Wybierz dział:

Zadanie 44

Znajdź wyrazy ciągu (a_n)\ n \in \mathbb{N} danego wzorem ogólnym a_n=2n^2-6n-5, które są równe 15.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1681

Podaj przykład liczb całkowitych a i b spełniających nierówność

\cfrac{1}{\sqrt{3}}<\cfrac{a}{b}<\cfrac{1}{\sqrt{2}}.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1272

Oblicz pochodną funkcji h(x)=e^x \sin(x).

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1674

Oblicz jaką kwotę Pan Nowak wpłacił na roczną lokatę w Banku X, jeżeli po jej zakończeniu wypłacił kwotę 5630\ zl. Oprocentowanie lokaty wynosiło 5,5\% w skali rocznej, a odsetki były kapitalizowane co kwartał. Wynik zaokrąglij  do pełnych złotówek.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 45

Rozwiąż nierówność: x^2+3x+2<0.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 330

Zapisz wielomian  W(x)=x^3-4x^2+x-4 w postaci iloczynowej.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1031

Jeżeli mediana danych z tabeli wynosi 7 to x jest równy:

 

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1683

Wykaż, że różnica kwadratów dwóch kolejnych liczb całkowitych jest liczbą nieparzystą.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 873

Dla jakich wartości parametru m funkcja y=(3-5m)x+3 jest malejąca?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 804

Wariancja danych: 3,\ 5,\ 7,\ 8 wynosi:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 166

W pewnym ostrosłupie prawidłowym sześciokątnym, krawędź podstawy jest równa wysokości i wynosi 3\ cm. Oblicz objętość tego ostrosłupa.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 858

Zaznacz wykres funkcji:

(x jest argumentem funkcji)

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 885

Funkcja f dana jest za pomocą wzoru f(x) = 2x^2+5x+c. Jeżeli najmniejsza wartość tej funkcji to  8 , to współczynnik c jest równy:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 326

Zapisz wyrażenie x^3+3x^2y+3xy^2+y^3-z^3 w postaci iloczynowej.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 174

Średnia arytmetyczna liczb  3,\ 5,\ 7,\ x,\ 9 jest równa 6. Oblicz x.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 51

Dany jest ciąg arytmetyczny (a_n). Wiedząc, że a_3=9 oraz a_7=21 wyznacz wszystkie wyrazy tego ciągu, które są mniejsze od 17.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 47

Ile wyrazów ciągu (b_n) o wyrazie ogólnym b_n=5n^2+6n-1 jest mniejszych od 60?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 192

Ze zbioru liczb naturalnych mniejszych od 50 wybieramy losowo jedną liczbę. Oblicz prawdopodobieństwo, że będzie to liczba podzielna przez 3.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 451

Oblicz medianę danych: 0,3,5,7,8,5,3

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 852

Na powyższym rysunku znajduje się wykres pewnej funkcji. Znajdź wzór tej funkcji.

Zobacz rozwiązanie
1 3 5 6 7 8 9 ... 66 67