Wybierz dział:

Zadanie 7415 (rozwiązane)

Zadanie 8 Z pojemnika w którym są 2 kule czerwone i 3 zielone losujemy dwie kule. Oblicz prawdopodobieństwo wylosowania 2 kul różnych kolorów.

Zadanie 7414

Zadanie 10 Rzucamy dwa razy kostką. Oblicz prawdopodobienstwo zdarzenia polegającego na tym że suma oczek która wypadnie jest nie większa od 5.

Zadanie 7413

Zadanie 11 W pudełku są trzy kule białe i pięć kul czarnych. Do pudełka można albo dołożyć jedną kulę biała albo usunąć z niego jedną kulę czarną a następnie wylosować z tego pudełka jedną kulę. W którym z tych przypadków wylosowanie kuli białej jest bardziej prawdopodobne? Wykonaj odpowiednie obliczenia.

Zadanie 7412

Zadanie 1 Prostokąt ABCD w którym IABI= trzy dziesiąte m w ułamku obraca się wokół prostej zawierającej bok BC. Wiedząc że przekatna prostokąta jest nachylona do boku AB pod kątem 30 stopni, oblicz pole powierzchni całkowitej oraz objętość walca powstałego w wyniku tego obrotu.

Zadanie 7411 (rozwiązane)

W tabeli przedstawiono średnie miesięczne temperatury powietrza i miesięczne sumy opadów dla trzech miast. oblicz średnia arytmetyczna i odchylenie standardowe.
Manaus, Brazylia:
Temperatura: 25,9 ; 25,8 ; 25,8 ; 25,9 ; 26,4 ; 26,6
Suma opadów : 276 ; 277 ; 301 ; 287 ; 193 ; 93

Zadanie 7410 (rozwiązane)

rozwiąż nierówność x^{2}-9> lub równe0

Zadanie 7409 (rozwiązane)

\frac{5x+4}{2}=\frac{1-4x}{3}

Zadanie 7408 (rozwiązane)

Określ dziedzinę, miejsca zerowe i monotoniczność funkcji danej wzorem f(x)=-3x+6.

Zadanie 7407

rozwiąż nierówność xa^{2}-9/geq>

Zadanie 7406 (rozwiązane)

Adam przygotowując się do matury z matematyki rozwiązał w pierwszym tygodniu 10 zadań i postanowił w każdym następnym tygodniu rozwiązywać o 4 zadania więcej niż w poprzednim. W którym tygodniu będzie musiał rozwiązać 38 zadań. Po ilu tygodniach liczba rozwiązanych przez niego zadań przekroczy 154.

Zadanie 7405

Odczytaj wyniki sprawdzianu z matematyki w pewnej klasie na podstawie przedstawionej tabeli i oblicz średnia arytmetyczna oraz wariancję i odchylenie standardowe uzyskanych ocen.

ocena : 6(cel) 5(bdb) 4(db) 3(dost) 2(dop) 1(ndst)
liczba osób 2 4 6 11 4 3

Zadanie 7404 (rozwiązane)

Oblicz objętość prostopadłościanu, w którym jedna krawędź podstawy wynosi 8 cm, a przekątna prostopadłościanu 10\sqrt{2} cm jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 45^{\circ}

Zadanie 7403 (rozwiązane)

Spośród czterech osób: Ala, Ewa, Kuba, Jaś - wybieramy do reprezentacji dwie. Jakie jest prawdopodobieństwo zdarzenia A - w skład reprezentacji nie wybrane zostaną dwie dziewczynki.

Zadanie 7402 (rozwiązane)

W pewnym ciągu arytmetycznym drugi wyraz jest równy 9 zaś wyraz piąty wynosi 15. Dziesiąty wyraz tego ciągu wynosi .....................

Zadanie 7401 (rozwiązane)

Wyznacz środek i promień okręgu o równaniu x^{2} + y^{2} - 8x + 6y = 0. Ile punktów wspólnych ma ten okrąg z prostą y=3.

Zadanie 7400 (rozwiązane)

Oblicz wartość wyrażenia sin^{3} \alpha + cos^{3} \alpha , wiedząc że \alpha jest miarą kąta ostrego i cos \alpha = \frac{4}{5}

Zadanie 7399

Funkcja f określona jest wzorem f(x)=4-3x. Wyznacz wszystkie te argumenty, dla których wartości funkcji należą do zbioru A=<-7; \frac{5}{8} >.

Zadanie 7398 (rozwiązane)

W graniastoslupie prawidłowym czworokątnym długość krawędzi podstawy wynosi 16 cm, a kąt nachylenia przekątnej do podstawy ma miarę 30st. Oblicz:
a) długość przekątnej graniastosłupa
b) pole powierzchni
c) objętość tego graniastosłupa

Zadanie 7397 (rozwiązane)

Ściany i sufit pokoju pomalowano farbą, której wydajność wynosi 1 litr na 5.5 metra kwadratowego powierzchni. Oblicz ile farby zużyto jeśli pokój ma wymiary 4m na 4,5 m oraz wysokość 2,2 m.

Zadanie 7396 (rozwiązane)

W graniastosłupie prawidłowym sześciokątnym wszystkie krawędzie mają długość 15. Oblicz pole powierzchni i objętość tego graniastosłupa.

Zadanie 7395 (rozwiązane)

Oblicz objętość sześcianu, wiedząc, że pole powierzchni całkowitej wynosi 486.

Zadanie 7394 (rozwiązane)

Dana jest funkcja liniowa f (x) = -2x+6?
a) określ współczynnik funkcji liniowej ?f
b) wyznacz miejsce zerowe funkcji f
c) wyznacz współrzędne punktu przecięcia wykresu z osią OX
d) wyznacz współrzędne punktu przecięcia wykresu z osią OY
e) sprawdź, czy punkt A(3,0)i B(1,3) należą do wykresu funkjcji ?
f) zapisz równanie prostej do równoległej do wykresu funkcji f i przechodzącej przez punkt C(2,3)
g) dla jakiego argumentu funkcja f ma wartość 2?

Zadanie 7386

Ściana boczna ostrosłupa trójkątnego prawidłowego jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 60^{\circ} , a krawędż podstawy ma 18 \sqrt{3}.oblicz pole powierzchni bocznej ostrosłupa

Zadanie 7385

krawedz boczna ostrosłupa trójkątnego prawidlowego ma 12\sqrt{3} i jest nachylona do plaszczyzny podstawy pod kątem 30^{\circ}.oblicz objętość ostroslupa.

Zadanie 7384 (rozwiązane)

krawędż boczna ostrosłupa czworokątnego prawidlowego ma 6 i jest nachylona do plaszczyzny podstawy pod kątem 45^{circ}.oblicz objetosc ostroslupa.
1 2 ... 30 31 32 34 36 37 38 ... 304 305