Wybierz dział:

Zadanie 7272

A= \left( \frac{\frac{a}{b} + \frac{c}{d}}{\frac{x}{y}} \right) -1 1 1
1 -1 1
1 1 -1

Zadanie 7271 (rozwiązane)

Objętość czworościanu foremnego jest równa 18√2 cm3. Oblicz wysokość ściany bocznej tego czworościanu.

Zadanie 7270

Objętość czworościanu foremnego jest równa \frac{16\sqrt{2}}{3}cm3. Oblicz wysokość ściany bocznej tego czworościanu.

Zadanie 7269

cena butów zmalała o 10% po czym nastąpiła podwyżka o 4% jaka była początkowa cena butów

Zadanie 7268

y''x^2-y'=x

Zadanie 7267

Proszę o pomoc

Zad.2 Znajdź równanie okręgu wiedząc że:
a) średnicą jest odcinek AB o końcach A=(-3,5) B=(1,1)
b) jest opisany na prostokącie o wierzchołkach A=(-1,-1) B=(4,-1) C(4,2) D=(-1,2)
c) jest opisany na kwadracie ABCD o wierzchołkach A=(-3,2) C=(3,4)
d) jest wpisany w kwadrat ABCD o wierzchołkach B=(1,0) D=(-1,6)
e) jest opisany na trójkącie prostokątnym ABC o wierzchołkach A=(-3,-2) B=(5,-2) C=(1,2)

Zadanie 7266

Zad.3 Sprawdź graficznie wzajemne położenie:
a) dwóch okręgów (x-3)² + (y+1)² = 4 i (x+3)² + (y-2)² = 25
b) (x+2)² + (y+1)² = 16 i prostej x=2
c) okręgu x²+y²-2x+4y-20=0 i prostej y=2x-3

Zadanie 7265

Zad.1 Wyznacz równanie okręgu o środku S(2,3) i promieniu r=5. Narysuj ten okrąg. Wyznacz równania prostych stycznych do okręgu i równoległych do osi Y. Wyznacz punkty przecięcia tego okręgu z osią X.

Zadanie 7263 (rozwiązane)

Współczynnik kierunkowy prostej prostopadłej do prostej o równaniu y= - \sqrt{3x}-3
wynosi:
a) \sqrt{3}
b) - \sqrt{3}
c) \frac{\sqrt{3}}{3}
d) - \frac{\sqrt{3}}{3}

Zadanie 7262

stosując zasadę indukcji wykaż ze , n^(n) -n^(2) +n -1 dzieli sie przez (n-1)^2 dla n większych od 1

Zadanie 7261 (rozwiązane)

W 4 pojemnikach znajduje się po 9 kul białych i po jednej kuli czarnej. Z każdego z pojemników losujemy jedną kulę. Jakie jest prawdopodobieństwo, że choć jedna z nich będzie koloru czarnego.

Zadanie 7260

Wyznacz dziedzinę, asymptoty, zbadaj monotoniczność oraz wypukłość funkcji: f(x)=ln(arctg(x))

Zadanie 7259 (rozwiązane)

Oblicz objętość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego mając długość krawędzi podstawy 6 i miarę 120 kąta między dwiema sąsiednimi ścianami bocznymi.
V=? znam wynik ale nie wiem jak rozwiązać

Zadanie 7258

proszę o pomoc z matematyki potrzebna jest mi na egzamin.
znajdowanie rozwinięć dziesiętnych liczb wymiernych

Zadanie 7257 (rozwiązane)

log_{2}[log_{4}(log_{3}x)]=0

{log _2 [log _4 (log _3 x)] = 0

Zadanie 7256

Wyznaczyć dziedzinę oraz ekstrema danej funkcji:
f(x)=\frac{(x+2)}{e^x}

Zadanie 7255 (rozwiązane)

Obliczyć pochodne funkcji i przedstawić je w najprostszej postaci:
y= \frac{sin x}{(x^4+4)}

Zadanie 7254 (rozwiązane)

Obliczyć pochodne funkcji i przedstawić je w najprostszej postaci:
y= \frac{(arc sin x)}{e^x }

Zadanie 7253

Wylosowano 100 uczniów szkół średnich i zbadano ich pod względem liczby wizyt w kinie w ciągu miesiąca (cecha Y) oraz standardu ekonomicznego, określonego przez wysokość kieszonkowego (w zł, cecha X). Wyniki przedstawia tabelka:


Liczba wizyt w kinie
(Cecha Y) Standard ekonomiczny w zł (Cecha X)
0 - 40 40 - 80 80 - 120 120 - 160
0 10 - - -
1 14 24 11 -
2 - 5 6 14
3 - 2 2 4
4 1 1 6

a) Znaleźć rozkłady brzegowe
b) Obliczyć średnią wizyt w kinie i średnią wysokość kieszonkowego wylosowanych uczniów.

Zadanie 7252

Spośród studentów pewnej uczelni wylosowano niezależnie 10 studentów i zbadano ich wyniki punktowe uzyskane w dwu psychologicznych testach. Dane podaje tabelka:
Liczba punktów uzyskanych w I teście 10 19 11 20 15 15 10 13 19 16
Liczba punktów uzyskanych w II teście 30 28 26 33 30 22 26 26 32 28
Zbadać, czy istnieje związek między wynikami tych testów, obliczając współczynnik korelacji liniowej lub korelacji rang (do wyboru).

Zadanie 7251

Struktura wieku osób zatrudnionych w pewnej firmie farmaceutycznej jest następująca:

Wiek w latach 25 - 31 31 - 37 37 - 43 43 - 49 49 -55 55-61 61 - 67
Liczba osób 2 6 10 14 8 6 4

a) Narysować diagramy i histogramy liczebności i liczebności skumulowanych.
b) Graficznie wyznaczyć dominantę, medianę i kwantyle.
c) Obliczyć średnią, wariancję, odchylenie standardowe, dominantę i medianę oraz współczynnik zmienności.

Zadanie 7250

2. Dane dotyczące cen kurtek damskich jednego rodzaju pewnej marki w losowo wybranych 50 sklepach odzieżowych zawiera tabelka:

Cena kurtek damskich rozważanej marki (w zł) 100 120 140 180 200
Liczba sklepów odzieżowych 6 8 12 16 8

Na podstawie powyższych danych obliczyć
a) średnią cenę tych kurtek
b) współczynnik zmienności V
c) wyznaczyć medianę i dominantę.

Zadanie 7249

1. Wylosowano po 10 gospodarstw indywidualnych z 2 powiatów pewnego województwa i zbadano uzyskane w tych gospodarstwach plony buraków cukrowych. Dane podaje tabelka.
Obliczyć wskaźnik podobieństwa struktur obu powiatów pod względem plonów uprawy buraków cukrowych.

Wyniki plonów powiatu I (w q/ha) 285 294 261 234 320 310 276 271 294 255
Wyniki plonów powiatu II (w q/ha 307 289 276 313 290 285 328 307 297 307


Zadanie 7248

Znajdź punkt wspólny płaszczyzny OXY i prostej przechodzącej przez punkt Q(3,2,-1) równoległej do płaszczyzn o równaniach 2x-y+z+3=0 i x+4y-z+5=0

Zadanie 7247

Zbadaj przebieg zmienności i narysuj wykres funkcji
1 2 ... 35 36 37 39 41 42 43 ... 304 305