Wybierz dział:

Zadanie 7460 (rozwiązane)

Zad.9 Oblicz pole trapezu prostokątnego o podstawach 12 cm i 20 cm oraz dłuższe ramię ma 16 cm.

Zadanie 7459 (rozwiązane)

Zad.8 Oblicz pole i obwód trapezu równoramiennego, w którym krótsza podstawa ma 10 cm, ramię 12 cm, a kąt ostry 30 stopni.

Zadanie 7458 (rozwiązane)

Zad.7 Pole równoległoboku wynosi 24 cm², a boki mają 4 i 10 cm. Oblicz miary kątów tego równoległoboku (skorzystaj z tablic trygonometrycznych).

Zadanie 7457 (rozwiązane)

Zad.6 Długości przekątnych rombu wynoszą odpowiednio 16 i 20 cm. Oblicz pole i obwód rombu.

Zadanie 7456 (rozwiązane)

Zad.5 Promień okręgu opisanego na kwadracie ma długość 12 cm. Oblicz pole kwadratu.

Zadanie 7455 (rozwiązane)

Zad.4 Boki trójkąta mają odpowiednio długości 4,6,6 cm. Oblicz pole trójkąta, promień okręgu opisanego i promień okręgu wpisanego w ten trójkąt. (wyniki podaj z pierwiastkami).

Zadanie 7454 (rozwiązane)

Zad.3 Dwa boki równoległoboku mają długości 10 cm i 15 cm, a kąt między nimi zawarty ma miarę 60 stopni. Oblicz pole.

Zadanie 7453 (rozwiązane)

Zad.2 Oblicz pole trójkąta równobocznego wiedząc, że różnica między promieniem okręgu opisanego na tym trójkącie a promieniem okręgu wpisanego w ten trójkąt jest równa 6.

Zadanie 7452 (rozwiązane)

Zad.1 Oblicz promień okręgu opisanego i wpisanego w trójkąt prostokątny o przyprostokątnych 6 i 12 cm.

Zadanie 7451

Sporządź wykres funkcji y= - x^2 + 4x - 3

Zadanie 7449 (rozwiązane)

tworząca stożka jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 30stopni a pole podstawy stozka ma 64\Pi .oblicz objetość i polepowierzchni bocznej stożka.

Zadanie 7448 (rozwiązane)

tworząca stożka ma12 a kąt rozwarcia stożka ma 90 stopni.oblicz objetosc i pole powierzchni calkowitej stożka.

Zadanie 7447 (rozwiązane)

obwod podstawy walca ma 24\Pi a przekątna przekroju osiowego tworzy z wysokością walca kąt 45stopni.oblicz objętość i pole powierzchni bocznej walca.

Zadanie 7446 (rozwiązane)

przekątna przekroju osiowego walca ma 6 \sqrt{3} i jest nachylona do plaszczyzny podstawy pod kątem 30 stopni.oblicz objętość i pole powierzchni calkowitej walca.

Zadanie 7445 (rozwiązane)

Wyznacz ciąg geometryczny mając dane a4=16,a5=2

Zadanie 7444 (rozwiązane)

W ciągu 16,8,4,2,..... wyznacz wyraz a6 oraz sumę pierwszych dziesięciu wyrazów.

Zadanie 7443 (rozwiązane)

Wyznacz ciąg arytmetyczny mając dane :a5=12 a8=18

Zadanie 7442 (rozwiązane)

Dla ciągu 10,7,4,1,-2 znajdz wyraz a10 oraz sumę pierwszych siedmiu wyrazów

Zadanie 7441

Wyznacz największą i najmniejszą wartość funkcji f w przedziale mając dane:

f (x) = 3 x^2 - 9x+6, x \in \langle0,2\rangle

Zadanie 7440 (rozwiązane)

Dana jest funkcja kwadratowa y= - (x-2)^2 + 9


Przedstaw ją w postaci ogólnej, a następnie znajdź miejsca zerowe, jeśli istnieją.

Zadanie 7439

Sporządź wykres funkcji y= - x^2 + 4x - 3

i opisz jej własności (dziedzina, zbiór wartości, przedziały monotoniczności, argumenty dla których funkcja przyjmuje wartości dodatnie oraz wartości ujemne, postać kanoniczna, postać iloczynowa).

Zadanie 7438

1. Przeprowadź eksperyment polegający na rzucaniu 20 razy kostką do gry. Zapisuj kolejno uzyskane wyniki rzutów a następnie:

a) Oblicz średnią arytmetyczną, medianę i dominantę otrzymanych wyników, b) Utwórz tabelę częstości uzyskanych wyników,

c) Wykonaj starannie diagram przy użyciu przyrządów geometrycznych oraz pokoloruj. Możesz je również wydrukować stosując możliwości arkusza kalkulacyjnego.

d) Oblicz wariancję i odchylenie standardowe dla dziesięciu początkowych danych. Wynik zaokrąglij do 2 miejsc po przecinku.


2. Rzucamy dwa razy kostką do gry. Wypisz wszystkie zdarzenia elementarne sprzyjające zdarzeniom:

a) suma wyrzuconych oczek jest mniejsza 7;

b) co najwyżej jedna z liczba oczek jest liczbą pierwszą;

c) ani razu nie wypadła liczba oczek większa od 3;

d) co najmniej raz wypadła piątka.


3. Z pośród liczb 1,2,3,4,....,2800+10*3, wylosowano jedną liczbę. Oblicz prawdopodobieństwo, że jest to liczba podzielna przez 5 lub 11.

4. Mamy dwa pojemniki z białymi i czarnymi kulami. W pierwszej pojemniku jest 5 kul białych i 4 czarne, a w drugiej jest 37 kul białych i 20 czarnych. Z losowo wybranego pojemnika losujemy jedną kulę. Obliczyć prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że będzie to kula czarna.

Zadanie 7437

Podstawy trapezu równoramiennego maja długości 4 dm i 10 dm, a jego kąt ostry jest równy 60°. Oblicz długości boków trapezu do niego podobnego, którego obwód wynosi 39 dm.

Zadanie 7434 (rozwiązane)

powierzchnia boczna walca po rozwinięciu jest prostokątem o wymiarach 20 cm i 80 cm. pod jakim kątem przekątna przekroju osiowego jest nachylona do podstawy walca ?

Zadanie 7433

Zadanie 1
Liczbę 6 przedstaw w postaci różnicy dwóch liczb tak, aby suma ich kwadratów była jak najmniejsza. Podaj te liczby.

Zadanie 2
Podstawy trapezu równoramiennego maja długości 4 dm i 10 dm, a jego kąt ostry jest równy 60°. Oblicz długości boków trapezu do niego podobnego, którego obwód wynosi 39 dm.
1 2 ... 26 27 28 30 32 33 34 ... 302 303