Wybierz dział:

Zadanie 366

Iloczyn kolejnych dwóch naturalnych liczb parzystych wynosi 48. Jakie to liczby?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 389

Zapisz za pomocą jednego przedziału zbiór A\cap B, gdzie A=(2,+\infty),\ B=(-10,15], a następnie zaznacz go na osi liczbowej.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 28

Wyznacz wzór funkcji liniowej wiedząc, że jej miejscem zerowym jest x=2, oraz jej wykres przechodzi przez punkt P=(3,3)

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 394

Dana jest liczba -2,345. Zaokrąglij tą liczbę do drugiego miejsca po przecinku, a następnie oblicz błąd względny i bezwzględny tego przybliżenia. Wyniki podaj z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 438

Cenę samochodu obniżono o 30\%. O ile procent należałoby podnieść nową cenę, aby otrzymać cenę równą początkowej?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 247

Funkcja liniowa dana jest wzorem y=5x-7. Oblicz miejsce zerowe tej funkcji oraz podaj dla jakiego argumentu przyjmuje ona wartość 17.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1713

Jeżeli wpłacisz 1000zl na lokatę oprocentowaną w skali roku na 5,5\%, to jaką kwotę wypłacisz po upływie dwóch lat?

(Wynik zaokrąglij do pełnych złotówek).

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 457

Znajdź wyrazy ciągu (a_n)\ n \in \mathbb{N} danego wzorem ogólnym a_n=2n^2-6n-5, które są równe 51.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 401

Oblicz miarę kąta \alpha.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1712

Na podstawie wyników sprawdzianu przedstawionych na poniższym wykresie odpowiedz na pytania.

a) Jaki procent uczniów w klasie stanowią dziewczynki, jeżeli wiadomo że na sprawdzianie było nieobecnych dwóch chłopców?

b) Jaki procent uczniów piszących sprwdzian uzyskało ocenę wyższą niż 3?

Wyniki zaokrąglij do pełnych procentów.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1782

Wskaż wzór funkcji kwadratowej, która jest rosnąca w przedziale [5,+\infty).

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 448

Wyznacz dla jakich argumentów funkcja dana wzorem f(x)=x^2+5x-4 przyjmuje wartość 10.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 613

Ułamek \cfrac{6}{7} zapisany w postaci dziesiętnej (z przybliżeniem do czwartego miejsca po przecinku) to:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 404

Oblicz pole zacieniowanego obszaru, jeżeli proste k i l są równoległe, a promienie obu okręgów mają długość 5.

 

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1716

Wskaż przedział A, gdzie

A=\{x\in \mathbb{R}:-2<4x-4<6\}.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1714

Jaką kwotę należy wpłacić na lokatę oprocentowaną w skali roku na 6\%, aby po roku wypłacić 1521\ zl?

(Wynik zaokrąglij do pełnych złotówek).

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 45

Rozwiąż nierówność: x^2+3x+2<0.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1717

Wskaż przedział zaznaczony na poniższym rysunku:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 72

Zbadaj czy ciąg dany wzorem ogólnym c_n=3n^2+2n jest ciągiem arytmetycznym.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 25

Oblicz najmniejszą i największą wartość funkcji f(x)=\cfrac{1}{3}x^2+2x-3 w przedziale [-3,0].

Zobacz rozwiązanie
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 ... 64 65