Wybierz dział:

Zadanie 638

Liczba 4^{20} * 2^{30}jest równa:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1863

Wskaż miejsce zerowe funkcji f(x)=4x-9.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1700

Oblicz 0,(1)* \cfrac{1}{3}+\cfrac{1}{2}* 0,(27).

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1708

Ile wynosi 18\% liczby 46?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1702

Liczba 81^{-3}* 27^{2}* 9^{-1}* 3^{0} zapisana w postaci jednej potęgi to

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1038

Liczba 2^{\sqrt{3}}* 8^{\sqrt{27}} jest równa:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 355

Znajdź rzeczywiste pierwiastki wielomianu W(x) = x^6 - x^4 + x^2 -1

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1704

Oblicz \cfrac{(\sqrt{48}-\sqrt{27}-1)(\sqrt{3}+1)}{\left(\cfrac{1}{\sqrt[4]{243}}-\sqrt[4]{243}\right)^0}.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1036

Wynikiem działania \cfrac{ \sqrt[3]{-8} * \sqrt[3]{-27} }{\sqrt{9}} jest:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1701

Oblicz 1-\cfrac{1}{1-\cfrac{1}{1-\frac{1}{1-\frac{1}{3}}}}.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1705

Liczba 25^{-\frac{1}{2}}* \sqrt[3]{-125} jest równa

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1709

 W naczyniu znajduje się 7\% roztwór pewnej soli. Gdybyśmy do tego roztwru dodali 20g wody, to otrzymalibyśmy roztwór 6\%. Ile g roztworu znajduje się w naczyniu?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1066

Sumę sześciu kolejnych potęg liczby 4 o wykładniku naturalnym, obliczymy korzystając ze wzoru:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1703

Oblicz \cfrac{2^5+4^2* 3^6}{18+3^8}.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1706

O ile procent zwiększy się pole prostokąta jeżeli każdy z jego boków wydłużymy o 20 \%?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1751

Funkcja f dana jest wzorem:

f(x)=\left\{\begin{matrix} x-3&,\ x \in (-8,2)\\ 2x-19&,\ x \in [2,12) \end{matrix}\right.

Miejsce/a zerowe tej funkcji, to

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 366

Iloczyn kolejnych dwóch naturalnych liczb parzystych wynosi 48. Jakie to liczby?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 389

Zapisz za pomocą jednego przedziału zbiór A\cap B, gdzie A=(2,+\infty),\ B=(-10,15], a następnie zaznacz go na osi liczbowej.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 28

Wyznacz wzór funkcji liniowej wiedząc, że jej miejscem zerowym jest x=2, oraz jej wykres przechodzi przez punkt P=(3,3)

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 394

Dana jest liczba -2,345. Zaokrąglij tą liczbę do drugiego miejsca po przecinku, a następnie oblicz błąd względny i bezwzględny tego przybliżenia. Wyniki podaj z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku.

Zobacz rozwiązanie
1 2 3 4 5 7 9 10 11 ... 65 66