Wybierz dział:

Zadanie 95

Rozwiąż równanie:

\cfrac{x+2}{x-3}=x

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1863

Wskaż miejsce zerowe funkcji f(x)=4x-9.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 908
Premium

Dany jest prostopadłościan o wymiarach  3\times 4\times 5. Kąt nachylenia przekątnej tego prostopadłościanu do płaszczyzny podstawy wynosi:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1707
Premium

Karolina kupiła kurtkę z 7\% rabatem. Jaka była początkowa cena kurtki, jeżeli Karolina zapłaciła za nią 186\ zl?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 638
Premium

Liczba 4^{20} * 2^{30}jest równa:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 652

Wskaż liczbę, której 12\% jest równe 7,2:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 913

Jeżeli przekątna sześcianu ma długość 4\sqrt{3} to długość jego krawędzi wynosi:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1066

Sumę sześciu kolejnych potęg liczby 4 o wykładniku naturalnym, obliczymy korzystając ze wzoru:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 355
Premium

Znajdź rzeczywiste pierwiastki wielomianu W(x) = x^6 - x^4 + x^2 -1

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1709
Premium

 W naczyniu znajduje się 7\% roztwór pewnej soli. Gdybyśmy do tego roztwru dodali 20g wody, to otrzymalibyśmy roztwór 6\%. Ile g roztworu znajduje się w naczyniu?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1705
Premium

Liczba 25^{-\frac{1}{2}}* \sqrt[3]{-125} jest równa

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1702
Premium

Liczba 81^{-3}* 27^{2}* 9^{-1}* 3^{0} zapisana w postaci jednej potęgi to

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1708

Ile wynosi 18\% liczby 46?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1706
Premium

O ile procent zwiększy się pole prostokąta jeżeli każdy z jego boków wydłużymy o 20 \%?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 100
Premium

Sprowadź wyrażenie po lewej stronie równania do najprostszej postaci a następnie rozwiąż to równanie.

\cfrac{2x-6}{-3x-2}-\cfrac{3x-5}{x}=1

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 131
Premium

Wierzchołki trójkąta znajdują się w punktach A=(-2,-3)B=(2,-1) oraz C=(-2,4). Oblicz pole i obwód tego trójkąta.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 394
Premium

Dana jest liczba -2,345. Zaokrąglij tą liczbę do drugiego miejsca po przecinku, a następnie oblicz błąd względny i bezwzględny tego przybliżenia. Wyniki podaj z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 366

Iloczyn kolejnych dwóch naturalnych liczb parzystych wynosi 48. Jakie to liczby?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 438
Premium

Cenę samochodu obniżono o 30\%. O ile procent należałoby podnieść nową cenę, aby otrzymać cenę równą początkowej?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 108

Znajdź liczby całkowite, będące rozwiązaniem układu:

\left\{\begin{matrix} x-y =4\\ x^2+2y^2=76  \end{matrix}\right.

Zobacz rozwiązanie
1 2 3 4 6 8 9 10 ... 68 69