Wybierz dział:

Zadanie 310

Dany jest ostrosłup prawidłowy czworokątny. Wszystkie krawędzie tego ostrosłupa mają taką samą długość. Oblicz długość krawędzi tego ostrosłupa, jeżeli jego objętość wynosi  \cfrac{4\sqrt{2}}{3}\ cm^3.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 703

Wskaż ciąg arytmetyczny:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 102

Rozwiąż równanie:

x^2-2x-15=2x+6

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 106

Jednym z rozwiązań równania  x^2+x+c=0  jest  liczba  -2. Oblicz współczynnik c, a następnie drugi pierwiastek tego równania.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 364

Iloczyn pewnych liczb wynosi 10, a ich różnica jest równa 3. Jakie to liczby?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 436

Oblicz:

3(\log_{2}{32}+\log_{3}{81})

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1590

Zbadaj liniową niezależność wektorów [1,2,3],[3,4,5],[4,3,2].

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 162

Różnica miar dwóch kolejnych kątów wewnętrznych równoległoboku jest równa 60^{\circ}. Obwód tego równoległoboku wynosi 12\ cm, a długość wysokości to \sqrt{3}\ cm. Oblicz pole tego równoległoboku.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 747

Wskaż równanie prostej, równoległej do prostej o równaniu y=\cfrac{3}{2}x+5 .

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 741

Wzór funkcji kwadratowej przedstawionej na powyższym rysunku to:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 437

Rozwiąż nierówność: | x-3| \geq 11

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 762

Punkt styczności okręgu o równaniu (x-5)^2+(y+2)^2=25 z osią OY to:

 

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 599

Rozwiąż równanie:

\cfrac{\sin^2x}{\cos^2x}+\cfrac{1}{\cos^2x}=3.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 430

 

Na rysunku został przedstawiony wykres funkcji y=f(x). Odczytaj z tego wykresu funkcji następujące wartości:

a) miejsca zerowe

b) dziedzinę

c) zbiór wartości

d) maksymalny przedział, w którym funkcja jest rosnąca

 

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 519

W graniastosłupie prawidłowym sześciokątnym, kąt nachylenia dłuższej przekątnej do płaszczyzny podstawy wynosi 45^{\circ}. Wysokość tego graniastosłupa wynosi 8 . Oblicz długość krawędzi podstawy.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 559

Wielomian W(x)=x^4+x^3+ax^2+bx+c jest podzielny przez x^2-4x+3. Reszta z dzielenia wielomianu W(x) przez dwumian x+3 wynosi -48. Oblicz współczynniki a,\ b,\ c.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 385

Rozwiąż równanie: |x+5|=34

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 380


Odcinek AC przeciął przekątną przekroju osiowego walca w punkcie S, w taki sposób, że |AS|:|SC|=2:1. Odcinek AE ma długość 6, a pole trójkąta ABC wynosi 135. Oblicz pole boczne walca oraz jego objętość.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 417

Udowodnij, że prawdziwa jest równość \cfrac{1}{\sin^2\alpha}-\cot^2\alpha=1 dla wszystkich  \alpha\in (0,90^{\circ}].

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 522

Dane są punkty A=(3,6),\ B=(2,8) . Wyznacz równanie symetralnej odcinka AB.

Zobacz rozwiązanie
1 2 ... 57 58 59 61 63 64 65 66