Wybierz dział:

Zadanie 1207

Trójkąt ABC ma boki długości a=4, b=6 i c=7. Która z odpowiedzi jest prawidłowa?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1183

Podaj dwa przykłady funkcji kwadratowej f(x)=ax^2+bx+c, dla której rozwiązaniem nierówności

f(x)>0 jest przedział x \in (-\infty,-3)\cup(5,+\infty).

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 563

Wykaż, że

a* b=NWD(a,b)* NWW(a,b),

dla pewnych liczb naturalnych a,\ b.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1117

Liczby \cfrac{3}{4},\ 1-x,\ \cfrac{3}{16} tworzą w podanej kolejności ciąg geometryczny o wyrazach dodatnich. Zatem:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 579

Określ dla jakich wartości parametru m, okręgi

O_1:\ (x-m-4)^2+(y-m-2)^2=4,

O_2:\ (x+2)^2+(y-m)^2=16

mają ze sobą dwa punkty wspólne.

 

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 386

Rozwiąż równanie: |x-15|=15

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 667

Funkcja f określona jest wzorem:

f(x)=\left\{\begin{matrix}-2x+4&x<5\\ x-11&x\geq 5\end{matrix}\right.

Ile miejsc zerowych ma ta funkcja?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 114

Wyznacz wzór funkcji liniowej przedstawionej na rysunku:

 

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 465

Rozwiąż równanie:

\cfrac{3x+1}{3x}=\cfrac{2x}{3x-1}

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 204

Doświadczenie losowe polega na dwukrotnym rzucie kostką do gry. Opisz przestrzeń zdarzeń elementarnych oraz określ moc tego zbioru.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 489

Wyznacz równanie okręgu wpisanego w kwadrat ABCD.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 511

Czworokąt ABCD jest podobny do czworokąta EFGH w skali 4 . Różnica pól tych czworokątów wynosi 225\ cm^2. Oblicz pole każdego z tych czworokątów.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 518


Dany jest prostopadłościan ( jak na rysunku). Oblicz objętość tego prostopadłościanu jeżeli wiadomo, że \alpha=30^{\circ},\ \beta=60^{\circ} i a= 5.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 509

Samochód poruszając się ze średnią prędkością 60\ \cfrac{km}{h} przejechał trasę z miejscowości A do miejscowości B w ciągu 2h\ 20min.

a) Jak szybko ten samochód pokonałby tę trasę, gdyby zwiększył szybkość do 80\ \cfrac{km}{h}? (Wynik podaj w minutach)

Z miejscowości B w tym samym czasie co z miejscowości A wyruszył samochód, który porusza się ze średnią prędkością o 30\cfrac{km}{h} większą niż samochód, który wyjechał z miejscowości A. Oblicz:

b) w jakiej odległości od miejscowości A spotkają się oba samochody. (Wynik podaj w kilometrach)

c) po jakim czasie spotkają się oba samochody (Wynik podaj w minutach)

d) jak długo będzie jechał samochód z miejscowości B do miejscowości A. (Wynik zaokrąglij do pełnych minut)

 

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 482

Dany jest romb ABCD. Miara kąta \alpha do miary kąta \beta ma się do siebie jak 1:2. Oblicz długość boku tego rombu jeżeli wysokość h wynosi 3\sqrt{3}.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 524

Dane są dwa niezerowe wektory \vec{u} i \vec{v} takie, że:

\vec{u}=[3p+1,2],

\vec{v}=[4,-2p].

Wyznacz takie wartości parametru p, aby trójkąt rozpięty na wektorach \vec{u} i \vec{v} był równoramienny.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 523

Ile punktów wspólnych ma prosta o równaniu y = 2x+1    z okręgiem o równaniu (x-3)^2+(y-2)^2=4?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 573

Rozwiąż równanie:

\cfrac{\sqrt{x^2-4x+4}}{2x-1}-\cfrac{4x+1}{x+5}=\cfrac{1}{6}.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1352

Znaleźć pochodne cząstkowe pierwszego i drugiego rzędu funkcji f(x,y)=\sin(\sqrt{x}-\sqrt{y}).

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 387

Rozwiąż równanie: |x+13|=4

Zobacz rozwiązanie
1 2 ... 58 59 60 61 63 65 66