Wybierz dział:

Zadanie 8217

Oblicz pole pow.całkowitej , bocznej oraz przekroju walca. Dane przyjmij jak na rysunku.

Zadanie 8216

1.Naszkicuj wykres funkcji f, a następnie w tym samym układzie współrzędnych wykresy funkcji g(x) = -f(x) oraz h(x) = f(-x).
a) f(x)=x+3 b)f(x) = 2x - 1 c)y = 3x+2

2.Na podstawie wykresu funkcji y = |x| naszkicuj wykres funkcji f(x)=|x-3|,
i następnie wykresy funkcji g(x) = -f(x) oraz h(x) = f(-x), Podaj miejsca zerowe funkcji g i h

Zadanie 8215

Zbadaj monotoniczność ciągu
an=(3-n) ^3

Zadanie 8214

wyznacz współczynniki a,b,c we wzorze funkcji kwadratowej f(x)=ax kwadrat+bx+c jesli wierzcholek paraboli kest w=(-1,2) a wykres przechodzi przez p=(3,-2)

Zadanie 8213

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu wielomianu 𝑤(𝑥) = 12 𝑥4 + 32 𝑥3 − 4𝑥2 − 6𝑥 + 8.
Wielomian w jest podzielny przez dwumian 12 𝑥 + 2. Rozwiąż nierówność 𝑤(𝑥 + 2) ≥ 0.

Zadanie 8212

Znajdź wszystkie pierwiastki wielomianu 𝑓(𝑥) = 𝑥4 − 11𝑥3 + 41𝑥2 − 61𝑥 + 30.

Zadanie 8211

Znajdź sume wszystkich rozwiązań całkowitych nierówności (x-95)(98-x)^2(102-x)>0.

Zadanie 8210

oblicz w(x)+q(x) ,w(x)-q(x) ,w(x)•q(x) ,w(x):q(x) jeśli w(x)=2x3-14x2+14x+30 ,q(x)=x2-2x-3

Zadanie 8209

Wyznacz x, jeśli przyprostokątne trójkąta prostokątnego mają długość xi √3 –1 a przeciwprostokątna √3+1.

Zadanie 8208

Zmienne losowe X i Y są niezależne. V(X)=2 V(Y)=1. Zmienna losowa Z=4X-3Y+2. Oblicz V(Z).

Zadanie 8207

Punkty 𝐾 i 𝐿 znajdują się odpowiednio na bokach 𝐵𝐶 i 𝐶𝐷 równoległoboku 𝐴𝐵𝐶𝐷, przy czym
𝐴𝐵 + 𝐵𝐾 = 𝐴𝐷 + 𝐷𝐿. Udowodnij, że dwusieczna kąta 𝐵𝐴𝐷 jest prostopadła do prostej 𝐾𝐿.

Zadanie 8206

Dany jest kwadrat 𝐴𝐵𝐶𝐷. Punkt 𝐸 leży na przekątnej 𝐴𝐶, przy czym 𝐴𝐸 >𝐸𝐶. Na boku 𝐴𝐵 wybrano punkt 𝐹, różny od 𝐵, dla którego 𝐸𝐹 = 𝐷𝐸. Udowodnij, że kąt 𝐷𝐸𝐹 jest prosty.

Zadanie 8205

Dane są takie dodatnie liczby całkowite 𝑎, 𝑏, dla których liczba 5𝑎+3𝑏 jest podzielna przez liczbę 𝑎 + 𝑏. Wykaż, że 𝑎 = 𝑏

Zadanie 8204

W klasie dziewczynki stanowiły 46% obecnych, a chłopcy 49 %. Oblicz ile jest osób w klasie uwzględniając nauczyciela.

Zadanie 8203

Dla x=½ wyrażenie (2x-3)(2x+3)/6x
Ma wartość
A) 8/3
B)-8
C)-8/3
D)-⅜

Zadanie 8202

obwod trojkata prostokatnego jest rowny 360 cm,a promien okregu wpisanego w ten trojat wynosi 16cm.oblicz pole tego trojata.

Zadanie 8201

Dla jakich wartości parametru m równanie x^2mx-m+6=0 ma 2 różne pierwiastki dodatnie.

Zadanie 8200

oblicz największą i najmniejszą wartość funkcji kwadratowej f(x)=2x^2 -6x +3 w przedziale <-1,2>

Zadanie 8199

Zapisz podaną funkcję kwadratową w postaci kanonicznej.
y=2x2-4x+6
Zapisz podaną funkcję kwadratową w postaci iloczynowej.
y=x2+6x-7

Zadanie 8198

krawędź sześcianu jest o 4 razy krótsza od jego przekątnej. oblicz długość krawędzi tego sześcianu

Zadanie 8197

wskaż ze funkcja f jest okreslona wzorem wzór i całe zadanie w załączniku

Zadanie 8196

na rysunku jest wykres funkcji f określ dziedzine funkcji f i odczytajz wykresu wartość funkcji f(x0) (jeśli istnieje) następnie określ granicę lim

Zadanie 8195

Dla jakich wartości m równanie x^2-mx+m^2=2m-1 ma dwa różne pierwiastki, których iloczyn jest o jeden mniejszy od ich sumy.

Zadanie 8194

Wyznacz wszystkie wartości m dla których pierwiastki rzeczywiste równania x^2-(2m-3)x+m=0 będą większe od m

Zadanie 8193

Równanie x^2-(m+2)x+m+4=0 ma dwa różne pierwiastki x1, x2. Wyznacz m takie, że (x1)^2+(x2)^2= m+8
1 3 5 6 7 8 9 ... 304 305