Wybierz dział:

Zadanie 400

Oblicz długość okręgu, jeżeli długość łuku na którym oparty jest kąt \alpha wynosi \pi, a miara kąta \alpha wynosi 40^{\circ}.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1857

Oblicz -\cfrac{1}{3}+\cfrac{11}{6}* 4 :4-\cfrac{5}{3}:\left(\cfrac{1}{4}-\cfrac{3}{7}\right).

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1858

Oblicz \left(\cfrac{13}{3}* \cfrac{2}{5} * 0,5\right):\left(1,4 * \cfrac{3}{7}-8\right).

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1689

Podaj przykład liczby:

a) całkowitej, która nie jest liczbą naturalną,

b) wymiernej, nie będącej liczbą całkowitą,

c) niewymiernej, mniejszej od zera,

d) rzeczywistej, która nie jest ani liczbą całkowitą ani liczbą niewymierną.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1693

Zaokrąglenie liczby x do trzeciego miejsca po przecinku wynosi 5,875. Znajdź liczbę x wiedząc, że błąd bezwzględny tego przybliżenia wynosi 0,0004.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1711

W dwóch naczyniach znajdują się roztwory o różnym stężeniu. Jeżeli zmieszamy ze sobą 40g roztworu z pierszego naczynia i 50g roztworu z drugiego, to otrzymamy roztwór 7\%. Jeżeli natomiast zmieszalibyśmy je w odwrotnych proporcjach, to otrzymalibyśmy roztwór 8\%. Oblicz stężenia obu roztworów.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 531

Wykres funkcji g otrzymano przez przesunięcie wykresu funkcji f o wektor \vec{u}. Oblicz współrzędne wektora \vec{u}, gdy:

a)\ f(x)=|3x+4|,\ g(x)=|3x+2|

b)\ f(x)=\cfrac{1}{x+2},\ g(x)=\cfrac{7x-6}{x-1}

 

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1691

Wskaż zdanie prawdziwe.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1688

Jeżeli p=\cfrac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{2}, to

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1690

Znajdź liczbę niewymierną należącą do przedziału (-\sqrt{3},-\sqrt{2}).

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 624

Liczbę -0,87 zaokrąglamy do pierwszego miejsca po przecinku. Błąd bezwzględny tego przybliżenia to:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1696

Wynikiem działania (8:4*6:3)*(\sqrt{4}:6-1:2)^3 jest

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1695

Oblicz 2* 5-3* ((7* 2-11:3* 4)^2+3).

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1697

Wynikiem działania (4-12-3+2^2* (\sqrt{4}-2\sqrt{25}:\sqrt{36})) jest

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1694

Wynikiem działania (2^2* 2: 2-2)* \sqrt[3]{8} jest

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 343

Wykaż, że a* b \leq\cfrac{a^2}{2}+\cfrac{b^2}{2} dla a,\ b\in \mathbb{R}

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1698

Oblicz ((1:2)* (1:3)+\sqrt{1:4}):((1:5)^2-(1:6))* (1:7)

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1721

Wskaż przedział zaznaczony na poniższym rysunku:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 38

Przedstaw liczbę  30 za pomocą sumy dwóch liczb, których różnica kwadratów wynosi 180.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1699

Wynikiem działania  \cfrac{1}{3}* \cfrac{1}{6}+\cfrac{1}{15}-\cfrac{1}{12} jest

Zobacz rozwiązanie
1 2 3 4 6 8 9 10 ... 64 65