Wybierz dział:

Zadanie 212

Dla danych przedstawionych na wykresie oblicz:

a) medianę

b) średnią arytmetyczną

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 328

Zapisz wyrażenie (a+1)^2-(b+1)^2 w postaci iloczynowej.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 155

Prostokąt ABCD jest podobny do prostokąta EFGH. Stosunek pól tych prostokątów wynosi 9. Różnica długości między krótszymi bokami tych prostokątów wynosi  4 , natomiast między dłuższymi bokami wynosi 6. Oblicz długości boków obu prostokątów.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 235

Dana jest funkcja opisana za pomocą tabeli:

 

Naszkicuj wykres tej funkcji.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1124

Trójkąt ABC jest równoramienny ( |AC|=|BC| ). Obwód tego trójkąta wynosi 16. Ile wynosi pole trójkąta ABC?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1105

Pole prostokąta ABCD wynosi:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1096

Figury I,\ II,\ III są równoległobokami. Zaznacz prawidłową odpowiedź:

( P_I, P_{II}, P_{III} - pola równoległoboków )

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 674

Zbiorem rozwiązań nierówności x^2<9 jest :

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 681

Zbiorem wartości funkcji f(x) = (x-3)^2+9 jest przedział:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 740

Wzór funkcji liniowej przedstawionej na powyższym rysunku to:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 600

Rozwiąż równanie:

-2\cos^2x+11| \sin x|-4=0.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1074

Rozwiązaniem układu równań:

\left\{\begin{matrix} x-6y=-22 \\  2x+3y= 16 \end{matrix}\right.

jest para liczb:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1635

Oblicz granicę ciagu a_n=\sqrt[n]{8^n+9^n}.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1669

Znajdź rozwiązanie ogólne równania ydx+xdy=0.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1316

Oblicz granicę funkcji \lim_{x \rightarrow 0} \cfrac{1}{x\cot(x)}.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1327

Oblicz granicę funkcji \lim_{x \rightarrow \infty}\cfrac{2^x-3^x}{x}.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1157

Krawędź podstawy ostrosłupa prawidłowego czworokątnego ma długość  6 . Wysokość tego ostrosłupa jest dwa razy dłuższa od przekątnej podstawy. Objętość tego ostrosłupa wynosi:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 71

Zbadaj czy ciąg dany wzorem ogólnym  b_n=2^{2n-1}-9  jest ciągiem geometrycznym.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 719

Dany jest ciąg arytmetyczny (a_n). Wyraz ogólny tego ciągu dany jest wzorem a_n=22+7n. Zatem różnica tego ciągu wynosi:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 736

Dziedziną funkcji, której wykres znajduje się na rysunku jest:

Zobacz rozwiązanie
1 2 ... 56 57 58 60 62 63 64 65 66 67