadanie 8199 (rozwiązane)

Zapisz podaną funkcję kwadratową w postaci kanonicznej.
y=2x2-4x+6
Zapisz podaną funkcję kwadratową w postaci iloczynowej.
y=x2+6x-7

Zadanie 8198

krawędź sześcianu jest o 4 razy krótsza od jego przekątnej. oblicz długość krawędzi tego sześcianu

Zadanie 8197

wskaż ze funkcja f jest okreslona wzorem wzór i całe zadanie w załączniku

Zadanie 8196

na rysunku jest wykres funkcji f określ dziedzine funkcji f i odczytajz wykresu wartość funkcji f(x0) (jeśli istnieje) następnie określ granicę lim

Zadanie 8195

Dla jakich wartości m równanie x^2-mx+m^2=2m-1 ma dwa różne pierwiastki, których iloczyn jest o jeden mniejszy od ich sumy.

Zadanie 8194

Wyznacz wszystkie wartości m dla których pierwiastki rzeczywiste równania x^2-(2m-3)x+m=0 będą większe od m

Zadanie 8193

Równanie x^2-(m+2)x+m+4=0 ma dwa różne pierwiastki x1, x2. Wyznacz m takie, że (x1)^2+(x2)^2= m+8

Zadanie 8192

Uczeń ma z 12 przedmiotów srednią ocen 4,375. Jaką ocene powinin otrzymac z 13 przedmiotu, aby srednia ocen ze wszystkich przedmiotów wyniosła 4,5 ?

Zadanie 8191

Jeden samolot odlatuje co 8 dni, a drugi co 21 dni. Nastepny dzien kiedy oba samoloty się spotkają nastapi za ile dni ?

Zadanie 8190

Wskaz liczbę niewymierną, która nalezy do przedziału (-1,0)

Zadanie 8189

Strukturę wylosowanych pracowników przedsiębiorstwa Lumix w Krakowie we wrześniu 2018 r. według wydajności pracy (w sztukach na osobę) przedstawia poniższy szereg statystyczny (tabelka w załączniku).
Przeprowadź kompleksową analizę struktury pracowników tego przedsiębiorstwa według wydajności pracy.

Zadanie 8188

Strukturę wylosowanych pracowników przedsiębiorstwa Lumix w Krakowie we wrześniu 2018 r. według wydajności pracy (w sztukach na osobę) przedstawia poniższy szereg statystyczny:
Wydajność
xi 0 - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 40 40 - 50
Liczba pracowników
ni 10,0 20,0 40,0 20,0 10,0
a) Określ zbiorowość, jednostkę i badaną cechę statystyczną oraz podaj rodzaj cechy i badanego szeregu statystycznego.
b) Podany szereg statystyczny przedstaw graficznie.
c) Wyznacz częstości względne w %. Jaki procent pracowników pracuje z wydajnością:
- co najwyżej 20 sztuk na osobę oraz
- co najmniej 30 sztuk na osobę.
d) Przeprowadź kompleksową analizę struktury pracowników tego przedsiębiorstwa według wydajności pracy.

Zadanie 8187

Pomoże ktoś ?

Zadanie 8186

rozwiaz rachunkowo i graficznie uklad rownan: {3x-y-1=0 i =6x+2y-4=0

Zadanie 8185

wyznacz rownanie prostej przechodzacej przez punkty A=(4,7)I B=(3,6)oraz znajdz wzor prostej rownoleglej do prostej ABi trzechodzacej przez punkt(2,7)

Zadanie 8184

1. Wypisz:
a) trzy pary prostych prostopadłych
b) trzy pary prostych równoległych
c) dwie pary prostych skośnych
2. Opisz wzajemne położenie:
a) prostej i płaszczyzny
b) dwóch płaszczyzn

Zadanie 8183

W ciągu arytmetycznym dane są: a5= -85, a60= 80. Podaj wzór na wyraz ogólny tego ciągu. Oblicz sumę wszystkich ujemnych wyrazów tego ciągu.
1 2 4 6 7 8 9 ... 304 305