Wybierz dział:

Zadanie 7742 (rozwiązane)

Wierzchołkami trójkąta abc są punkty a-(-4,1), B - (5,-2) i c (3,6) . Oblicz długość środkowej AD

Zadanie 7741 (rozwiązane)

. Liczby 2x,1,6,16x+2 są w podanej kolejności pierwszym, drugim i trzecim wyrazem ciągu arytmetycznego. Oblicz x

Zadanie 7740 (rozwiązane)

Ze zbioru liczb 1,2,3,..7. losujemy kolejno dwa razy po jednej liczbie ze zwracaniem. Oblicz prawdopodobieństwo wylosowania liczb, których suma jest podzielna przez 3.

Zadanie 7739 (rozwiązane)

1.Rozwiąż nierówność: .x2+8x+15>0

Zadanie 7738 (rozwiązane)

Mamy 10 losów w tym jeden wygrywający i dwa upoważniające do dalszej bezpłatnej gry. Kupujemy 1 los. Jakie jest prawdopodobieństwo wygrania?

Zadanie 7737

Rzucamy trzy razy symetryczną sześcienną kostką do gry. Opisz zbiór wszystkich zdarzeń elementarnych, a następnie oblicz prawdopodobieństwo, że w każdym rzucie liczba oczek będzie większa od numeru rzutu.

Zadanie 7736

Strzelając do tarczy pewien strzelec uzyskuje co najmniej 9 punktów z prawdopodobieństwem 0,5, a co najwyżej 9 punktów z prawdopodobieństwem 0,7. Oblicz prawdopodobieństwo, że ten strzelec uzyska dokładnie 9 punktów.

Zadanie 7735 (rozwiązane)

Rzucono kostką sześcienną. Czy zdarzenia losowe A - liczba oczek jest liczbą parzystą, B- liczba oczek nie jest większa od trzech, są niezależne?

Zadanie 7734 (rozwiązane)

1.Wyznacz równania ogólne i kierunkowe (jeśli jest to możliwe prostej AB.
a) A(2,0), B(-1,6)
b) A(-10,3), B(10,3)
c) A(-4,-2), B(5,4)
d) A(0,4), B(2,0)
e) A(-4,5), B(10,5)
f) A(pierwiastek z 2,0), B (pierwiastek z 2, pierwiastek z 2)

Zadanie 7733

\Sigma\frac{cos\Pi n}{\sqrt{n}}*tg*\frac{1}{n}

Zadanie 7732

szereg
\Sigma\frac{2n+3}{3n^{3}+n+5}

Zadanie 7730

(2sin2α-4sinα)/(2sin2α+4sinα)=〖tg〗^2 α

Zadanie 7729

Funkcje wymierne poproszę o rozwiązanie zadań. Zadania w załącznikach.

Zadanie 7728 (rozwiązane)

Michał kupił laptopa na raty za 3450 zł. początkowa wpłata wynosi 20 % ceny detalicznej, a pozostała kwota płatna jest w miesięcznych ratach, przy czym pierwsza rata wynosi 160 zł, a każda następna jest o 8 zł mniejsza. na ile rat rozłożona jest spłata długu?

Zadanie 7727 (rozwiązane)

Znajdź trzy liczby tworzące ciąg geometryczny, wiedząc, że suma pierwszej i trzeciej jest równa 52, a kwadrat drugiej jest równy 100.

Zadanie 7726

Macierz przekształcenia ortogonalnego, sprowadzającego formę
F(x,y)=5x^{2}-4xy+2y^{2} , do postaci kanonicznej jest... (jaka?)

Proszę o rozwiązanie w sposób jak najbardziej zrozumiały.

Zadanie 7725 (rozwiązane)

rozwiąż układ trzech równań z trzema niewiadomymi

5x+3y+4z=-18
3x+z=-7
6x+3y+6z=-27

Zadanie 7724

oblicz wyznacznik macierzy A

-3 2 -1 0
0 1 0 -1
-2 0 3 0
4 -3 0 2

Zadanie 7723

Podaj twierdzenie o prawdopodobieństwie klasycznym zdarzenia. Jak za pomocą tego twierdzenia obliczyć prawdopodobieństwo otrzymania sumy liczby oczek w dwukrotnym rzucie kostką?

Zadanie 7722 (rozwiązane)

Co trzeba znać aby wyznaczyć objętość i pole powierzchni bocznej kieliszka w kształcie stożka?

Zadanie 7721

Na modelu prostopadłościanu wskaż pary prostych prostopadłych, równoległych i skośnych.

Zadanie 7720 (rozwiązane)

Dla doświadczenia polegającego na rzucie kostką podaj przykład:
a). pary zdarzeń przeciwnych, b). pary zdarzeń wykluczających się, c). zdarzenia pewnego i niemożliwego oraz podaj prawdopodobieństwa tych zdarzeń.

Zadanie 7719 (rozwiązane)

Podaj definicję ciągu rosnącego. Wykaż, że ciąg an=n2-2n jest ciągiem rosnącym.

Zadanie 7718 (rozwiązane)

Oto oceny ze sprawdzianu z matematyki w pewnej grupie uczniów 1,3,2,3,4,3. Oblicz wariancję i odchylenie standardowe tych ocen.

Zadanie 7717 (rozwiązane)

Jaką bryłą jest puszka z farbą? co trzeba zmierzyć, aby obliczyć objętość tej puszki? W jaki sposób ją obliczyć?
1 2 ... 16 17 18 20 22 23 24 ... 302 303