Wybierz dział:

Zadanie 8189

Strukturę wylosowanych pracowników przedsiębiorstwa Lumix w Krakowie we wrześniu 2018 r. według wydajności pracy (w sztukach na osobę) przedstawia poniższy szereg statystyczny (tabelka w załączniku).
Przeprowadź kompleksową analizę struktury pracowników tego przedsiębiorstwa według wydajności pracy.

Zadanie 8188

Strukturę wylosowanych pracowników przedsiębiorstwa Lumix w Krakowie we wrześniu 2018 r. według wydajności pracy (w sztukach na osobę) przedstawia poniższy szereg statystyczny:
Wydajność
xi 0 - 10 10 - 20 20 - 30 30 - 40 40 - 50
Liczba pracowników
ni 10,0 20,0 40,0 20,0 10,0
a) Określ zbiorowość, jednostkę i badaną cechę statystyczną oraz podaj rodzaj cechy i badanego szeregu statystycznego.
b) Podany szereg statystyczny przedstaw graficznie.
c) Wyznacz częstości względne w %. Jaki procent pracowników pracuje z wydajnością:
- co najwyżej 20 sztuk na osobę oraz
- co najmniej 30 sztuk na osobę.
d) Przeprowadź kompleksową analizę struktury pracowników tego przedsiębiorstwa według wydajności pracy.

Zadanie 8187

Pomoże ktoś ?

Zadanie 8186

rozwiaz rachunkowo i graficznie uklad rownan: {3x-y-1=0 i =6x+2y-4=0

Zadanie 8185

wyznacz rownanie prostej przechodzacej przez punkty A=(4,7)I B=(3,6)oraz znajdz wzor prostej rownoleglej do prostej ABi trzechodzacej przez punkt(2,7)

Zadanie 8184

1. Wypisz:
a) trzy pary prostych prostopadłych
b) trzy pary prostych równoległych
c) dwie pary prostych skośnych
2. Opisz wzajemne położenie:
a) prostej i płaszczyzny
b) dwóch płaszczyzn

Zadanie 8183

W ciągu arytmetycznym dane są: a5= -85, a60= 80. Podaj wzór na wyraz ogólny tego ciągu. Oblicz sumę wszystkich ujemnych wyrazów tego ciągu.

Zadanie 8182

Obliczyć wyznacznik stosując rozwinięcia Laplace'a

Zadanie 8181

W pudełku mamy 19 kul, ponumerowanych od 1 do 19. Losujemy 11 razy, ze zwracaniem. Oblicz prawdopodobieństwo tego że wszystkie kule były inne lub tego że kula z numerem 1 została wylosowana conajmniej raz.

Zadanie 8180

Rozwiąż równanie:
x^3+4x^2-11x+6=0

Zadanie 8179 (rozwiązane)

Jest 6 skrzyń.
Po otworzeniu pierwszych 4ch znaleziono odpowiednio 60,30,20,15 monet. W kolejnych 2ch skrzyniach znaleziono tyle monet że tworzą jakiś ciąg.
Ile monet znajduje się w 5 i 6skrzyni

Zadanie 8178 (rozwiązane)

wyznacz iloraz oraz pierwszy wyraz ciągu geometrycznego jeśli a2 = 12 a4 = 48

Zadanie 8177

Dla podanych funkcji wyznacz współrzędne wierzchołka , podaj ZW, przedziały monotoniczności, równanie osi symetrii i oblicz miejsca zerowe miejsca zerowe.(możesz sobie pomóc rysunkiem jeśli wyznaczysz wierzchołek)
F(x)= -4(x-2)^2+4
F(x)=2x^2-5x+2
F(x)=x^2-4x

Zadanie 8176

1) Wykres funkcji g jest symetryczny do wykresu funkcji opisanej wzorem f(x)= -1/4x-2/5 względem osi y. Wyznacz wzór funkcji g oraz jej miejsce zerowe.

Zadanie 8175

W trójkącie prostokątnym dwa dłuższe boki mają długości 12 i 13. Oblicz wartości funkcji trygonometrycznych dla większego z kątów ostrych w tym trójkącie.

Zadanie 8174

Podaj przykład prostej prostopadłej do prostej 6x+y-2=0

Podaj współrzędne wierzchołka paraboli f(x)=x^2+4x-5

Zadanie 8173

Oblicz pole równoległoboku, którego boki mają długość 4 i 7,a kąt zawarty między nimi ma miarę 150°.wykonaj odpowiedni rysunek.

Zadanie 8172

Wyznacz kąt alfa z dokładnością do 1°, wiedząc, że :
a) tga= - 1,48
b)cosa=-0,72

Zadanie 8171

Korzystając z wzorów redukcyjnych i tablic wartości funkcji trygonometrycznych wyznacz:
a) sin 123°=
b) cos 162°=
c) tg 145°=

Zadanie 8170

Wiedząc, że α jest kątem rozwartym i sinα =⅓ oblicz cosα i tgα.

Zadanie 8169

Dana jest funkcja f(x)= x2+ bx + c. Wyznacz współczynniki b i c, wiedząc że przechodzi przez punkt A(-1;-1), a osią symetrii jest prosta o równaniu x= -2

Zadanie 8168

Wyznacz wszystkie wartości parametru m, dla których funkcje f(x)  =  3x − m^{2} + 1 i g (x)=  2x + 2m^{2} − 10 mają to samo miejsce zerowe.

Zadanie 8167

Przeprowadzono badanie samochodów firmy ,,X" w czerwcu 2019r. ze względu na ich zużycie paliwa w ciągu ostatniego miesiąca. Wyniki (w litrach) zawiera tabela:

a) oblicz średnie zużycie paliwa w tej firmie.
b) wyznacz analitycznie i graficznie dominantę.
c) zinterpretuj wyniki otrzymane w punktach a) i b).

Zadanie 8166

Witam!Proszę o pomoc w rozwiązaniu zadania nr1 przykład a i d.

Zadanie 8165

Na przystanku tramwajowym czeka 8 pasażerów. Nadjeżdża tramwaj składający się z 2 wagonów. Wszyscy pasażerowie wsiadają do tramwaju w sposób losowy. Oblicz prawdopodobieństwo tego, że do każdego wagonu wsiądzie po 4 pasażerów
1 3 5 6 7 8 9 ... 302 303