Wybierz dział:

Zadanie 7206

Znaleźć mase jednorodną bryły V ograniczonej powierzchniami z=x^{2}+y^{2},z=1

Zadanie 7205

Obliczyć \iiint\limits_V \, dx\,dy\,dz, gdzie V : walec \left \{ x^{2}+y^{2}+z\leq a^{2},0\leq z\leq 6 \right \}

Zadanie 7204

Wyznaczyć gradient dywergencji pola wektorowego  \vec{F}=[-\frac{x}{y},3xy,\frac{y}{z}]
w punkcie (1,1,1)

Zadanie 7203

wyznacz styczna i normalna dla f(x)=x*e^(-x^2)

Zadanie 7201 (rozwiązane)

jesli do pierwszej liczby dodamy podwojoną drugą to otrzymamy 29.Natomiast jeśli do podwojonej pierwszej liczby dodamy drugą to otrzymamy17. wyznacz te liczby

Zadanie 7199 (rozwiązane)

W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym krawędź boczna o długości 6 jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 30^{\circ}. Wysokość tego ostrosłupa jest równa:

a) 3 b) \frac{1}{2} c) 12 d) 2\sqrt{3}

Zadanie 7198

Struna ograniczona o gęstości liniowej ρ i naprężeniu a^2 ρ zamocowana jest na końcach x = 0 i x = π.
Znaleźć wzór opisujący jej drgania swobodne, jeśli warunki początkowe mają postać u(x,0) = sinx, (δu(x,0))/δt=πx-x^2.

Zadanie 7197

Znajdz wektor który NIE JEST kombinacją wektorów (1,0,1) i (2,3,4)

Zadanie 7196

Policz:

\frac{df}{dx} \frac{y}{x}

Zadanie 7194 (rozwiązane)

Policz:

\frac{df}{dx} x^{3} y^{3} - x y^{2} + \frac{x}{2}

Zadanie 7193

prawdopodobienstwo zdarzenia A jest o 1/4 mniejsze niz prawdopodobienstwo zdarzenia przeciwnego do zdarzenia A. Zatem prawdopodobienstwo zdarzenia A jest rowne :
a) 1/4 B)1/2 c)3/8 d)5/8

Zadanie 7192 (rozwiązane)

oblicz sume rozwiazan rownania x^3 - 2x^2 - 5x + 10=0

Zadanie 7191

funkcja liniowa f(x) = -3 + 2b przyjmuwe wartości ujemne tylko wtedy gdy, do x nalezy (2;+ nieskonczonosc)

Zadanie 7190

Pokazać, że (AsubsetB)Leftrihtarrow(AtimesCsubsetBtimesC).

Zadanie 7189 (rozwiązane)

rozwiąż układy równań każde dwoma metodami, met podstawiania i przeciwnych współczynników :
A) 2x + y = 1
-3x - 3y = 9

B) 3x + 2y = 2
-4x - y = 9

C) 8x + 2y = -2
6x + y = 0

D) 3x = 4y =3
9x - 8y = 4

Zadanie 7188 (rozwiązane)

3. Rzucamy sześcienna kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo, że suma oczek na obu kostkach jest większa od 7.

Zadanie 7187 (rozwiązane)

2. Z talii 52 kart wylosowano 3 karty. Oblicz prawdopodobieństwo wylosowania 3 króli.

Zadanie 7186 (rozwiązane)

1. W urnie jest 8 kul bialych i 4 czarne. losujemy 2 kule, oblicz prawdopodobieństwo wylosowania kul różnych kolorów.

Zadanie 7185 (rozwiązane)

Proszę o pomoc!!!! Zad 1. Rozwiąż układ równań dwoma sposobami(

Proszę o pomoc!!!!

Zad 1. Rozwiąż układ równań dwoma sposobami( metoda podstawiania, metoda przeciwnych współczynników). {- to klamra z przodu

2x - y = 5

{ 3x = y - 6

ODpowiedź:

x = - 11

{ y = - 27Zad.2. Rozwiąż metodą podstawiania.

x + 3y = 12

{ 2x - y = 3Odpowiedź:

x = 3

{ y = 3Zad. 3 . Rozwiąż metodą przeciwnych współczynników.

2x - 3y = 5

{ x - y = 1Odpowiedź:

x = - 2

{ y = - 3Błagam o rozwiązanie tych zadań !

Zadanie 7184 (rozwiązane)

PROSZĘ o POMOC 1.Zapisz w postaci sumy algebraicznej. a) (√5x+2)² b) (5+√3x)² c) (0,2x+√7) (0,2x-√7) d) (√7x-0,3) (√7x+0,3) 2.Uprość wyrażenie (2a+3)²-3(a+3) (a-3) , a następnie oblicz jego warość dla a=-√2 3.Oblicz (√5-3)²-(2√5-3)²+(4-√5) (4+√5) 4. Uzasadnij że liczba (√6-2√5-√6+2√5)² jest liczbą naturalną

Zadanie 7183 (rozwiązane)

2x^-7x+5=0

Zadanie 7182 (rozwiązane)

x+y+2z=1
2x+3y+z+2t=1
z-2t=1
z-t=1

Rozwiąż układ równań metodą Gaussa

Zadanie 7181 (rozwiązane)

Na dwuletnią lokatę bankową oprocentowaną 4% w stosunku rocznym wpłacono 1000zł. Kapitalizacja odsetek następuje po upływie każdego kwartału. Oblicz zysk z tej lokaty, pamiętając, że od zysku należy odprowadzić 19% podatku dochodowego.

Zadanie 7180 (rozwiązane)

proszę o rozwiązanie ;))
1.Wyznacz współrzednie wierzchołka paraboli: f(x)=2(x-3)^2+4

Zadanie 7179

zadanie w exel

Dziecko w pewnym wieku potrzebuje tygodniowo co najmniej 120 jednostek witaminy A, 60 witaminy D, 36 witaminy C oraz 180 witaminy E.
Witaminy te są zawarte w dwóch produktach P1 i P2. Ze względu na uboczne szkodliwe działanie witaminy A należ dostarczyć jej max 240 jednostek.
Zawartość poszczególnych witamin w jednostce produktu oraz ceny są następujące:
P1: A-6, D-1, C-9, E-6,
P2: A-3, D-3, C-1, E-9
Cena: P1-1; P2-2
Ile należy zakupić produktu P1 i P2 aby dostarczyć witaminę w wymaganych ilościach przy minimalnym koszcie zakupów P1 i P2
1 2 ... 37 38 39 41 43 44 45 ... 304 305