Wybierz dział:

Zadanie 7770

21. W firmie X koszty stałe są równe F = 200.000 PLN rocznie.
Cena sprzedaży wynosi p= 25 PLN.
Jednostkowe koszty zmienne są równe v = 15 PLN/szt.
Firma X ponosi koszty odsetek w wysokości I = 20.000 PLN. Stopa podatku dochodowego jest równa 19%. Liczba akcji N = 10.000 szt.
(1) Oblicz wielkość dźwigni finansowej (DFL) w sytuacji, gdy zysk operacyjny wzrośnie z 300.000 (tj. dla sprzedaży w wysokości 50.000 szt.) do 400.000 PLN (tj. dla sprzedaży w wysokości 60.000 szt.).

Zadanie 7769

17. Oblicz wartość akcji przedsiębiorstwa z zadania 1 na dzień 31.12.2014 wiedząc, że:
Koszt kapitału własnego wynosi 12%
Efektywny koszt długu to 8%
Przedsiębiorstwo jest finansowane w 95% kapitałem własnym i w 5% długiem
Prognozowana stopa wzrostu po okresie prognozy to 0%
Wartość gotówki w bilansie to 10
Przedsiębiorstwo wyemitowało 1000 akcji

Zadanie 7768

14. Projekt inwestycyjny o nakładzie pierwotnym (nakład ponoszony na „starcie” inwestycji – w okresie 0) równym 10 000 PLN przyniesie 3 000 PLN po roku, 4 000 po dwóch latach, 4 000 PLN po trzech latach i 2 000 po czterech. Jaki jest okres zwrotu z tej inwestycji? WACC wynosi 5%.

Zadanie 7767

13. Firma XXX rozważa budowę biurowca. Kupno działki pod biurowiec to koszt 1 mln PLN. Budowa potrwa rok i 6 miesięcy. W pierwszym roku nakłady wyniosą 0,8 mln PLN, w drugim 1,2 mln. Przychody uzyskiwane z najmu wyniosą 0,3 mln w drugim roku i 0,6 mln rocznie przez kolejne 3 lata. Po 3 latach funkcjonowania obiektu zostanie on sprzedany za 2,5 mln PLN.
Jaki jest okres zwrotu z inwestycji?
Jaki jest zdyskontowany okres zwrotu z inwestycji (dla WACC = 10%)?
Oblicz NPV jeżeli WACC jest równy10%
Oblicz NPV jeżeli WACC jest równy 20%
Oblicz IRR

Zadanie 7766

9. Na podstawie poniższych danych oblicz średnioważony koszt kapitału przedsiębiorstwa „X”:
- kredyt bankowy (oprocentowany na 12% w skali roku): 160.000 zł
- aktualna cena jednej akcji firmy: 14 zł
- oczekuje się wypłat stałej dywidendy 3,2 zł na 1 akcję
- wartość kapitału własnego: 320.000 zł –
- stawka podatku dochodowego = 19%
Przedsiębiorstwo generuje zysk na działalności operacyjnej większy od kwoty odsetek od kredytu

Zadanie 7765

8. Inwestor szacuje dodatkową premię za ryzyko polityczne inwestycji w Polsce na 10% (w stosunku do inwestycji w Niemczech).
Wiedząc, że prognozowana stopa inflacji w Niemczech wynosi 1,5%, a w Polsce 4,5% oraz że oprocentowanie niemieckich obligacji wynosi 4%, oszacuj koszt kapitału własnego dla niemieckiego inwestora inwestującego w Polsce.
Inwestycja dotyczy branży transportowej (Beta = 1,2), a oczekiwana stopa zwrotu z WIG to 24%.

Zadanie 7764

5. Jeżeli wymagana stopa zwrotu z akcji wynosi 17%, stopa wypłaty dywidendy (DPR) 32% i oczekiwana stopa wzrostu dywidendy wynosi 9%. Określ jaka jest wartość wskaźnika cena do zysku (cena akcji do zysku przypadającego na akcję).

Zadanie 7763

4. Dysponujesz kwotą 2000 PLN i rozważasz następujące inwestycje:
Inwestycja 1. Obligacje o cenie 500 PLN, wartości nominalnej 600 PLN, kuponie 5% i trzyletnim terminie wykupu.
Inwestycja 2. Akcje o cenie 50 PLN, spodziewane dywidendzie o wartości 5, 6, 6 PLN, odpowiednio w kolejnych latach i spodziewanej cenie po 3 latach równej 54 PLN.
Którą inwestycję wybierasz i dlaczego?

\

Zadanie 7762

3. Ile warte są akcje, jeżeli ostatnia wypłacona dywidenda miała wartość 50 PLN, oczekiwana stopa zwrotu to 15%, a dywidenda ma rosnąć o 3% rocznie?

Zadanie 7761

5. Oblicz wartość całego przedsiębiorstwa i jego akcji:
• Prognozowane przepływy FCFF: rok I – 1 mln, II rok – 2 mln, III rok – 1,5 mln,
• WACC jest stały i wynosi 10 %,
• Przedsiębiorstwo wyemitowało 10 tys. akcji,
• Stan gotówki w kasie to 0,3 mln,
• Prognozowany wzrost przepływów po okresie prognozy to 5%,
• Dług o wartości 0,8 mln.

Zadanie 7760

4. Oblicz zdyskontowany okres zwrotu z inwestycji, która wymaga 1 mln nakładów początkowych. Po roku przyniesie 0,5 mln, po 2 latach 0,6 mln, a po 3 latach 1 mln. WACC dla tej inwestycji to 10%.

Zadanie 7759

3. Oblicz WACC. Wartość kapitału własnego wynosi 0,6 mln, kapitału obcego 1,2 mln. Efektywny koszt kapitału obcego wynosi 8,5%, a koszt kapitału własnego 12%. Jaki jest efektywny koszt kredytu?

Zadanie 7758

2. Jaki jest efektywny koszt kredytu zaciągniętego w PLN, jeżeli jego nominalne oprocentowanie wynosi 20%, a stawka podatku dochodowego w Polsce wynosi 19%? Bank wymaga utrzymania salda kompensacyjnego w wysokości 10% wartości kredytu.

Zadanie 7757

1. Ile warte są akcje, jeżeli spodziewana wartość dywidendy to 150 zł, oczekiwana stopa zwrotu to 17%, ROE wynosi 10%, a spółka wypłaca 60 % zysku w postaci dywidend.

Zadanie 7756 (rozwiązane)

Rozwiąż równanie :

a) 6( x + 4 ) = -3( -2x + 5 )
b) ( x - 3 )^{2} - ( x + 5 )^{2} = -2

Zadanie 7755

Rozwiąż równanie :

a) 6( x + 4 ) = -3( -2x + 5 )
b) ( x - 3 )^[2} - ( x + 5 )^{2} = -2

Zadanie 7754 (rozwiązane)

Zadanie 1 : Oblicz równanie
( 0,3 + \frac{4}{3} ) : ( 6\frac{1}{15} - \frac{2}{3} ) =

Zadanie 7753 (rozwiązane)

Zad. 1 Oblicz :
( 0,3 + \frac{4}{3} ) : ( 6\frac{1}{15} - $\frac{2}{3} ) =

Zadanie 7752 (rozwiązane)

Sprawdź, dla jakich wartości m i n funkcja liniowa f określona wzorem postaci
f (x)= ( 2/3m - 1)x + 5 - n:

a) jest rosnąca
b) jest malejąca
c) ma wykres, do którego należy punkt o współrzędnych (0,0)
d) ma wykres przecinający dodatnią półoś osi OY

Zadanie 7751

Dany jest ciąg geometryczny w którym a_{2}=5 i a_{6}=-3.Wyznacz sumę siedmiu pierwszych wyrazów tego ciągu

Zadanie 7750 (rozwiązane)

Wykonaj działania (3-\sqrt{2})do potęgi drugiej - (2-\sqrt{2})do potęgi drugiej

Zadanie 7749 (rozwiązane)

Prosta y=2x-4 jest symetralną odcinka BC gdzie C=(2,3).Wyznacz współrzędne punktu B

Zadanie 7748 (rozwiązane)

f(x) = cos(ln(x^{2}+2))-ln(2+sinx)

Zadanie 7747 (rozwiązane)

Jak to rozwiązać ??


\frac{x+1}{x+2} = \frac{x+2}{x-3}

Zadanie 7746 (rozwiązane)

Wykonaj działania (2- 5 pierwiastkow z 3) do kwadratu
1 2 ... 16 17 18 20 22 23 24 ... 304 305