Wybierz dział:

Zadanie 298
Premium

Punkty A=(\sqrt{3},6) i C=(2\sqrt{3},9) są wierzchołkami trójkąta ABC. Bok AB tego trójkąta jest równoległy do osi OX. Z wierzchołka A opuszczona jest wysokość na bok BC i przecina ona ten bok w punkcie D. Oblicz długość odcinka AD jeżeli wiadomo, że odcinek ten znajduje się na prostej o równaniu y=\cfrac{\sqrt{3}}{3}x +5.

Wskazówka: Skorzystać z interpretacji współczynnika kierunkowego prostej.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 44
Premium

Znajdź wyrazy ciągu (a_n)\ n \in \mathbb{N} danego wzorem ogólnym a_n=2n^2-6n-5, które są równe 15.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1272

Oblicz pochodną funkcji h(x)=e^x \sin(x).

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1674
Premium

Oblicz jaką kwotę Pan Nowak wpłacił na roczną lokatę w Banku X, jeżeli po jej zakończeniu wypłacił kwotę 5630\ zl. Oprocentowanie lokaty wynosiło 5,5\% w skali rocznej, a odsetki były kapitalizowane co kwartał. Wynik zaokrąglij  do pełnych złotówek.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 45

Rozwiąż nierówność: x^2+3x+2<0.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 330

Zapisz wielomian  W(x)=x^3-4x^2+x-4 w postaci iloczynowej.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1031
Premium

Jeżeli mediana danych z tabeli wynosi 7 to x jest równy:

 

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 873

Dla jakich wartości parametru m funkcja y=(3-5m)x+3 jest malejąca?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 804

Wariancja danych: 3,\ 5,\ 7,\ 8 wynosi:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 166

W pewnym ostrosłupie prawidłowym sześciokątnym, krawędź podstawy jest równa wysokości i wynosi 3\ cm. Oblicz objętość tego ostrosłupa.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 858

Zaznacz wykres funkcji:

(x jest argumentem funkcji)

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 885

Funkcja f dana jest za pomocą wzoru f(x) = 2x^2+5x+c. Jeżeli najmniejsza wartość tej funkcji to  8 , to współczynnik c jest równy:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 326

Zapisz wyrażenie x^3+3x^2y+3xy^2+y^3-z^3 w postaci iloczynowej.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 174

Średnia arytmetyczna liczb  3,\ 5,\ 7,\ x,\ 9 jest równa 6. Oblicz x.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 51
Premium

Dany jest ciąg arytmetyczny (a_n). Wiedząc, że a_3=9 oraz a_7=21 wyznacz wszystkie wyrazy tego ciągu, które są mniejsze od 17.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1687
Premium

Wiedząc, że

A=\{x\in \mathbb{R}: |2x-5|>3\},

B=\{x\in \mathbb{R}: \sqrt{9x^2+6x+1}<5\}

oblicz:

a) A\cup B,

b) B\backslash A.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 451

Oblicz medianę danych: 0,3,5,7,8,5,3

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 852
Premium

Na powyższym rysunku znajduje się wykres pewnej funkcji. Znajdź wzór tej funkcji.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 63
Premium

Wskaż takie liczby a oraz b, że spełniają poniższą nierówność oraz a jest liczbą wymierną, natomiast b jest liczbą niewymierną.

\cfrac{3}{8}<a<b<1,51

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 192

Ze zbioru liczb naturalnych dodatnich mniejszych od 50 wybieramy losowo jedną liczbę. Oblicz prawdopodobieństwo, że będzie to liczba podzielna przez 3.

Zobacz rozwiązanie
1 3 5 6 7 8 9 ... 68 69