Wybierz dział:

Zadanie 1806

Rozwiąż nierówność 3(x-1)^2-4(x+4)-4<x^2-4x+1.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 413

Rozłóż wielomian P(x)=x^3+3x^2-4 na czynniki.

Wskazówka: 3x^2=2x^2+x^2.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 854

 

Zaznacz nieprawdziwe zdanie:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 711

Która z liczb jest rozwiązaniem równania 2(x-3)+\cfrac{1}{3}(3-15x)=2x+5?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 976
Premium

Iloraz największego i najmniejszego pierwiastka równania x^4 - 20x^2 + 64=0 wynosi: 

Wskazówka: zamień -20x^2 na -4x^2 - 16x^2

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1112

6,25\% liczby x jest równe 4 , zatem:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1072
Premium

Ile wyrazów ciągu (a_n) określonego wzorem ogólnym a_n=\cfrac{n+4}{n+1} jest większych od \cfrac{4}{3}?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1141

Dane jest równanie okręgu (x+7)^2+(y-3)^2=81 . Środek tego okręgu znajduje się w punkcie:

 

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 847

Funkcja opisana jest za pomocą tabeli:

Wzór tej funkcji to:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1826
Premium

Ile wynosi miara kąta \beta, jeżeli \alpha=150^{\circ}?

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 757

 Dany jest kąt ostry \alpha. Jeżeli \sin\alpha=\cfrac{4}{5}  to:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 348


 

Dany jest trójkąt prostokątny (patrz rysunek). h jest wysokością opuszczoną z wierzchołka kąta prostego. Wykaż, że h=\cfrac{ab}{c}.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 666
Premium

Liczba 2 jest miejscem zerowym funkcji f(x)=(m-9)x+2. Wynika stąd, że:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1119

Dany jest kąt ostry \alpha. Wiadomo, że \sin\alpha=\cfrac{3}{7}. Wtedy \cos\alpha wynosi:

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1080
Premium

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 582
Premium

Punkt A=(-3,-1) leży na okręgu O, który jest styczny do prostej k:\ 2x-y+1=0 w punkcie P=(1,3). Wyznacz równanie okręgu O.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1839

Oblicz \tan\alpha, \cos\alpha, \cot\alpha, wiedząc, że \sin\alpha=\cfrac{4}{7} oraz \alpha jest kątem ostrym.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 1844
Premium

Wykaż, że prawdziwa jest równość \tan^2\alpha-\cfrac{1}{\tan^2\alpha}=\cfrac{1}{\cos^2\alpha}-\cfrac{1}{\sin^2\alpha}.

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 212

Dla danych przedstawionych na wykresie oblicz:

a) medianę

b) średnią arytmetyczną

Zobacz rozwiązanie

Zadanie 328

Zapisz wyrażenie (a+1)^2-(b+1)^2 w postaci iloczynowej.

Zobacz rozwiązanie
1 2 ... 57 58 59 61 63 64 65 ... 68 69