Wybierz dział:

Zadanie 385

Rozwiąż równanie: |x+5|=34

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 417
Premium

Udowodnij, że prawdziwa jest równość \cfrac{1}{\sin^2\alpha}-\cot^2\alpha=1 dla wszystkich  \alpha\in (0,90^{\circ}].

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 522

Dane są punkty A=(3,6),\ B=(2,8) . Wyznacz równanie symetralnej odcinka AB.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 478
Premium

Długość boku rombu wynosi 5. Kąt rozwarty tego rombu ma miarę 120^{\circ}. Oblicz długości przekątnych tego rombu.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 452

Na ile sposobów można rozmieścić liczby od 1 do 4 w tablicy o wymiarach 2 \times 2  ?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 507
Premium

W naczyniu znajduje się 10\% roztwór o masie m pewnej soli. Gdybyśmy do tego roztworu dodali 10g wody, to otrzymalibyśmy roztwór 9\%. Ile wynosi masa m? Jaka jest zawartość soli w roztworach?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 549
Premium

Wyznacz sumę sześcianów pierwiastków równania:

x^2+2x-8=0

nie obliczając ich dokładnej wartości.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 528

Zapisz wzór funkcji f przesuniętej o wektor \vec{v}, a następnie naszkicuj jej wykres:

a)\ f(x)=x^2,\ \vec{v}=[3,-2],

b)\ f(x)=\cfrac{1}{x},\ \vec{v}=[-2,0],

c)\ f(x)=\log_{3}{x},\ \vec{v}=[-1,1],

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 535
Premium

Wyznacz te wartości parametru m, dla których równanie

mx^2+(m+6)x+4=0

ma dwa różne rozwiązania, których suma kwadratów jest większa od 4 .

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 570

Rozwiąż nierówność:

x^3+x^2+3x+10 \geq 0.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 707

Miejscami zerowymi funkcji kwadratowej g danej wzorem g(x)=2x^2+3x-5 są liczby:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 472
Premium

Dany jest kwadrat  ABCD o boku długości a. Punkty K i L są środkami boków kwadratu. Oblicz długość odcinka MN.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 595
Premium

Na ile sposobów możemy rozdzielić 5 piłek do 3 koszy tak, aby żaden kosz nie został pusty?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 633

 

Zbiór  zaznaczony na osi, opisuje nierówność:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 466
Premium

Rozwiąż równanie  x^3 - 5x^2 - 7x + 35 = 0 i podaj liczbę rozwiązan tego równania które są większe od zera.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 774

Czworokąt ABCD  jest podobny do czworokąta EFGH  w skali  \cfrac{1}{2}. Stosunek pola czworokąta  ABCD do pola czworokąta EFGH wynosi:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 781

Pole powierzchni przekroju osiowego walca wynosi 50. Wysokość tego walca jest dwa rady dłuższa niż średnica podstawy. Promień  podstawy ma długość:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 199

Ze zbioru A=\{2,4,5,7,12\} losujemy  trzy liczby. Każda z tych liczb oznacza długość odcinka. Oblicz prawdopodobieństwo, że z odcinków o takiej długości da się zbudować trójkąt.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 880

Funkcja f dana jest wzorem f(x)=x^2-3x+2. Funkcja ta maleje w przedziale:

 

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 230
Premium

Ile jest takich liczb pięciocyfrowych o różnych cyfrach, których druga i czwarta cyfra jest parzysta,a pozostałe trzy nieparzyste?

Zobacz rozwiązanie
1 2 ... 61 62 63 65 67 68 69