Wybierz dział:

Zadanie 7148

10. Na lokatę roczną wpłacono 5 200 zł i po 4 latach oszczędzania kwota ta wzrosła do 6 320,63 zł. Jakie było oprocentowanie tej lokaty?

Zadanie 7147

9. Bank A oferuje oprocentowanie 5% z roczną kapitalizacją odsetek, a bank B oprocentowanie 4,5% z kwartalną kapitalizacją odsetek. Do którego z tych banków bardziej opłaca się wpłacić oszczędności?

Zadanie 7146

8. Na lokatę roczną , której oprocentowanie wynosi 3%, wpłacono 3000zł. Po ilu latach stan tej lokaty wyniesie 3582,16 zł?

Zadanie 7145

7. Kwotę 40 000 wpłacono na lokatę trzymiesięczną, której oprocentowanie wynosi 6%. Jaka kwota będzie na koncie po dwóch latach, jeżeli od naliczonych odsetek należy odprowadzić 20% podatku do skarbu państwa?

Zadanie 7144 (rozwiązane)

Rozwiaz przeis na matematyczne pierniczki;
składniki
1/4 + 1/2+ 2/8 szklanki miodu=
3/5 x 1 4/6 kostki masła=
5/9 x 1 4/5 szklanki cukru =
1/2 + 3/7 x 7/6szklanki kwasnego mleka=
50% x 1 lyzeczki amoniaku=
przyprawa do piernikow?=

Zadanie 7143

Rozwiaz i rozpisz;
50% x 1 łyzeczka amoniaku =

Zadanie 7142

Proszę o rozwiązanie w załączniku zad,
tg^(3)x = tgx
sin 3x = sin 4x
cos^(2) 2x + 4 cos^(2) x = 2

Zadanie 7141 (rozwiązane)

Rozwiaz i ropisz;
1/4 + 1/2 +2/8=
3/5 x 1 4/6=
5/9 x 1 4/5=
1/2 + 3/7 x 2/7=
50% x 1 lyzeczka=

Zadanie 7140 (rozwiązane)

Rzucamy dwa razy kostką sześcienną do gry. Oblicz prawdopodobieństwo tego. że: a) za pierwszym razem wypadła liczba parzysta i suma wyrzuconych oczek nie przekracza 10 b) różnica wyrzuconych oczek za pierwszym i drugim razem jest większa od 3

Zadanie 7139 (rozwiązane)

w worku znajdują się 3 kule białe, 6 zielonych, 1 czarna. wyciągamy kolejno bez zwracania dwie kule. oblicz prawdopodobieństwo tego, że: a) obie kule będą tego samego koloru b) co najmniej jedna kula będzie zielona

Zadanie 7138 (rozwiązane)

11. Pierwsza liczba stanowi 40% drugiej liczby. Różnica większej i mniejszej z tych liczb jest o 2 większa od mniejszej liczby. Znajdź te liczby.

Zadanie 7137

10. We wtorek łódź przepłynęła 43km, płynąc 2 godziny w górę rzeki i godzinę w dół rzeki. W środę łódka przepłynęła 64km - godzinę płynęła w górę rzeki i 3 godziny w dół rzeki. Oblicz prędkość własną łódki i prędkość prądu rzeki.

Zadanie 7136

9. Dziesięcioprocentowy roztwór soli zmieszano z roztworem pięćdziesięcioprocentowym, otrzymując 10kg roztworu trzydziestoprocentowego. Którego z roztworów zmieszano więcej i o ile?

Zadanie 7135

8. W liczbie trzycyfrowej podzielnej przez 2 i 5 cyfra setek jest o pięć mniejsza od cyfry dziesiątek. Jeżeli zamienimy miejscami cyfry dziesiątek i setek, to otrzymamy liczbę o 450 większą od początkowej. Znajdź liczbę początkową.

Zadanie 7134

7. Suma kwadratów dwóch liczb naturalnych jest równa 25. Pierwsza liczba stanowi 0,75 drugiej liczby. Różnica większej i mniejszej z tych liczb jest równa:
a) 1;
b) 2;
c) 3;
d) 7.

Zadanie 7133 (rozwiązane)

6. Wierzchołkami trójkąta ABC są punkty A=(-1,3), B=(2,5), C=(8,0). Oblicz współrzędne punktu przecięcia wysokości poprowadzonej z wierzchołka B z prostą AC.

Zadanie 7132 (rozwiązane)

5. Wyznacz współczynniki a i b we wzorze funkcji f(x)=ax+b, wierząc, że f(5)=-2 oraz f(10)=1.

Zadanie 7131 (rozwiązane)

4. Wyznacz równanie prostej przechodzącej przez punkt A=(1,-6) oraz przez punkt B=(-2,-9).

Zadanie 7130

3. Wykresy funkcji określonych wzorami f(x)=2x+3, g(x)=-3x+8 przecinają oś OX odpowiednio w punktach A oraz B. Wyznacz punkt przecięcia C wykresów tych funkcji i oblicz pole trójkąta ABC.

Zadanie 7129 (rozwiązane)

2. Punkt przecięcia wykresów funkcji f i g określonych za pomocą wzorów f(x)=\frac{x-2}{2}+5\frac{1}{2} , g(x)=(x-1)^{2}-(x-1)(x+1) ma współrzędne:
a) (1,-4);
b) (-1,4);
c) (-4,1);
d) (4,-1).

Zadanie 7128

1. Do równania 3x-2y=6 dopisz takie równanie, aby otrzymany układ równań:
a) miał jedno rozwiązanie;
b) nie miał rozwiązań;
c) miał nieskończenie wiele rozwiązań.

Zadanie 7127

W urnie są 3 kule białe i 2 czarne. Losujemy jedną kulę 2 razy zwracając ją za każdym razem do urny. Jakie jest prawdopodobieństwo wylosowania kuli białej co najmniej raz ?

Zadanie 7126

Wśród n losów loterii fantowej 6 losów wygrywa. Jaka musi być liczba losów, aby prawdopodobieństwo tego, że zakupione 2 losy będą wygrywające było równe 1/3 ?

Zadanie 7125

Dwunastoosobowa grupa studencka, w której jest 7 kobiet otrzymała 3 bilety do opery. Bilety rozdzielono drogą losowania. Jakie jest prawdopodobieństwo, że wśród posiadaczy biletów:
a) będą dokładnie 2 kobiety
b) będzie przynajmniej 1 kobieta?

Zadanie 7124

Mając tabelę dystrybuanty rozkładu normalnego N(0,1) wylicz prawdopodobieństwo, że: – 1≤x≤4 dla rozkładu N(0.5, 2.25).
1 2 ... 38 39 40 42 44 45 46 ... 302 303