Wybierz dział:

Zadanie 47

Ile wyrazów ciągu (b_n) o wyrazie ogólnym b_n=5n^2+6n-1 jest mniejszych od 60?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 192

Ze zbioru liczb naturalnych mniejszych od 50 wybieramy losowo jedną liczbę. Oblicz prawdopodobieństwo, że będzie to liczba podzielna przez 3.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 451

Oblicz medianę danych: 0,3,5,7,8,5,3

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 852

Na powyższym rysunku znajduje się wykres pewnej funkcji. Znajdź wzór tej funkcji.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 63

Wskaż takie liczby a oraz b, że spełniają poniższą nierówność oraz a jest liczbą wymierną, natomiast b jest liczbą niewymierną.

\cfrac{3}{8}<a<b<1,51

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 74

Wyznacz wzór ogólny ciągu geometrycznego (a_n), wiedząc że jego iloraz i wyraz pierwszy są liczbami dodatnimi oraz

a_2 * a_4=\cfrac{16}{9}

a_3 * a_5=\cfrac{64}{9} .

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1687

Wiedząc, że

A=\{x\in \mathbb{R}: |2x-5|>3\},

B=\{x\in \mathbb{R}: \sqrt{9x^2+6x+1}<5\}

oblicz:

a) A\cup B,

b) B\backslash A.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 65

Znajdź wszystkie liczby rzeczywiste x takie, że:

  \left(\cfrac{1}{x}+3\right) \in (13,18].

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 76

Wyznacz sumę wszystkich wyrazów ciągu arytmetycznego (b_n), które są mniejsze od sześciu, wiedząc że:

b_1 + b_5=7

b_2 + b_3=\cfrac{25}{4}

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1030

Jeżeli średnia arytmetyczna danych z tabeli wynosi 2,25 to x jest równy:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1734

Wskaż prawidłową odpowiedź.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 67

Znajdź trzy liczby takie, że wstawione między liczby 3 oraz 15 tworzą ciąg arytmetyczny.

 

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 69

Oblicz sumę wszystkich liczb naturalnych od 10 do 100.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 750

Wskaż równanie prostej prostopadłej do prostej o równaniu y=-\cfrac{1}{2}x+8 .

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 320

Rozłóż wyrażenie 64x^3+343 na czynniki.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 215

W Dużym Lotku jest losowanych 6 numerów spośród 49. Ile różnych wyników można otrzymać w tym losowaniu?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1732

Udowodnij, że wyrażenie \cfrac{3\sqrt{4a^2-4a+1}}{2|2a-1|}, zawsze przyjmuje stałą wartość.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 84

Ile razy musimy powtarzać składanie kartki na pół, aby podzielić ją na sześćdziesiąt cztery kawałki?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 91

Rozwiąż równanie:

x^3+3x^2-4x-12=0

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 324

Przestaw wyrażenie (2mp+1)(4m^2p^2-2mp+1) w najprostszej postaci.

Zobacz rozwiązanie
1 2 4 6 7 8 9 ... 65 66