Wybierz dział:

Zadanie 7726

Macierz przekształcenia ortogonalnego, sprowadzającego formę
F(x,y)=5x^{2}-4xy+2y^{2} , do postaci kanonicznej jest... (jaka?)

Proszę o rozwiązanie w sposób jak najbardziej zrozumiały.

Zadanie 7725 (rozwiązane)

rozwiąż układ trzech równań z trzema niewiadomymi

5x+3y+4z=-18
3x+z=-7
6x+3y+6z=-27

Zadanie 7724

oblicz wyznacznik macierzy A

-3 2 -1 0
0 1 0 -1
-2 0 3 0
4 -3 0 2

Zadanie 7723

Podaj twierdzenie o prawdopodobieństwie klasycznym zdarzenia. Jak za pomocą tego twierdzenia obliczyć prawdopodobieństwo otrzymania sumy liczby oczek w dwukrotnym rzucie kostką?

Zadanie 7722 (rozwiązane)

Co trzeba znać aby wyznaczyć objętość i pole powierzchni bocznej kieliszka w kształcie stożka?

Zadanie 7721

Na modelu prostopadłościanu wskaż pary prostych prostopadłych, równoległych i skośnych.

Zadanie 7720 (rozwiązane)

Dla doświadczenia polegającego na rzucie kostką podaj przykład:
a). pary zdarzeń przeciwnych, b). pary zdarzeń wykluczających się, c). zdarzenia pewnego i niemożliwego oraz podaj prawdopodobieństwa tych zdarzeń.

Zadanie 7719 (rozwiązane)

Podaj definicję ciągu rosnącego. Wykaż, że ciąg an=n2-2n jest ciągiem rosnącym.

Zadanie 7718 (rozwiązane)

Oto oceny ze sprawdzianu z matematyki w pewnej grupie uczniów 1,3,2,3,4,3. Oblicz wariancję i odchylenie standardowe tych ocen.

Zadanie 7717 (rozwiązane)

Jaką bryłą jest puszka z farbą? co trzeba zmierzyć, aby obliczyć objętość tej puszki? W jaki sposób ją obliczyć?

Zadanie 7716 (rozwiązane)

Z trójkąta prostokątnego (o bokach 3, 4, 5) można otrzymać dwa stożki obracając ten trójkąt wokół każdej z dwóch przyprostokątnych. Narysuj oba stożki oraz podaj promienie, wysokości i tworzące.

Zadanie 7715

tg(x+pi/6)=8

Zadanie 7714 (rozwiązane)

pole przekroju osiowego walca jest równe 12 dm kwadratowych a jego średnica ma długość 8 dm. Oblicz objętość tego walca

Zadanie 7713 (rozwiązane)

Na modelu sześcianu wskaż przekrój poprowadzony przez przekątne dwóch podstaw. Pod jakim kątem przekątna tego sześcianu jest nachylona do jego podstawy? Skorzystaj z tablic trygonometrycznych

Zadanie 7712 (rozwiązane)

Rozwiąż równania
3x-(4-x)= -8
-4(2x-5) = 2(3x+7)
2x^2-9x-35=0
-6x^2+13x+4=0
5x^2=2-2x
x^+x=4x+7

Zadanie 7711

Wyznacz trzy początkowe wyrazy ciągu an o wyrazie ogólnym

Zadanie 7710

napisz równanie prostej przechodzącej przez punkt p=(1,1,1) i prostopadłej do plaszczyzny 3x+4x-2z+8=0

Zadanie 7709 (rozwiązane)

1/5+0,2=
1 1/3*2 2/5=
2 3/4:1 1/4=
0.2*0.1=
1,3;1/3=
3*2 1/4=
1 3/8-2/7=
6 3/4-3 1/5=
2,7+1,33=
1.4*0,22=
1 1/5*2=
8 -1 1/2=
3*1 4/5=

Zadanie 7708

Sprawdź, czy występowanie powodzi w czterech porach roku jest jak 1:1:1:1

Wiosna - 20
Lato - 30
Jesień - 10
Zima - 35
Suma - 95

Zadanie 7707

Czy jest ktoś w stanie rozwiązać to zadanie ze statystyki?

W gospodarstwie rolnym było 10 ha I klasy,20 ha II klasy i 100 ha III klasy. Wylicz średni wskaźnik jakości gleby

Zadanie 7706 (rozwiązane)

układy równań.
W dwóch bańkach znajduje się mleko. W pierwszej jest dwa razy więcej niż w drugiej. Kiedy z każdej odlejemy po 20 litrów, to w pierwszej pozostanie 3 razy więcej niż w drugiej. Ile mleka było w tych bańkach na początku?

Zadanie 7705 (rozwiązane)

w ciągu arytmetycznym a3=5 i a6=11. oblicz różnicę i pierwszy wyraz ciągu

Zadanie 7704 (rozwiązane)

Kąt L jest ostry i cos L = 0,9. Podaj przybliżoną wartość kąta L.

Zadanie 7703 (rozwiązane)

W ciągu geometrycznym a_{1} =3 i a_{4} = -4. Oblicz iloraz tego ciągu.

Zadanie 7702 (rozwiązane)

1. W ciągu arytmetycznym a_{5} = 7 i a+{7} =15. Oblicz sumę dziesięciu początkowych wyrazów ciągu.
1 2 ... 16 17 18 20 22 23 24 ... 302 303