Wybierz dział:

Zadanie 100
Premium

Sprowadź wyrażenie po lewej stronie równania do najprostszej postaci a następnie rozwiąż to równanie.

\cfrac{2x-6}{-3x-2}-\cfrac{3x-5}{x}=1

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 131
Premium

Wierzchołki trójkąta znajdują się w punktach A=(-2,-3)B=(2,-1) oraz C=(-2,4). Oblicz pole i obwód tego trójkąta.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 394
Premium

Dana jest liczba -2,345. Zaokrąglij tą liczbę do drugiego miejsca po przecinku, a następnie oblicz błąd względny i bezwzględny tego przybliżenia. Wyniki podaj z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 366

Iloczyn kolejnych dwóch naturalnych liczb parzystych wynosi 48. Jakie to liczby?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 438
Premium

Cenę samochodu obniżono o 30\%. O ile procent należałoby podnieść nową cenę, aby otrzymać cenę równą początkowej?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 108

Znajdź liczby całkowite, będące rozwiązaniem układu:

\left\{\begin{matrix} x-y =4\\ x^2+2y^2=76  \end{matrix}\right.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 448

Wyznacz dla jakich argumentów funkcja dana wzorem f(x)=x^2+5x-4 przyjmuje wartość 10.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 457
Premium

Znajdź wyrazy ciągu (a_n)\ n \in \mathbb{N} danego wzorem ogólnym a_n=2n^2-6n-5, które są równe 51.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1712
Premium

Na podstawie wyników sprawdzianu przedstawionych na poniższym wykresie odpowiedz na pytania.

a) Jaki procent uczniów w klasie stanowią dziewczynki, jeżeli wiadomo że na sprawdzianie było nieobecnych dwóch chłopców?

b) Jaki procent uczniów piszących sprwdzian uzyskało ocenę wyższą niż 3?

Wyniki zaokrąglij do pełnych procentów.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 613

Ułamek \cfrac{6}{7} zapisany w postaci dziesiętnej (z przybliżeniem do czwartego miejsca po przecinku) to:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 25

Oblicz najmniejszą i największą wartość funkcji f(x)=\cfrac{1}{3}x^2+2x-3 w przedziale [-3,0].

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 422
Premium

Oblicz  [W(x)]^2 - Q(x) jeżeli:

W(x)=(x+2)

Q(x)=(x+1)(x^3-3x^2-2)

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 915

Dłuższa przekątna graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego, jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 60^{\circ}. Jeżeli krawędź podstawy ma długość \sqrt{3} to wysokość tego graniastosłupa wynosi:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1717

Wskaż przedział zaznaczony na poniższym rysunku:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1716
Premium

Wskaż przedział A, gdzie

A=\{x\in \mathbb{R}:-2<4x-4<6\}.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 72

Zbadaj czy ciąg dany wzorem ogólnym c_n=3n^2+2n jest ciągiem arytmetycznym.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 46

Rozwiąż nierówność:

3x^2+7x+2 >0

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 996

W trójkącie równoramiennym ABC, w którym |AC|=|BC|, ramiona mają długość 8 , a podstawa 8\sqrt{3}. Wysokość opuszczona z wierzchołka C ma długość:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 113
Premium

Wyznacz parametr a, tak aby rozwiązaniem poniższego równania była liczba 7,a następnie wyznacz drugie rozwiązanie tego równania.

x(x-2)+7x=21a

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 425

Przedstaw \cfrac{5* \left(\cfrac{1}{2}\right)^{-2} - \left(\cfrac{1}{3}\right)^{-3}}{\sqrt[3]{-27}* 3} w postaci nieskracalnego ułamka zwykłego.

Zobacz rozwiązanie
1 2 3 4 5 7 9 10 11 ... 67 68