Wybierz dział:

Zadanie 7414

Zadanie 10 Rzucamy dwa razy kostką. Oblicz prawdopodobienstwo zdarzenia polegającego na tym że suma oczek która wypadnie jest nie większa od 5.

Zadanie 7413

Zadanie 11 W pudełku są trzy kule białe i pięć kul czarnych. Do pudełka można albo dołożyć jedną kulę biała albo usunąć z niego jedną kulę czarną a następnie wylosować z tego pudełka jedną kulę. W którym z tych przypadków wylosowanie kuli białej jest bardziej prawdopodobne? Wykonaj odpowiednie obliczenia.

Zadanie 7412

Zadanie 1 Prostokąt ABCD w którym IABI= trzy dziesiąte m w ułamku obraca się wokół prostej zawierającej bok BC. Wiedząc że przekatna prostokąta jest nachylona do boku AB pod kątem 30 stopni, oblicz pole powierzchni całkowitej oraz objętość walca powstałego w wyniku tego obrotu.

Zadanie 7411 (rozwiązane)

W tabeli przedstawiono średnie miesięczne temperatury powietrza i miesięczne sumy opadów dla trzech miast. oblicz średnia arytmetyczna i odchylenie standardowe.
Manaus, Brazylia:
Temperatura: 25,9 ; 25,8 ; 25,8 ; 25,9 ; 26,4 ; 26,6
Suma opadów : 276 ; 277 ; 301 ; 287 ; 193 ; 93

Zadanie 7410 (rozwiązane)

rozwiąż nierówność x^{2}-9> lub równe0

Zadanie 7409 (rozwiązane)

\frac{5x+4}{2}=\frac{1-4x}{3}

Zadanie 7408 (rozwiązane)

Określ dziedzinę, miejsca zerowe i monotoniczność funkcji danej wzorem f(x)=-3x+6.

Zadanie 7407

rozwiąż nierówność xa^{2}-9/geq>

Zadanie 7406 (rozwiązane)

Adam przygotowując się do matury z matematyki rozwiązał w pierwszym tygodniu 10 zadań i postanowił w każdym następnym tygodniu rozwiązywać o 4 zadania więcej niż w poprzednim. W którym tygodniu będzie musiał rozwiązać 38 zadań. Po ilu tygodniach liczba rozwiązanych przez niego zadań przekroczy 154.

Zadanie 7405

Odczytaj wyniki sprawdzianu z matematyki w pewnej klasie na podstawie przedstawionej tabeli i oblicz średnia arytmetyczna oraz wariancję i odchylenie standardowe uzyskanych ocen.

ocena : 6(cel) 5(bdb) 4(db) 3(dost) 2(dop) 1(ndst)
liczba osób 2 4 6 11 4 3

Zadanie 7404 (rozwiązane)

Oblicz objętość prostopadłościanu, w którym jedna krawędź podstawy wynosi 8 cm, a przekątna prostopadłościanu 10\sqrt{2} cm jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 45^{\circ}

Zadanie 7403 (rozwiązane)

Spośród czterech osób: Ala, Ewa, Kuba, Jaś - wybieramy do reprezentacji dwie. Jakie jest prawdopodobieństwo zdarzenia A - w skład reprezentacji nie wybrane zostaną dwie dziewczynki.

Zadanie 7402 (rozwiązane)

W pewnym ciągu arytmetycznym drugi wyraz jest równy 9 zaś wyraz piąty wynosi 15. Dziesiąty wyraz tego ciągu wynosi .....................

Zadanie 7401 (rozwiązane)

Wyznacz środek i promień okręgu o równaniu x^{2} + y^{2} - 8x + 6y = 0. Ile punktów wspólnych ma ten okrąg z prostą y=3.

Zadanie 7400 (rozwiązane)

Oblicz wartość wyrażenia sin^{3} \alpha + cos^{3} \alpha , wiedząc że \alpha jest miarą kąta ostrego i cos \alpha = \frac{4}{5}

Zadanie 7399

Funkcja f określona jest wzorem f(x)=4-3x. Wyznacz wszystkie te argumenty, dla których wartości funkcji należą do zbioru A=<-7; \frac{5}{8} >.

Zadanie 7398 (rozwiązane)

W graniastoslupie prawidłowym czworokątnym długość krawędzi podstawy wynosi 16 cm, a kąt nachylenia przekątnej do podstawy ma miarę 30st. Oblicz:
a) długość przekątnej graniastosłupa
b) pole powierzchni
c) objętość tego graniastosłupa

Zadanie 7397 (rozwiązane)

Ściany i sufit pokoju pomalowano farbą, której wydajność wynosi 1 litr na 5.5 metra kwadratowego powierzchni. Oblicz ile farby zużyto jeśli pokój ma wymiary 4m na 4,5 m oraz wysokość 2,2 m.

Zadanie 7396 (rozwiązane)

W graniastosłupie prawidłowym sześciokątnym wszystkie krawędzie mają długość 15. Oblicz pole powierzchni i objętość tego graniastosłupa.

Zadanie 7395 (rozwiązane)

Oblicz objętość sześcianu, wiedząc, że pole powierzchni całkowitej wynosi 486.

Zadanie 7394 (rozwiązane)

Dana jest funkcja liniowa f (x) = -2x+6?
a) określ współczynnik funkcji liniowej ?f
b) wyznacz miejsce zerowe funkcji f
c) wyznacz współrzędne punktu przecięcia wykresu z osią OX
d) wyznacz współrzędne punktu przecięcia wykresu z osią OY
e) sprawdź, czy punkt A(3,0)i B(1,3) należą do wykresu funkjcji ?
f) zapisz równanie prostej do równoległej do wykresu funkcji f i przechodzącej przez punkt C(2,3)
g) dla jakiego argumentu funkcja f ma wartość 2?

Zadanie 7386

Ściana boczna ostrosłupa trójkątnego prawidłowego jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 60^{\circ} , a krawędż podstawy ma 18 \sqrt{3}.oblicz pole powierzchni bocznej ostrosłupa

Zadanie 7385

krawedz boczna ostrosłupa trójkątnego prawidlowego ma 12\sqrt{3} i jest nachylona do plaszczyzny podstawy pod kątem 30^{\circ}.oblicz objętość ostroslupa.

Zadanie 7384 (rozwiązane)

krawędż boczna ostrosłupa czworokątnego prawidlowego ma 6 i jest nachylona do plaszczyzny podstawy pod kątem 45^{circ}.oblicz objetosc ostroslupa.

Zadanie 7383

Wyznacz wartosc funkcji f(x)=-x^2-4x+1 dla x=3$\sprt{2}-2
1 2 ... 30 31 32 34 36 37 38 ... 304 305