Wybierz dział:

Zadanie 7353

Dany jest równoległobok ABCD i dowolny punkt M na płaszczyźnie. Jaka jest maksymalna ilość punktów na bokach ABCD, których odległość od punktu M wynosi 5cm?
A)8 B) 6 C)4 D)2 E)0

Prosiłabym o wyjaśnienie dlaczego tak a nie inaczej, z góry dziękuje :)

Zadanie 7351

zad 1
Udowodnij tożsamość trygonometryczną:
tg x + \frac{cosx\1+sin x}=1\cos x}

Zadanie 7350 (rozwiązane)

W urnie znajduje się 50 losów w tym 5 wygrywających. Losujesz dwa losy. Jakie jest prawdopodobieństwo, że przynajmniej jeden los będzie wygrywający?

Zadanie 7349 (rozwiązane)

Rzucamy 3 razy symetryczną sześcienną kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że suma wyrzuconych oczek będzie równa 5?

Zadanie 7348

ax+6y=0
-x+3y=3
ile jest rozwiazan dla a

Zadanie 7347 (rozwiązane)

w jakim przedziale funkcja jest malejąca f(x)=-2x^{3}-3x^{2}+12x+7

Zadanie 7346 (rozwiązane)

Ile ekstremum ma funkcja f(x)= 9x^{4}+12x^{3}

Zadanie 7344 (rozwiązane)

Porównaj liczby 15^{40} i 60^{60}

Zadanie 7343

Proszę o rozwiązanie przykładów z załącznika.

Zadanie 7342 (rozwiązane)

Dla jakiego m, proste k i l są równoległe:
a) k : y = - 2x - 9 ; l : y = 4 mx + 1
b) k : y = 3 mx + 2 ; l : y = (2 m - 4) x - 1

Zadanie 7341

Pomóżcie!

1. Każdy z rysunków przedstawia graniastosłup prawidłowy. Wyznacz miary zaznaczonych na rysunku kątów.

Mam do zrobienia przykłady a i b.
Dodaję załącznik na dole.

Zadanie 7340

Niech p(x) oznacza funkcje popytu na dobra konsumpcyjne w zaleznosci od wielkosci
dochodów konsumenta x (x > 0). Wiedzac, ze funkcja popytu wyraza sie wzorem
p(x) = 3xe−x :
a) wyznaczyc wartosc dochodu konsumenta x, dla której popyt jest najwiekszy,
b) obliczyc elastycznosc funkcji p(x) dla dochodu wielkosci x0 = 2.

Zadanie 7339

Wyznaczyc elastycznosc funkcji podazy S(c) = 4 · 3c. Przy jakiej cenie c elastycznosc
podazy wzgledem ceny wynosi 1?

Zadanie 7338

Niech Q(c) = c
c3+1 oznacza funkcje popytu w zaleznosci od ceny towaru c (c > 0).
Okreslic, jak zmieni sie popyt, jesli cena towaru wzrosnie z poziomu c0 = 2 o 3%.

Zadanie 7337

Obliczyc elastycznosc cenowa funkcji popytu Q(c) = c2e−1
2 c dla ceny c0 = 4.

Zadanie 7336

Koszt całkowity Kc(x) wyprodukowania x jednostek pewnego towaru oraz cena p(x)
tego towaru, przy której popyt jest równy podazy, zostały okreslone wzorami:
Kc(x) = 0, 02x3 + 14x + 800, p(x) = 50 − 0, 01x2.
Przy jakiej wielkosci produkcji utarg krancowy bedzie równy kosztowi krancowemu?

Zadanie 7335

Dochód całkowity wyraza sie wzorem R(x) = 5000x − 50x2, gdzie x oznacza wielkosc
produkcji. Wyznaczyc dochód krancowy dla x0 = 20

Zadanie 7334

Wielkosc utargu całkowitego w zaleznosci od liczby jednostek towaru x jest dana
wzorem U(x) = 10+4x
x2+50. Wyznaczyc i zinterpretowac utarg krancowy dla x0 = 5

Zadanie 7333

Wyznaczyc koszt krancowy dla wielkosci produkcji x0 = 90, gdy dany jest koszt
całkowity K(x) = 0,5x
100−x oraz podac jego interpretacje

Zadanie 7332

podaj wzór funkcji

Zadanie 7331

wyznacz liczbę

Zadanie 7330

stosunek dłuższego ramienia do krótszego wynosi?

Zadanie 7329

sporządź wykres funkcji

Zadanie 7328 (rozwiązane)

wszystkich liczb trzycyfrowych
a. parzystych
b. nieparzystych
......

Zadanie 7327

oblicz
1 2 ... 31 32 33 35 37 38 39 ... 303 304