Wybierz dział:

Zadanie 7341

Pomóżcie!

1. Każdy z rysunków przedstawia graniastosłup prawidłowy. Wyznacz miary zaznaczonych na rysunku kątów.

Mam do zrobienia przykłady a i b.
Dodaję załącznik na dole.

Zadanie 7340

Niech p(x) oznacza funkcje popytu na dobra konsumpcyjne w zaleznosci od wielkosci
dochodów konsumenta x (x > 0). Wiedzac, ze funkcja popytu wyraza sie wzorem
p(x) = 3xe−x :
a) wyznaczyc wartosc dochodu konsumenta x, dla której popyt jest najwiekszy,
b) obliczyc elastycznosc funkcji p(x) dla dochodu wielkosci x0 = 2.

Zadanie 7339

Wyznaczyc elastycznosc funkcji podazy S(c) = 4 · 3c. Przy jakiej cenie c elastycznosc
podazy wzgledem ceny wynosi 1?

Zadanie 7338

Niech Q(c) = c
c3+1 oznacza funkcje popytu w zaleznosci od ceny towaru c (c > 0).
Okreslic, jak zmieni sie popyt, jesli cena towaru wzrosnie z poziomu c0 = 2 o 3%.

Zadanie 7337

Obliczyc elastycznosc cenowa funkcji popytu Q(c) = c2e−1
2 c dla ceny c0 = 4.

Zadanie 7336

Koszt całkowity Kc(x) wyprodukowania x jednostek pewnego towaru oraz cena p(x)
tego towaru, przy której popyt jest równy podazy, zostały okreslone wzorami:
Kc(x) = 0, 02x3 + 14x + 800, p(x) = 50 − 0, 01x2.
Przy jakiej wielkosci produkcji utarg krancowy bedzie równy kosztowi krancowemu?

Zadanie 7335

Dochód całkowity wyraza sie wzorem R(x) = 5000x − 50x2, gdzie x oznacza wielkosc
produkcji. Wyznaczyc dochód krancowy dla x0 = 20

Zadanie 7334

Wielkosc utargu całkowitego w zaleznosci od liczby jednostek towaru x jest dana
wzorem U(x) = 10+4x
x2+50. Wyznaczyc i zinterpretowac utarg krancowy dla x0 = 5

Zadanie 7333

Wyznaczyc koszt krancowy dla wielkosci produkcji x0 = 90, gdy dany jest koszt
całkowity K(x) = 0,5x
100−x oraz podac jego interpretacje

Zadanie 7332

podaj wzór funkcji

Zadanie 7331

wyznacz liczbę

Zadanie 7330

stosunek dłuższego ramienia do krótszego wynosi?

Zadanie 7329

sporządź wykres funkcji

Zadanie 7328 (rozwiązane)

wszystkich liczb trzycyfrowych
a. parzystych
b. nieparzystych
......

Zadanie 7327

oblicz

Zadanie 7325

Zbadaj przebieg zmienności funkcji

F(x) = 2 + \frac{1}{(x-3)^2}

Zadanie 7323

moze mi ktos pomoze w zadaniach z zalacznika

Zadanie 7322 (rozwiązane)

Z drutu o długości 40m. można zbudować prostokątne ramki o różnych wymiarach, znajdż wymiary takiej ramki, która ogranicza największe pole

Zadanie 7321 (rozwiązane)

W bramce do piłki ręcznej o wysokości 2m. i szerokości 3m. słupki i poprzeczka ograniczają obszar o powierzchni 6m. kwadratowych.Jaki największy obszar może ograniczać bramka, której słupki i poprzeczka mają taką samą długość jak bramka do piłki ręcznej.

Zadanie 7320

Z drutu o długości 2m. chcemy zbudować model prostopadłościanu, którego podstawa jest kwadratem. Jakie wymiary powinien mieć ten prostopadłościan, aby jego pole powierzchni było największe.

Zadanie 7318

\sqrt{25na^{2}-3n+7$-5n

Zadanie 7317

ax+6y=0
-x+3y=3

Zadanie 7315 (rozwiązane)

liczby x-2 , 6,12 w podanej kolejności są trzema kolejnymi wyazami ciągu geometrycznego . Liczba x wynosi :
a . 0 b.2 c.3 d.5

Zadanie 7314

suma dwudziestu początkowych kolejnych liczb naturalnych , które przy dzieleniu przez 4 dają reszte 1 wynosi :
a.860 b.840 c.839 d.780

Zadanie 7313 (rozwiązane)

zad 5
Oblicz promień okręgu wpisanego w trójkąt prostokątny o przyprostokątnych 9cm i 12cm.
1 2 ... 32 33 34 36 38 39 40 ... 304 305