Wybierz dział:

Zadanie 620

Jeżeli A=[0;2] oraz B=(1;8) to  A \cup B jest równe:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 532

 Udowodnij, że jeżeli w pewnym czworokącie przekątne przecinają się na połowy, to jest on równoległobokiem.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 255

Funkcja liniowa dana jest wzorem:   f(x)=2x-3 .

a) Określ monotoniczność funkcji  f.

b) Dla jakich argumentów, wartości funkcji f są większe od wartości funkcji  g danej wzorem    g(x)=3x+8   ?

c)  Oblicz miejsce zerowe funkcji  f.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 850

Jaka jest najmniejsza wartość funkcji, która każdej liczbie naturalnej, przyporządkowuje największą liczbę nieparzystą mniejszą od tej liczby?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 907

 

Jeżeli \alpha=30^{\circ} oraz a=1 to wysokość tego prostopadłościanu wynosi:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 479

Oblicz długości obu wysokości równoległoboku ABCD opuszczonych z wierzchołka D.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 431

Rozwiąż równanie: |x+4|=32

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 578

Wyznacz dla jakich wartości parametru k, okręgi

O_1:\ (x-2k-1)^2+(y-2k+1)^2=4k^2

O_2:\ (x-3k+3)^2+(y-k)^2=16k^2

są wewnętrznie styczne.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1753

Wyznacz

a) dziedzinę

b) zbiór wartości

c) miejsca zerowe

funkcji przedstawionej na poniższym rysunku.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 856

Zaznacz prawdziwe zdanie. Funkcją jest:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1749

Uzupełnij tabelę funkcji f, która liczbie przyporządkowuje trzecią potęgę tej liczby pomniejszoną o 2.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 29

Wyznacz wzór funkcji liniowej, wiedząc, że jej wykres przecina oś OY w punkcie P=(0,5) oraz jest prostopadły do prostej y=-\cfrac{1}{5}x-3. Sporządź wykres tej funkcji.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 855

Pole zacieniowanego wycinka koła wynosi:

 

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1772

Rozwiąż graficznie układ równań:

\left\{\begin{matrix}-2x-y=-5\\x-y=1\end{matrix}\right.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1780

Znajdź takie liczby x i y, których suma jest równa 12, a ich iloczyn jest maksymalny.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1146

Dany jest ciąg geometryczny (c_n). Wiemy, że c_n=13^{n-13}. Iloraz tego ciągu wynosi:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1781

Jaką maksymalną, prostokątną powierzchnię można ogrodzić siatką o długości 160\ m?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1787

Funkcja kwadratowa f(x)=ax^2+bx+c jest malejąca w przedziale (-\infty, 1], a najmniejsza wartość tej funcji wynosi -5.  Wskaż prawidłową odpowiedź.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1789

Sporządź wykres funkcji kwadratowej f, o której wiadomo, że prosta x=-2 jest osią symterii paraboli, do wykresu należy punkt (0,5), a zbiór wartości funkcji to przedział [-3,+\infty).

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1791

Wyznacz wzór funkcji kwadratowej przedstawionej na poniższym wykresie.

Zobacz rozwiązanie
1 2 ... 54 55 56 58 60 61 62 ... 66 67