Wybierz dział:

Zadanie 1677

Wskaż liczbę, która spełnia nierówność |3x-4|x||>5.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 782

Punkty A=(9,-2) C=(1,2) są przeciwległymi wierzchołkami prostokąta ABCD. Promień okręgu opisanego na tym prostokącie wynosi:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 883

Zbiorem wartości funkcji, której wykres znajduje się na poniższym rysunku jest:

 

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1685

Jaką wartość przyjmie wyrażenie

\cfrac{1}{3} \sqrt{9x^2-36x+36}+|x-10|,

dla x \in (2,10)?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 30

Rozwiąż układ równań:

 

\begin{cases} &17=x+3y \\ &9=2x+y \end{cases}

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 73

Zbadaj czy ciąg dany wzorem ogólnym d_n=6* 6^{\cfrac{n}{2}} jest ciągiem geometrycznym.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1678

Różnica kwadratów pewnych liczb wynosi -12, natomiast kwadrat różnicy tych liczby wynosi 4. Znajdź te liczby.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1679

Rozwiąż układ równań:

\left\{\begin{matrix}x-3y=-12\\5x-y=4\end{matrix}\right.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1853

Stosunek długości promieni dwóch kul wynosi 1:5. Ile wynosi stosunek ich objętości?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 889

W pewnym prostokącie różnica między długością boków wynosi 3. Niech x oznacza długość krótszego boku. Funkcja, która opisuje pole tego prostokąta to:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 760

 Kąt środkowy i wpisany są oparte na tym samym łuku. Suma ich miar wynosi 60^{\circ}. Jaka jest miara kąta środkowego?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 849

Zbiorem wartości funkcji opisanej za pomocą powyższej tabeli jest:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 37

Rozwiąż równanie:

\cfrac{x-9}{5-x}=\cfrac{3}{8}

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 38

Przedstaw liczbę  30 za pomocą sumy dwóch liczb, których różnica kwadratów wynosi 180.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 861

Kąt nachylenia prostej o równaniu y=\sqrt{3}x+\sqrt{2} do osi OX wynosi:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1060

Wierzchołek funkcji kwadratowej danej wzorem f(x) = 3x^2+5x-4 znajduje się w punkcie:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1854

Kulę wpisano w sześcian, którego przekątna ma długość 10\sqrt{3}. Oblicz pole powierzchni kuli.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 768

Kąt  \alpha  między styczną a cięciwą okręgu ma miarę  30^{\circ}.  Miara kąta \beta  wynosi:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 128

Dobierz współczynnik prostej k tak, aby była ona prostopadła do prostej l.

k: y=ax+7

l: y=-\cfrac{1}{2}x+7

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 298

Punkty A=(\sqrt{3},6) i C=(2\sqrt{3},9) są wierzchołkami trójkąta ABC. Bok AB tego trójkąta jest równoległy do osi OX. Z wierzchołka A opuszczona jest wysokość na bok BC i przecina ona ten bok w punkcie D. Oblicz długość odcinka AD jeżeli wiadomo, że odcinek ten znajduje się na prostej o równaniu y=\cfrac{\sqrt{3}}{3}x +5.

Wskazówka: Skorzystać z interpretacji współczynnika kierunkowego prostej.

Zobacz rozwiązanie
2 4 5 6 7 8 9 ... 66 67