Wybierz dział:

Zadanie 635

Rozwiązaniem równania  \left|x+\cfrac{2}{3}\right|=6 są liczby:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 902


Długości przekątnych równoległoboku ABCD to:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 85

 

Na rysunku znajduje się wykres pewnej funkcji liniowej y=f(x). W oparciu o ten wykres narysuj wykres funkcji  y=f(x)+10.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1861
Premium

Liczba \cfrac{5+\sqrt{5}}{5-\sqrt{5}} jest równa

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1859

Wykonaj działania.

a) \cfrac{2}{a}+\cfrac{5a}{b}-\cfrac{2c}{ab}

b) \cfrac{a+b}{ac}+\cfrac{a-b}{ab}

c) \cfrac{2ab}{3}+\cfrac{bc}{a}-\cfrac{ac}{3}

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1862
Premium

Wyrażenie \cfrac{a}{\sqrt{a}+\sqrt{b}} jest równe

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 93

Sprowadź do najprostszej postaci wyrażenie:

\cfrac{x^2-x-6}{x^2+7x+10}

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 244
Premium

Dane są funkcje f(x)=2^x oraz g(x)=3^x. Naszkicuj wykres funkcji h(x)=f(x)* g(x).

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 896

Równanie prostej przechodzącej przez początek układu współrzędnych oraz środek okręgu o równaniu x^2+y^2-4x+10y+20=0 to:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1691

Wskaż zdanie prawdziwe.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1857

Oblicz -\cfrac{1}{3}+\cfrac{11}{6}* 4 :4-\cfrac{5}{3}:\left(\cfrac{1}{4}-\cfrac{3}{7}\right).

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1711
Premium

W dwóch naczyniach znajdują się roztwory o różnym stężeniu. Jeżeli zmieszamy ze sobą 40g roztworu z pierszego naczynia i 50g roztworu z drugiego, to otrzymamy roztwór 7\%. Jeżeli natomiast zmieszalibyśmy je w odwrotnych proporcjach, to otrzymalibyśmy roztwór 8\%. Oblicz stężenia obu roztworów.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1858

Oblicz \left(\cfrac{13}{3}* \cfrac{2}{5} * 0,5\right):\left(1,4 * \cfrac{3}{7}-8\right).

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 94

Rozwiąż równanie:

\cfrac{x^2+3x-18}{x^2+8x+12}=\cfrac{1}{2}

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 104
Premium

Jednym z rozwiązań równania  x^2+ax-18=0  jest  liczba  3. Oblicz współczynnik a, a następnie drugi pierwiastek tego równania.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1694

Wynikiem działania (2^2* 2: 2-2)* \sqrt[3]{8} jest

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1688

Jeżeli p=\cfrac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{2}, to

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 624
Premium

Liczbę -0,87 zaokrąglamy do pierwszego miejsca po przecinku. Błąd bezwzględny tego przybliżenia to:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1697
Premium

Wynikiem działania (4-12-3+2^2* (\sqrt{4}-2\sqrt{25}:\sqrt{36})) jest

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1721

Wskaż przedział zaznaczony na poniższym rysunku:

Zobacz rozwiązanie
1 2 3 5 7 8 9 ... 68 69