Wybierz dział:

Zadanie 141 (rozwiązane)

Oblicz długość okręgu opisanego na trójkącie prostokątnym, wiedząc, że długość jednej przyprostokątnej trójkąta jest równa 6dm i tworzy ona z przeciwprostokątną kąt o mierze 30^{\circ}

Zadanie 139 (rozwiązane)

Oblicz długość promienia okręgu opisanego na:
a) trójkącie równobocznym o boku długości 9cm.
b) trójkącie prostokątnym o przyprostokątnych długości 6cm i 8cm.

Zadanie 138 (rozwiązane)

W trójkącie ABC boki mają długości odpowiednio 20cm, 34cm i 42cm. Określ położenie środka okręgu opisanego na tym trójkącie.

Zadanie 137

Oblicz długość promienia okręgu opisanego na trójkącie:
a) równoramiennym o bokach długości 12cm, 13cm, 13cm.
b) równoramiennym o bokach długości 10cm, 6cm, 6cm.
c) równobocznym o boku długości 16cm.
d) prostokątnym o przyprostokątnych długości 9cm i 12cm.

Zadanie 136 (rozwiązane)

Funkcja f określona jest wzorem f(x) = 3x + 1. Podaj wzór funkcji g, której wykres otrzymano z wykresu funkcji f poprzez:
a) przesunięcie o 2 jednostki w lewo i 3 jednostki w dół
b) odbicie symetryczne względem osi x
c) odbicie symetryczne względem osi y
d) odbicie symetryczne względem początku układu współrzędnych

Zadanie 135 (rozwiązane)

Dla jakich wartości parametru m funkcja y = (2m - 4) x + 2 jest rosnąca?

Zadanie 134 (rozwiązane)

Kroimy tort na 4 części tak, że każda kolejna część jest dwa razy większa od poprzedniej. Jakie są kąty między kolejnymi cięciami?

Zadanie 133

Przekątna sciany bocznej graniastosłupa prawidłowego trójkątnego twozy z krawedzią podstawy o dł 12 kąt 61 stopni. Oblicz objęyośc i pole powierzchn bocznejtego graniastosłupa ( z dokładnością do całasci)

Zadanie 132 (rozwiązane)

Napisz równanie okręgu przechodzącego przez punkt A o środku w punkcie S jeśli:
a)A(3,4) S(0,0)
b)A(4,2) S(2,1)
c)A(3,10) S(−3,2)
d)A(4,7) S(−2,1)

Zadanie 131

prostokąt przecinamy dwiema prostymi, równoległymi do jednej przekątnej i jednakowo od niej odległymi. Wykaż, że otrzymany wówczas równoległobok wpisany w dany prostokąt ma obwód równy sumie długości przekątnych danego prostokąta.

Zadanie 130 (rozwiązane)

W firmie KRAK zatrudnionych jest 12 pracowników. Pięciu z nich zarabia miesięcznie po 1200zł,trzech po 1600zł,a pozostali po 1800zł. Przedstaw dane na diagramie kolumnowym a następnie;
a)oblicz,jaki procent stanowią pracownicy najlepiej zarabiający
b)oblicz średnia place w tej firmie
c)wyznacz medianę płac w tej firmie

Pomocy mam to na jutro i jeszcze mam 2 zadania z tego tematu

Zadanie 129 (rozwiązane)

Wyznacz wartości parametru a, b, dla których proste y = x + 3 oraz y = -3ax - b są równoległe.

Zadanie 128 (rozwiązane)

Sprawdź rachunkowo, czy punkt A= (-2,-12) należy do wykresu funkcji f(x) = 5x – 2.

Zadanie 126 (rozwiązane)

Wyznacz równanie prostej o współczynniku kierunkowym a = -5, przechodzącej przez punkt P = (3,-4).

Zadanie 125 (rozwiązane)

Napisz równanie prostej 4y – x + 20 = 0 w postaci kierunkowej.

Zadanie 124 (rozwiązane)

Zapisz w notacji wykładniczej:
a)65 000 000
b)0,000 000 005

Zadanie 123 (rozwiązane)

Zamień ułamek okresowy 0,(7) na ułamek zwykły.

Zadanie 122 (rozwiązane)

Doprowadź wyrażenie postaci (3x + 2)do 2 – (5x-3)(5x+3) do najprostszej postaci stosując wzory skróconego mnożenia

Zadanie 119 (rozwiązane)

Dla jakich n € N liczba: n^2 + 4n - 8 jest kwadratem liczby naturalnej?

Zadanie 118 (rozwiązane)

(x+1)(2x-1)>0

Zadanie 117 (rozwiązane)

Rozwiąż równanie z^{6} = (1+3i)^{12}

Zadanie 116 (rozwiązane)

ile jest różnych trzycyfrowych o niepowtarzających się cyfrach? a) parzystych b)podzielnych przez 5 c) podzielnych przez 25 d) większych od 475 e)mniejszych od 347

Zadanie 115

ile jest różnych trzycyfrowych o niepowtarzających się cyfrach? a) parzystych b)podzielnych przez 5 c) podzielnych przez 25 d) większych od 475 e) mniejszych od 347
z kombinatorka ,wariancje bez powtórzeń
proszę bardzo rozwiązanie zadaNIA;)

Zadanie 114 (rozwiązane)

Jaką drogę przebędzie ciało w czasie 5s poruszając się z przyszpieszeniem 0,8 metra na sekundę kwadrat

Zadanie 113 (rozwiązane)

Samochód jadący z miasta A do miasta B przejechał pierwszy odcinek drogi 140 km w czasie 2h a drugi odcinek 60 km w czasie 1h.Oblicz średnią prędkośc samochodu