Wybierz dział:

Zadanie 448

Wyznacz dla jakich argumentów funkcja dana wzorem f(x)=x^2+5x-4 przyjmuje wartość 10.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 457
Premium

Znajdź wyrazy ciągu (a_n)\ n \in \mathbb{N} danego wzorem ogólnym a_n=2n^2-6n-5, które są równe 51.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1712
Premium

Na podstawie wyników sprawdzianu przedstawionych na poniższym wykresie odpowiedz na pytania.

a) Jaki procent uczniów w klasie stanowią dziewczynki, jeżeli wiadomo że na sprawdzianie było nieobecnych dwóch chłopców?

b) Jaki procent uczniów piszących sprwdzian uzyskało ocenę wyższą niż 3?

Wyniki zaokrąglij do pełnych procentów.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 613

Ułamek \cfrac{6}{7} zapisany w postaci dziesiętnej (z przybliżeniem do czwartego miejsca po przecinku) to:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 25

Oblicz najmniejszą i największą wartość funkcji f(x)=\cfrac{1}{3}x^2+2x-3 w przedziale [-3,0].

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 422
Premium

Oblicz  [W(x)]^2 - Q(x) jeżeli:

W(x)=(x+2)

Q(x)=(x+1)(x^3-3x^2-2)

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 915

Dłuższa przekątna graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego, jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 60^{\circ}. Jeżeli krawędź podstawy ma długość \sqrt{3} to wysokość tego graniastosłupa wynosi:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1717

Wskaż przedział zaznaczony na poniższym rysunku:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1716
Premium

Wskaż przedział A, gdzie

A=\{x\in \mathbb{R}:-2<4x-4<6\}.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 72

Zbadaj czy ciąg dany wzorem ogólnym c_n=3n^2+2n jest ciągiem arytmetycznym.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 46

Rozwiąż nierówność:

3x^2+7x+2 >0

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 996

W trójkącie równoramiennym ABC, w którym |AC|=|BC|, ramiona mają długość 8 , a podstawa 8\sqrt{3}. Wysokość opuszczona z wierzchołka C ma długość:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 113
Premium

Wyznacz parametr a, tak aby rozwiązaniem poniższego równania była liczba 7,a następnie wyznacz drugie rozwiązanie tego równania.

x(x-2)+7x=21a

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 425

Przedstaw \cfrac{5* \left(\cfrac{1}{2}\right)^{-2} - \left(\cfrac{1}{3}\right)^{-3}}{\sqrt[3]{-27}* 3} w postaci nieskracalnego ułamka zwykłego.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 552

Rozwiąż równanie:

|x-4|+|x-2|=4.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 80

Czwarty wyraz ciągu geometrycznego wynosi 18, natomiast wyraz drugi to  2. Oblicz ile wynosi  iloraz tego ciągu, jeżeli wiemy, że jest liczbą dodatnią.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 927
Premium

Dany jest ostrosłup prawidłowy czworokątny. Jeżeli wszystkie krawędzie tego ostrosłupa mają taką samą długość, to kąt nachylenia krawędzi bocznej do płaszczyzny podstawy wynosi:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 170

Oblicz pole trójkąta równoramiennego ABC, w którym |AC|=|BC|=8  i  |AB|=6.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 453
Premium

Ile jest takich liczb pięciocyfrowych o różnych cyfrach, których trzecia i czwarta cyfra jest parzysta,a pozostałe trzy nieparzyste?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 934
Premium

Wyrażenie p^3+8t^3 jest równe:

Zobacz rozwiązanie
1 2 3 4 5 7 9 10 11 ... 68 69