Wybierz dział:

Zadanie 785

Przekątna sześcianu ma długość 3\sqrt{3}. Objętość tego sześcianu wynosi:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 298

Punkty A=(\sqrt{3},6) i C=(2\sqrt{3},9) są wierzchołkami trójkąta ABC. Bok AB tego trójkąta jest równoległy do osi OX. Z wierzchołka A opuszczona jest wysokość na bok BC i przecina ona ten bok w punkcie D. Oblicz długość odcinka AD jeżeli wiadomo, że odcinek ten znajduje się na prostej o równaniu y=\cfrac{\sqrt{3}}{3}x +5.

Wskazówka: Skorzystać z interpretacji współczynnika kierunkowego prostej.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 44

Znajdź wyrazy ciągu (a_n)\ n \in \mathbb{N} danego wzorem ogólnym a_n=2n^2-6n-5, które są równe 15.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 39

Jakie wymiary powinien mieć prostokąt, którego obwód wynosi 40 cm, aby jego pole powierzchni było maksymalne?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1272

Oblicz pochodną funkcji h(x)=e^x \sin(x).

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1681

Podaj przykład liczb całkowitych a i b spełniających nierówność

\cfrac{1}{\sqrt{3}}<\cfrac{a}{b}<\cfrac{1}{\sqrt{2}}.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1674

Oblicz jaką kwotę Pan Nowak wpłacił na roczną lokatę w Banku X, jeżeli po jej zakończeniu wypłacił kwotę 5630\ zl. Oprocentowanie lokaty wynosiło 5,5\% w skali rocznej, a odsetki były kapitalizowane co kwartał. Wynik zaokrąglij  do pełnych złotówek.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 45

Rozwiąż nierówność: x^2+3x+2<0.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 818

Kąt nachylenia tworzącej stożka do jego płaszczyzny podstawy wynosi 45^{\circ}. Wysokość tego stożka ma długość 6. Objętość tej bryły wynosi:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 873

Dla jakich wartości parametru m funkcja y=(3-5m)x+3 jest malejąca?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 330

Zapisz wielomian  W(x)=x^3-4x^2+x-4 w postaci iloczynowej.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1683

Wykaż, że różnica kwadratów dwóch kolejnych liczb całkowitych jest liczbą nieparzystą.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1031

Jeżeli mediana danych z tabeli wynosi 7 to x jest równy:

 

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 804

Wariancja danych: 3,\ 5,\ 7,\ 8 wynosi:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 166

W pewnym ostrosłupie prawidłowym sześciokątnym, krawędź podstawy jest równa wysokości i wynosi 3\ cm. Oblicz objętość tego ostrosłupa.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 858

Zaznacz wykres funkcji:

(x jest argumentem funkcji)

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 885

Funkcja f dana jest za pomocą wzoru f(x) = 2x^2+5x+c. Jeżeli najmniejsza wartość tej funkcji to  8 , to współczynnik c jest równy:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 326

Zapisz wyrażenie x^3+3x^2y+3xy^2+y^3-z^3 w postaci iloczynowej.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 174

Średnia arytmetyczna liczb  3,\ 5,\ 7,\ x,\ 9 jest równa 6. Oblicz x.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 51

Dany jest ciąg arytmetyczny (a_n). Wiedząc, że a_3=9 oraz a_7=21 wyznacz wszystkie wyrazy tego ciągu, które są mniejsze od 17.

Zobacz rozwiązanie
1 3 5 6 7 8 9 ... 65 66