Wybierz dział:

Zadanie 804

Wariancja danych: 3,\ 5,\ 7,\ 8 wynosi:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 326

Zapisz wyrażenie x^3+3x^2y+3xy^2+y^3-z^3 w postaci iloczynowej.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1684

Wiedząc, że:

\left\{\begin{matrix} \log_{2}{a}+\log_{2}{b}=4\\  \log_{3}{a}-\log_{3}{b}=2 \end{matrix}\right.

Oblicz a i b.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 382

Powierzchnia boczna walca po rozwinięciu jest prostokątem, którego stosunek boków wynosi 3:4, a przekątna ma długość 15. Krótszy bok tego prostokąta jest wysokością walca. Oblicz:

a) objętość walca

b) tangens kąta nachylenia przekątnej przekroju osiowego do płaszczyzny podstawy

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 166

W pewnym ostrosłupie prawidłowym sześciokątnym, krawędź podstawy jest równa wysokości i wynosi 3\ cm. Oblicz objętość tego ostrosłupa.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 167

W ostrosłupie prawidłowym trójkątnym, wysokość jest równa \cfrac{1}{3} długości krawędzi podstawy. Oblicz kąt nachylenia krawędzi bocznej do podstawy.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 174

Średnia arytmetyczna liczb  3,\ 5,\ 7,\ x,\ 9 jest równa 6. Oblicz x.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 314

Wysokość ściany bocznej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego poprowadzona z wierzchołka tego ostrosłupa ma długość \sqrt{3}. Oblicz pole powierzchni całkowitej tego ostrosłupa, jeżeli kąt między przeciwległymi krawędziami bocznymi tego ostrosłupa jest prosty.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 451

Oblicz medianę danych: 0,3,5,7,8,5,3

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 192

Ze zbioru liczb naturalnych mniejszych od 50 wybieramy losowo jedną liczbę. Oblicz prawdopodobieństwo, że będzie to liczba podzielna przez 3.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 852

Na powyższym rysunku znajduje się wykres pewnej funkcji. Znajdź wzór tej funkcji.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1687

Wiedząc, że

A=\{x\in \mathbb{R}: |2x-5|>3\},

B=\{x\in \mathbb{R}: \sqrt{9x^2+6x+1}<5\}

oblicz:

a) A\cup B,

b) B\backslash A.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 748

Wskaż równanie prostej równoległej do prostej o równaniu y=-\cfrac{2}{7}x+3.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 503

Wiedząc, że  

1+\log_{2}{a}=\log_{2}{3}+\log_{2}{6}

\log_{3}{3b}=\log_{3}{24}-\log_{3}{2}

\log\cfrac{c}{5}=1-\log{2}

oblicz średnią arytmetyczną liczb a,\ b i c, oraz ich średnią ważoną, jeżeli wagi wynoszą kolejno 2,3 i 5.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1734

Wskaż prawidłową odpowiedź.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1030

Jeżeli średnia arytmetyczna danych z tabeli wynosi 2,25 to x jest równy:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 840

Dany jest zbiór cyfr \{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}. Ile można ułożyć ciągów czterowyrazowych z elementów tego zbioru, którego kolejne cyfry będą dzielnikami liczby 32? (o różnych wyrazach)

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 205

Ze zbioru A=\{1,2,3,...,100\} losujemy jedną liczbę. Oblicz prawdopodobieństwo otrzymania liczby podzielnej przez  4 .

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 750

Wskaż równanie prostej prostopadłej do prostej o równaniu y=-\cfrac{1}{2}x+8 .

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 215

W Dużym Lotku jest losowanych 6 numerów spośród 49. Ile różnych wyników można otrzymać w tym losowaniu?

Zobacz rozwiązanie
1 2 4 6 7 8 9 ... 65 66