Wybierz dział:

Zadanie 7337

Obliczyc elastycznosc cenowa funkcji popytu Q(c) = c2e−1
2 c dla ceny c0 = 4.

Zadanie 7336

Koszt całkowity Kc(x) wyprodukowania x jednostek pewnego towaru oraz cena p(x)
tego towaru, przy której popyt jest równy podazy, zostały okreslone wzorami:
Kc(x) = 0, 02x3 + 14x + 800, p(x) = 50 − 0, 01x2.
Przy jakiej wielkosci produkcji utarg krancowy bedzie równy kosztowi krancowemu?

Zadanie 7335

Dochód całkowity wyraza sie wzorem R(x) = 5000x − 50x2, gdzie x oznacza wielkosc
produkcji. Wyznaczyc dochód krancowy dla x0 = 20

Zadanie 7334

Wielkosc utargu całkowitego w zaleznosci od liczby jednostek towaru x jest dana
wzorem U(x) = 10+4x
x2+50. Wyznaczyc i zinterpretowac utarg krancowy dla x0 = 5

Zadanie 7333

Wyznaczyc koszt krancowy dla wielkosci produkcji x0 = 90, gdy dany jest koszt
całkowity K(x) = 0,5x
100−x oraz podac jego interpretacje

Zadanie 7332

podaj wzór funkcji

Zadanie 7331

wyznacz liczbę

Zadanie 7330

stosunek dłuższego ramienia do krótszego wynosi?

Zadanie 7329

sporządź wykres funkcji

Zadanie 7328 (rozwiązane)

wszystkich liczb trzycyfrowych
a. parzystych
b. nieparzystych
......

Zadanie 7327

oblicz

Zadanie 7325

Zbadaj przebieg zmienności funkcji

F(x) = 2 + \frac{1}{(x-3)^2}

Zadanie 7323

moze mi ktos pomoze w zadaniach z zalacznika

Zadanie 7322 (rozwiązane)

Z drutu o długości 40m. można zbudować prostokątne ramki o różnych wymiarach, znajdż wymiary takiej ramki, która ogranicza największe pole

Zadanie 7321 (rozwiązane)

W bramce do piłki ręcznej o wysokości 2m. i szerokości 3m. słupki i poprzeczka ograniczają obszar o powierzchni 6m. kwadratowych.Jaki największy obszar może ograniczać bramka, której słupki i poprzeczka mają taką samą długość jak bramka do piłki ręcznej.

Zadanie 7320

Z drutu o długości 2m. chcemy zbudować model prostopadłościanu, którego podstawa jest kwadratem. Jakie wymiary powinien mieć ten prostopadłościan, aby jego pole powierzchni było największe.

Zadanie 7318

\sqrt{25na^{2}-3n+7$-5n

Zadanie 7317

ax+6y=0
-x+3y=3

Zadanie 7315 (rozwiązane)

liczby x-2 , 6,12 w podanej kolejności są trzema kolejnymi wyazami ciągu geometrycznego . Liczba x wynosi :
a . 0 b.2 c.3 d.5

Zadanie 7314

suma dwudziestu początkowych kolejnych liczb naturalnych , które przy dzieleniu przez 4 dają reszte 1 wynosi :
a.860 b.840 c.839 d.780

Zadanie 7313 (rozwiązane)

zad 5
Oblicz promień okręgu wpisanego w trójkąt prostokątny o przyprostokątnych 9cm i 12cm.

Zadanie 7312 (rozwiązane)

zad 4
Pani Kowalska wpłaciła do banku 1 000 zł na lokatę oprocętowaną 6% w skali roku.Do jakiej kwoty wzrośnie kapitał pani Kowalskiej po 3 latach,a do jakiej po 20 latach?

Zadanie 7311 (rozwiązane)

zad 3
Oblicz pierwszy wyraz i iloraz ciągu geometrycznego wiedząc,że trzeci
wyraz jest równy 18,a szósty 486.

Zadanie 7310 (rozwiązane)

zad2
Pierwszy wyraz ciągu arytmetycznego jest równy 3,czwarty wyraz tego ciągu jest równy 15.Oblicz sumę sześciu początkowych wyrazów tego ciągu.

Zadanie 7308

Wykaż, że liczba 2010^{2010} jest podzielna przez 67^{201}
1 2 ... 31 32 33 35 37 38 39 ... 302 303