Wybierz dział:

Zadanie 8146

4x-12/x2+4x * x2/x-3

Zadanie 8145

Rozwiąż nierówność :
|tgx|≤1

Zadanie 8144

Naszkicuj wykres funkcji:
a)y=x+5
b)y=-x-7
c) =1/3x +1

Zadanie 8143

Rozłóż wielomian x^3+2x^2-5x-10 na czynniki liniowe

Zadanie 8142

Przedstaw za pomocą tabelki funkcje f i podaj jej miejsce zerowe oraz zbior wartości, jeżeli funkcja ta każdej liczbie ze zbioru x={-1,0,1,2,3} przyporządkowuje jej wartość bezwzględna pomniejszona o 1

Zadanie 8141

Oblicz objętość tej figury dodając do siebie objętości obu części

Zadanie 8140

Różnica wzrostu 30 osobowej grupy studentów, wyrażona za pomocą średniej arytmetycznej i dominanty, wynosi 10 cm na korzyść średniej. Wariancja wzrostu jest równa 196. Należy ustalić, czy :
a) większość badanych osób ma wzrost niższy, czy wyższy od średniej;
b) siła asymetrii jest znaczna;
c) dla trenera koszykówki korzystniejszy byłby rozkład wzrostu studentów o przeciwnym kierunku asymetrii?

Zadanie 8139

Różnica wzrostu 30 osobowej grupy studentów, wyrażona za pomocą średniej arytmetycznej i dominanty, wynosi 10 cm na korzyść średniej. Warincja wzrostu jest równa 196. Należy ustalić, czy :
a) większość badanych osób ma wzrost niższy, czy wyższy od średniej;
b) siła asymetrii jest znaczna;
c) dla trenera koszykówki korzystniejszy byłby rozkład wzrostu studentów o przeciwnym kierunku asymetrii?

Zadanie 8138

Rozkład jednostkowych kosztów produkcji wyrobu jest lewostronnie asymetryczny o klasyczno-pozycyjnym parametrze asymetrii równym -1. Odchylenie standardowe wynosi 2 zł, najczęściej spotykany koszt to 42 zł. Wyprodukowano 1000 sztuk wyrobu. Obliczyć średni koszt jednostkowy wyrobu i łączny koszt 1000 wyrobów.

Zadanie 8137

Rozkład jednostkowych kosztów produkcji wyrobu jest lewostronnie asymetryczny o klasyczno-pozycyjnym parametrze asymetrii równym -1. Odchylenie standardowe wynosi 2 zł, najczęściej spotykany koszt to 42 zł. Wyprodukowano 1000 sztuk wyrobu. Obliczyć średni koszt jednostkowy wyrobu i łączny koszt 1000 wyrobów.

Zadanie 8136

Wypisz pięć początkowych wyrazów ciągu (an) i podaj jego wzór ogólny, jeśli jest to ciąg kolejnych liczb parzystych :
A) o pierwszym wyrazie równym 0
B) większych od 11
C) większych od 10 pi

Zadanie 8135

Dany jest trapez równoramieny o kącie 45* , dłurzszej podstawie 16 i ramieniu 4V2. Oblicz pole powierzchni całkowitej i objetości bryły powstałej w wyniku obrotu tego trapezu wokół jego osi symetrii.

Zadanie 8134

W ciągu arytmetycznym mamy: a6=50 oraz a20=120. Oblicz a1, różnicę r oraz wyraz a11.

Zadanie 8133

Miary kątów trójkąta tworzą ciąg arytmetyczny. Najmniejszy z tych kątów ma 40stopni. Oblicz miary pozostałych kątów tego trójkąta.

Zadanie 8132

Określ monotoniczność ciągu an=3/n2

Zadanie 8131

Zaproponuj wzór na dowolny wyraz ciągu o kolejnych wyrazach: 2,4,6,32... Zapisz wyrażenie dla a35.

Zadanie 8130 (rozwiązane)

Prosta k dana jest równaniem y=2x+3. Znajdź równanie prostej l która jest do niej równoległa i przechodzi przez punkt a) p(1,3) b) Q(3,2)c) R=(-3,-1)

Zadanie 8129

1. W magazynie znajduje się 10 smartfonów wśród których 4 są wadliwe. Jakie jest prawdopodobieństwo, że wśród 4 wylosowanych sztuk dokładnie 2 będą wadliwe?
2. Oblicz prawdopodobieństwo tego, że w serii 5 rzutów kostką otrzymamy 5 różnych wyników.
3. Oblicz prawdopodobieństwo tego, że przynajmniej 2 spośród 20 osób obchodzą urodziny tego samego dnia.
4. Z talii 24 kart losujemy 2 karty. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzeń: A- wylosowano dwa asy, B- wylosowano karty różnych kolorów. Czy zdarzenia A i B są niezależny?
5. Czy A i B są zdarzeniami niezależnymi jeżeli P(A)=0.5 P(B)=0.3 P(A suma B)=0.65

Zadanie 8128

Rozwiąż równanie:

Zadanie 8127

wyznacz te wartości parametru m(m należy do R) dla których równanie
(x^2-x-2)[x^2+(m-3)x+1]=0 ma cztery różne rozwiązania

Zadanie 8126

Rozwiaz podane rownanie z wartoscia bezwzgledna
X-3/4=3

Zadanie 8125

wyznacz miejsce zerowe danej funkcji liniowej:
y=(√3-2)x-√3

Zadanie 8124

-3x3+5x2+12x=0

Zadanie 8123

Krótsza przekątna trapezu prostokątnego o długości 2√2 dzieli ten trapez na dwa trójkąty prostokątne rownoramienne. Oblicz obwód trapezu

Zadanie 8122

Za zbioru {-8,-1,-2,0,3,5,10} losujemy kolejno dwa razy po jednej liczbie bez zwracania. Pierwsza liczba jest współczynnikiem kierunkowym , a druga wyrazem wolnym funkcji liniowej f określonej wzorem f(x) =ax+b. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegające na tym że otrzymana funkcja jest funkcją malejącą, której wykres przecina oś OY w punkcie (0.1,)
1 2 3 5 7 8 9 ... 303 304