Wybierz dział:

Zadanie 7432 (rozwiązane)

Przekątna prostokąta ma długość 6 cm i jeden z jego boków 2 \sqrt{3} cm. Oblicz pole i obwód tego prostokąta.

Zadanie 7431 (rozwiązane)

Rozwiąż nierówność x^2 - 7x + 12 >/ (większe lub równe) 0

Zadanie 7430 (rozwiązane)

Rozwiąż równania:
a) 4 x^2 - 10x = 0
b) (3x - 5) * (2x-5) - x^2 = 2x - 3

Zadanie 7426

Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu tego zadania:
Na egzaminie student ma do wyboru dwie strategie:
I: Student losuje 3 pytania, jeśli co najmniej 2 odpowiedzi są poprawne to wynik egzaminu jest pozytywny, w przeciwnym wypadku wynik jest negatywny.
II: Losowanie pytań jest sukcesywne, jeśli dwie kolejne odpowiedzi są poprawne to wynik egzaminu jest pozytywny, jeśli dwie kolejne odpowiedzi są niepoprawne to wynik egzaminu jest negatywny; w przeciwnym wypadku student losuje kolejne pytanie.
- Znaleźć prawdopodobieństwo pozytywnego wyniku egzaminu dla każdej strategii.
- Zbadać, która strategia jest dla studenta korzystniejsza?
- Czas oczekiwania na wynik. Znaleźć rozkład czasu oczekiwania na wynik.
- Znaleźć wartość oczekiwaną i wariancje.

Zadanie 7425 (rozwiązane)

przekątna przekroju osiowego walca jest równa 12 cm i jest nachylona do podstawy pod kątem 60^{circ}. Oblicz pole powierzchni i objętość

Zadanie 7424 (rozwiązane)

oblicz Pole powierzchni kuli, wiedząc że V= \frac{3}{4} pi

Zadanie 7423 (rozwiązane)

Powierzchnia boczna walca po rozwinieciu jest prostokątem o bokach 16cm (PI) i 10 cm .Oblicz objętośc i pole powierzchni całkowitej tego walca

Zadanie 7422

W ostrosłupie prawidłowym trójkątnym krawędż podstawy ma dlugośc 8 cm a krawędz boczna 12 cm .Oblicz A) objętośc tego graniastosłupa
B) kąt nachylenia krawędzi bocznej do podstawy

Zadanie 7421

W stożku kąt rozwarcia ma miarę 90 stopni a tworząca ma dlugósc 4cm .Oblicz objętośc tego stożka

Zadanie 7420

Przekroj osiowy stożka jest trójkątem równobocznym o boku dlugości 8cm .Oblicz pole powierzchni całkowitej tego stożka

Zadanie 7419 (rozwiązane)

W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym wszystkie krawędzie mają długósc 12 cm .Oblicz pole powierzchni calkowitej tego graniastosłupa

Zadanie 7418 (rozwiązane)

W prostopadlościanie krawędzie wychodzące z jednego wierzchola mają długośc 8 cm , 10 cm i 14 cm .Oblicz długość przekątnej tego graniastosłupa

Zadanie 7417 (rozwiązane)

suma dlugosci wszystkich krawędzi szescianu jest równa 60 cm oblicz objętośc tego sześcianu

Zadanie 7416 (rozwiązane)

Zadanie3 Doswiadczenie polega na wylosowaniu jednej liczby ze zbioru liczb naturalnych od 1 do 10. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia wylosowania liczby parzystej.

Zadanie 7415 (rozwiązane)

Zadanie 8 Z pojemnika w którym są 2 kule czerwone i 3 zielone losujemy dwie kule. Oblicz prawdopodobieństwo wylosowania 2 kul różnych kolorów.

Zadanie 7414

Zadanie 10 Rzucamy dwa razy kostką. Oblicz prawdopodobienstwo zdarzenia polegającego na tym że suma oczek która wypadnie jest nie większa od 5.

Zadanie 7413

Zadanie 11 W pudełku są trzy kule białe i pięć kul czarnych. Do pudełka można albo dołożyć jedną kulę biała albo usunąć z niego jedną kulę czarną a następnie wylosować z tego pudełka jedną kulę. W którym z tych przypadków wylosowanie kuli białej jest bardziej prawdopodobne? Wykonaj odpowiednie obliczenia.

Zadanie 7412

Zadanie 1 Prostokąt ABCD w którym IABI= trzy dziesiąte m w ułamku obraca się wokół prostej zawierającej bok BC. Wiedząc że przekatna prostokąta jest nachylona do boku AB pod kątem 30 stopni, oblicz pole powierzchni całkowitej oraz objętość walca powstałego w wyniku tego obrotu.

Zadanie 7411 (rozwiązane)

W tabeli przedstawiono średnie miesięczne temperatury powietrza i miesięczne sumy opadów dla trzech miast. oblicz średnia arytmetyczna i odchylenie standardowe.
Manaus, Brazylia:
Temperatura: 25,9 ; 25,8 ; 25,8 ; 25,9 ; 26,4 ; 26,6
Suma opadów : 276 ; 277 ; 301 ; 287 ; 193 ; 93

Zadanie 7410 (rozwiązane)

rozwiąż nierówność x^{2}-9> lub równe0

Zadanie 7409 (rozwiązane)

\frac{5x+4}{2}=\frac{1-4x}{3}

Zadanie 7408 (rozwiązane)

Określ dziedzinę, miejsca zerowe i monotoniczność funkcji danej wzorem f(x)=-3x+6.

Zadanie 7407

rozwiąż nierówność xa^{2}-9/geq>

Zadanie 7406 (rozwiązane)

Adam przygotowując się do matury z matematyki rozwiązał w pierwszym tygodniu 10 zadań i postanowił w każdym następnym tygodniu rozwiązywać o 4 zadania więcej niż w poprzednim. W którym tygodniu będzie musiał rozwiązać 38 zadań. Po ilu tygodniach liczba rozwiązanych przez niego zadań przekroczy 154.

Zadanie 7405

Odczytaj wyniki sprawdzianu z matematyki w pewnej klasie na podstawie przedstawionej tabeli i oblicz średnia arytmetyczna oraz wariancję i odchylenie standardowe uzyskanych ocen.

ocena : 6(cel) 5(bdb) 4(db) 3(dost) 2(dop) 1(ndst)
liczba osób 2 4 6 11 4 3
1 2 ... 27 28 29 31 33 34 35 ... 302 303