Wybierz dział:

Zadanie 253
Premium

Wyznacz dziedzinę funkcji liniowej f(x) = -7x-3, której zbiorem wartości jest przedział (15, 21).

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 846

Zaznacz tabelę, która poprawnie opisuje funkcję:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1207
Premium

Trójkąt ABC ma boki długości a=4, b=6 i c=7. Która z odpowiedzi jest prawidłowa?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 563

Wykaż, że

a* b=NWD(a,b)* NWW(a,b),

dla pewnych liczb naturalnych a,\ b.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1183
Premium

Podaj dwa przykłady funkcji kwadratowej f(x)=ax^2+bx+c, dla której rozwiązaniem nierówności

f(x)>0 jest przedział x \in (-\infty,-3)\cup(5,+\infty).

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1117
Premium

Liczby \cfrac{3}{4},\ 1-x,\ \cfrac{3}{16} tworzą w podanej kolejności ciąg geometryczny o wyrazach dodatnich. Zatem:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 579

Określ dla jakich wartości parametru m, okręgi

O_1:\ (x-m-4)^2+(y-m-2)^2=4,

O_2:\ (x+2)^2+(y-m)^2=16

mają ze sobą dwa punkty wspólne.

 

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 386

Rozwiąż równanie: |x-15|=15

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 667

Funkcja f określona jest wzorem:

f(x)=\left\{\begin{matrix}-2x+4&x<5\\ x-11&x\geq 5\end{matrix}\right.

Ile miejsc zerowych ma ta funkcja?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 114

Wyznacz wzór funkcji liniowej przedstawionej na rysunku:

 

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 465
Premium

Rozwiąż równanie:

\cfrac{3x+1}{3x}=\cfrac{2x}{3x-1}

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1979

Wskaż rysuenk, na którym jest przedstawiony zbiór wszystkich rozwiązań nierówności 2-3x\ge 4.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 204

Doświadczenie losowe polega na dwukrotnym rzucie kostką do gry. Opisz przestrzeń zdarzeń elementarnych oraz określ moc tego zbioru.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 489
Premium

Wyznacz równanie okręgu wpisanego w kwadrat ABCD.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 511

Czworokąt ABCD jest podobny do czworokąta EFGH w skali 4 . Różnica pól tych czworokątów wynosi 225\ cm^2. Oblicz pole każdego z tych czworokątów.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 518


Dany jest prostopadłościan ( jak na rysunku). Oblicz objętość tego prostopadłościanu jeżeli wiadomo, że \alpha=30^{\circ},\ \beta=60^{\circ} i a= 5.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 509
Premium

Samochód poruszając się ze średnią prędkością 60\ \cfrac{km}{h} przejechał trasę z miejscowości A do miejscowości B w ciągu 2h\ 20min.

a) Jak szybko ten samochód pokonałby tę trasę, gdyby zwiększył szybkość do 80\ \cfrac{km}{h}? (Wynik podaj w minutach)

Z miejscowości B w tym samym czasie co z miejscowości A wyruszył samochód, który porusza się ze średnią prędkością o 30\cfrac{km}{h} większą niż samochód, który wyjechał z miejscowości A. Oblicz:

b) w jakiej odległości od miejscowości A spotkają się oba samochody. (Wynik podaj w kilometrach)

c) po jakim czasie spotkają się oba samochody (Wynik podaj w minutach)

d) jak długo będzie jechał samochód z miejscowości B do miejscowości A. (Wynik zaokrąglij do pełnych minut)

 

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 482
Premium

Dany jest romb ABCD. Miara kąta \alpha do miary kąta \beta ma się do siebie jak 1:2. Oblicz długość boku tego rombu jeżeli wysokość h wynosi 3\sqrt{3}.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 523

Ile punktów wspólnych ma prosta o równaniu y = 2x+1    z okręgiem o równaniu (x-3)^2+(y-2)^2=4?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 573
Premium

Rozwiąż równanie:

\cfrac{\sqrt{x^2-4x+4}}{2x-1}-\cfrac{4x+1}{x+5}=\cfrac{1}{6}.

Zobacz rozwiązanie
1 2 ... 61 62 63 64 66 68 69