Wybierz dział:

Zadanie 8167

Przeprowadzono badanie samochodów firmy ,,X" w czerwcu 2019r. ze względu na ich zużycie paliwa w ciągu ostatniego miesiąca. Wyniki (w litrach) zawiera tabela:

a) oblicz średnie zużycie paliwa w tej firmie.
b) wyznacz analitycznie i graficznie dominantę.
c) zinterpretuj wyniki otrzymane w punktach a) i b).

Zadanie 8166

Witam!Proszę o pomoc w rozwiązaniu zadania nr1 przykład a i d.

Zadanie 8165

Na przystanku tramwajowym czeka 8 pasażerów. Nadjeżdża tramwaj składający się z 2 wagonów. Wszyscy pasażerowie wsiadają do tramwaju w sposób losowy. Oblicz prawdopodobieństwo tego, że do każdego wagonu wsiądzie po 4 pasażerów

Zadanie 8164

. Rzucamy 3 razy kostką do gry i dodajemy kolejno otrzymane ilości oczek. Oblicz prawdopodobieństwo tego, że suma ilości oczek jest liczbą parzystą pod warunkiem, że w jednym z rzutów wypadła „jedynka”.

Zadanie 8163

Rzucamy monetą 6 razy. Oblicz prawdopodobieństwo otrzymania co najmniej 2 razy orła.

Zadanie 8162

Na wykresie mamy przedstawioną liczbę poprawnie rozwiązanych zadań na sprawdzianie z matematyki przez uczniów klasy pierwszej.Wyznacz:
a)liczbę dobrze rozwiązanych zadań przypadających na jednego ucznia
b)medianę dobrze rozwiązanych zadań
c)dominatę dobrze rozwiązanych zadań

Zadanie 8161

Obliczyć pole pod wykresem funkcji y = sin x zob. rys. 12, pole żółte.

Zadanie 8160

końce tasiemki związano w supełek, pełny obwód wynosi 60cm, rys.8
z taśmy uformowano prostokąt, jakie muszą być wymiary boków prostokąta aby pole było największe. rys 9

Zadanie 8159

Dana jest funkcja kwadratowa o wzorze ogólnym y=2x^2+2x-4.
Wykonaj poniższe polecenia dla podanej funkcji kwadratowej
a) podaj dziedzinę i zbiór wartości.
b) wyznacz współrzędne wierzchołka paraboli.
c) oblicz miejsce zerowe.
d) naszkicuj wykres funkcji.
e) zbadaj monotoniczność funkcji.
f) przedstaw funkcję w postaci kanonicznej.
g) przedstaw funkcję w postaci iloczynowej.
h) zapisz dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości dodatnie a dla jakich ujemne.
i) podaj największą i najmniejszą wartość funkcji w przedziale <-2,2>.

Zadanie 8158

Proszę o pomoc

Zadanie 8157

Bardzo proszę o rozwiązanie zadania

Zadanie 8156

Zapoznaj się z wykresem przedstawiającym miesięczny przychód i koszty zakładu stolarskiego produkującego huśtawki ogrodowe.Na podstawie zawartych informacji wykonaj polecenia

Zadanie 8155

Pomocy

Zadanie 8154

trojkat T1 o bokach 5 cm ,5cm i 4 cm jest podobny do trojkata T2.Oblicz dlugosci bokow trojkata T2 jesli:a) jego obwod jest rowny 35 cm b) jego pole jest rowne 4pierwiastki 21 do kwadratu. Pomożecie

Zadanie 8153

dane są trzy kule o promieniach długości 3 cm.4 cm.5 cm.Oblicz długość promienia kuli,której objętość jest równa sumie objętości danych kul

Zadanie 8152

Obwód podstawy ostrosłupa prawidłowego czworokątnego wynosi 12 cm a krawędź boczna ma długość 6cm oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość tego ostrosłupa.

Zadanie 8151

Witam,
Proszę o pomoc w zadaniu :
Oszacuj przy współczynniku ufności 0.95 średni miesięczny czas oglądania TV przez studentów Uniwersytetu Przyrodniczego jeżeli wiadomo, że w wybranej losowo 30 osobowej grupie, średni czas wynosił 71.35 godzin a współczynnik zmienności był równy 0.156.
Dziękuję i pozdrawiam!

Zadanie 8150

Napisz wzór funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez punkty A = (3; 11) i
B = (- 2 ; - 4).

Zadanie 8149

Krawędź podstawy graniastosłupa prawidłowego ABCDEF ma długość 6 cm, a krawędź boczna 8 cm. Oblicz obwód trójkąta ACE.

Zadanie 8148

W trójkącie równoramiennym, długość podstawy wynosi 10, a obwód jest równy 28, oraz kąt przy podstawie równy 30 stopni. Oblicz pole trójkąta, wiedząc, że sinus 30 stopni wynosi 0,5.

Zadanie 8147

w ostrosłupie prawidłowym czworokątnym krawędź boczna jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 60 stopni a krawędź podstawy ma długość 8 cm . Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej ostrosłupa .

Zadanie 8146

4x-12/x2+4x * x2/x-3

Zadanie 8145

Rozwiąż nierówność :
|tgx|≤1

Zadanie 8144

Naszkicuj wykres funkcji:
a)y=x+5
b)y=-x-7
c) =1/3x +1

Zadanie 8143

Rozłóż wielomian x^3+2x^2-5x-10 na czynniki liniowe
1 2 3 5 7 8 9 ... 304 305