Wybierz dział:

Zadanie 7357 (rozwiązane)

gdy wiał wiatr,drzewo o wysokości 20m złamało się w ten sposób ,że jego czubek dotknął

ziemi w odległości 6m od pnia .Oblicz,na jakiej wysokości od ziemi drzewo zostało złamane.

Zadanie 7356

gdy wiał wiatr,drzewo o wysokości 20m złamało się w ten sposób ,że jego czubek dotknął

ziemi w odległości 6m od pnia .Oblicz,na jakiej wysokości od ziemi drzewo zostało złamane.

Zadanie 7355

Dla jakich wartosci m (m nalezy do R) dziedziną ulamka algebraicznego jest jest zbior wszystich liczb rzeczywistych

x^2+5/x^2+2x+m

Zadanie 7354

Zbadaj wzajemne położenie prostej określonej równaniem y=x+m i okręgu o równaniu x^{2} + y^{2}=9 w zależności od parametru m.

Zadanie 7353

Dany jest równoległobok ABCD i dowolny punkt M na płaszczyźnie. Jaka jest maksymalna ilość punktów na bokach ABCD, których odległość od punktu M wynosi 5cm?
A)8 B) 6 C)4 D)2 E)0

Prosiłabym o wyjaśnienie dlaczego tak a nie inaczej, z góry dziękuje :)

Zadanie 7351

zad 1
Udowodnij tożsamość trygonometryczną:
tg x + \frac{cosx\1+sin x}=1\cos x}

Zadanie 7350 (rozwiązane)

W urnie znajduje się 50 losów w tym 5 wygrywających. Losujesz dwa losy. Jakie jest prawdopodobieństwo, że przynajmniej jeden los będzie wygrywający?

Zadanie 7349 (rozwiązane)

Rzucamy 3 razy symetryczną sześcienną kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że suma wyrzuconych oczek będzie równa 5?

Zadanie 7348

ax+6y=0
-x+3y=3
ile jest rozwiazan dla a

Zadanie 7347 (rozwiązane)

w jakim przedziale funkcja jest malejąca f(x)=-2x^{3}-3x^{2}+12x+7

Zadanie 7346 (rozwiązane)

Ile ekstremum ma funkcja f(x)= 9x^{4}+12x^{3}

Zadanie 7344 (rozwiązane)

Porównaj liczby 15^{40} i 60^{60}

Zadanie 7343

Proszę o rozwiązanie przykładów z załącznika.

Zadanie 7342 (rozwiązane)

Dla jakiego m, proste k i l są równoległe:
a) k : y = - 2x - 9 ; l : y = 4 mx + 1
b) k : y = 3 mx + 2 ; l : y = (2 m - 4) x - 1

Zadanie 7341

Pomóżcie!

1. Każdy z rysunków przedstawia graniastosłup prawidłowy. Wyznacz miary zaznaczonych na rysunku kątów.

Mam do zrobienia przykłady a i b.
Dodaję załącznik na dole.

Zadanie 7340

Niech p(x) oznacza funkcje popytu na dobra konsumpcyjne w zaleznosci od wielkosci
dochodów konsumenta x (x > 0). Wiedzac, ze funkcja popytu wyraza sie wzorem
p(x) = 3xe−x :
a) wyznaczyc wartosc dochodu konsumenta x, dla której popyt jest najwiekszy,
b) obliczyc elastycznosc funkcji p(x) dla dochodu wielkosci x0 = 2.

Zadanie 7339

Wyznaczyc elastycznosc funkcji podazy S(c) = 4 · 3c. Przy jakiej cenie c elastycznosc
podazy wzgledem ceny wynosi 1?

Zadanie 7338

Niech Q(c) = c
c3+1 oznacza funkcje popytu w zaleznosci od ceny towaru c (c > 0).
Okreslic, jak zmieni sie popyt, jesli cena towaru wzrosnie z poziomu c0 = 2 o 3%.

Zadanie 7337

Obliczyc elastycznosc cenowa funkcji popytu Q(c) = c2e−1
2 c dla ceny c0 = 4.

Zadanie 7336

Koszt całkowity Kc(x) wyprodukowania x jednostek pewnego towaru oraz cena p(x)
tego towaru, przy której popyt jest równy podazy, zostały okreslone wzorami:
Kc(x) = 0, 02x3 + 14x + 800, p(x) = 50 − 0, 01x2.
Przy jakiej wielkosci produkcji utarg krancowy bedzie równy kosztowi krancowemu?

Zadanie 7335

Dochód całkowity wyraza sie wzorem R(x) = 5000x − 50x2, gdzie x oznacza wielkosc
produkcji. Wyznaczyc dochód krancowy dla x0 = 20

Zadanie 7334

Wielkosc utargu całkowitego w zaleznosci od liczby jednostek towaru x jest dana
wzorem U(x) = 10+4x
x2+50. Wyznaczyc i zinterpretowac utarg krancowy dla x0 = 5

Zadanie 7333

Wyznaczyc koszt krancowy dla wielkosci produkcji x0 = 90, gdy dany jest koszt
całkowity K(x) = 0,5x
100−x oraz podac jego interpretacje

Zadanie 7332

podaj wzór funkcji

Zadanie 7331

wyznacz liczbę
1 2 ... 32 33 34 36 38 39 40 ... 304 305