Wybierz dział:

Zadanie 7445 (rozwiązane)

Wyznacz ciąg geometryczny mając dane a4=16,a5=2

Zadanie 7444 (rozwiązane)

W ciągu 16,8,4,2,..... wyznacz wyraz a6 oraz sumę pierwszych dziesięciu wyrazów.

Zadanie 7443 (rozwiązane)

Wyznacz ciąg arytmetyczny mając dane :a5=12 a8=18

Zadanie 7442 (rozwiązane)

Dla ciągu 10,7,4,1,-2 znajdz wyraz a10 oraz sumę pierwszych siedmiu wyrazów

Zadanie 7441

Wyznacz największą i najmniejszą wartość funkcji f w przedziale mając dane:

f (x) = 3 x^2 - 9x+6, x \in \langle0,2\rangle

Zadanie 7440 (rozwiązane)

Dana jest funkcja kwadratowa y= - (x-2)^2 + 9


Przedstaw ją w postaci ogólnej, a następnie znajdź miejsca zerowe, jeśli istnieją.

Zadanie 7439

Sporządź wykres funkcji y= - x^2 + 4x - 3

i opisz jej własności (dziedzina, zbiór wartości, przedziały monotoniczności, argumenty dla których funkcja przyjmuje wartości dodatnie oraz wartości ujemne, postać kanoniczna, postać iloczynowa).

Zadanie 7438

1. Przeprowadź eksperyment polegający na rzucaniu 20 razy kostką do gry. Zapisuj kolejno uzyskane wyniki rzutów a następnie:

a) Oblicz średnią arytmetyczną, medianę i dominantę otrzymanych wyników, b) Utwórz tabelę częstości uzyskanych wyników,

c) Wykonaj starannie diagram przy użyciu przyrządów geometrycznych oraz pokoloruj. Możesz je również wydrukować stosując możliwości arkusza kalkulacyjnego.

d) Oblicz wariancję i odchylenie standardowe dla dziesięciu początkowych danych. Wynik zaokrąglij do 2 miejsc po przecinku.


2. Rzucamy dwa razy kostką do gry. Wypisz wszystkie zdarzenia elementarne sprzyjające zdarzeniom:

a) suma wyrzuconych oczek jest mniejsza 7;

b) co najwyżej jedna z liczba oczek jest liczbą pierwszą;

c) ani razu nie wypadła liczba oczek większa od 3;

d) co najmniej raz wypadła piątka.


3. Z pośród liczb 1,2,3,4,....,2800+10*3, wylosowano jedną liczbę. Oblicz prawdopodobieństwo, że jest to liczba podzielna przez 5 lub 11.

4. Mamy dwa pojemniki z białymi i czarnymi kulami. W pierwszej pojemniku jest 5 kul białych i 4 czarne, a w drugiej jest 37 kul białych i 20 czarnych. Z losowo wybranego pojemnika losujemy jedną kulę. Obliczyć prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że będzie to kula czarna.

Zadanie 7437

Podstawy trapezu równoramiennego maja długości 4 dm i 10 dm, a jego kąt ostry jest równy 60°. Oblicz długości boków trapezu do niego podobnego, którego obwód wynosi 39 dm.

Zadanie 7434 (rozwiązane)

powierzchnia boczna walca po rozwinięciu jest prostokątem o wymiarach 20 cm i 80 cm. pod jakim kątem przekątna przekroju osiowego jest nachylona do podstawy walca ?

Zadanie 7433

Zadanie 1
Liczbę 6 przedstaw w postaci różnicy dwóch liczb tak, aby suma ich kwadratów była jak najmniejsza. Podaj te liczby.

Zadanie 2
Podstawy trapezu równoramiennego maja długości 4 dm i 10 dm, a jego kąt ostry jest równy 60°. Oblicz długości boków trapezu do niego podobnego, którego obwód wynosi 39 dm.

Zadanie 7432 (rozwiązane)

Przekątna prostokąta ma długość 6 cm i jeden z jego boków 2 \sqrt{3} cm. Oblicz pole i obwód tego prostokąta.

Zadanie 7431 (rozwiązane)

Rozwiąż nierówność x^2 - 7x + 12 >/ (większe lub równe) 0

Zadanie 7430 (rozwiązane)

Rozwiąż równania:
a) 4 x^2 - 10x = 0
b) (3x - 5) * (2x-5) - x^2 = 2x - 3

Zadanie 7426

Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu tego zadania:
Na egzaminie student ma do wyboru dwie strategie:
I: Student losuje 3 pytania, jeśli co najmniej 2 odpowiedzi są poprawne to wynik egzaminu jest pozytywny, w przeciwnym wypadku wynik jest negatywny.
II: Losowanie pytań jest sukcesywne, jeśli dwie kolejne odpowiedzi są poprawne to wynik egzaminu jest pozytywny, jeśli dwie kolejne odpowiedzi są niepoprawne to wynik egzaminu jest negatywny; w przeciwnym wypadku student losuje kolejne pytanie.
- Znaleźć prawdopodobieństwo pozytywnego wyniku egzaminu dla każdej strategii.
- Zbadać, która strategia jest dla studenta korzystniejsza?
- Czas oczekiwania na wynik. Znaleźć rozkład czasu oczekiwania na wynik.
- Znaleźć wartość oczekiwaną i wariancje.

Zadanie 7425 (rozwiązane)

przekątna przekroju osiowego walca jest równa 12 cm i jest nachylona do podstawy pod kątem 60^{circ}. Oblicz pole powierzchni i objętość

Zadanie 7424 (rozwiązane)

oblicz Pole powierzchni kuli, wiedząc że V= \frac{3}{4} pi

Zadanie 7423 (rozwiązane)

Powierzchnia boczna walca po rozwinieciu jest prostokątem o bokach 16cm (PI) i 10 cm .Oblicz objętośc i pole powierzchni całkowitej tego walca

Zadanie 7422

W ostrosłupie prawidłowym trójkątnym krawędż podstawy ma dlugośc 8 cm a krawędz boczna 12 cm .Oblicz A) objętośc tego graniastosłupa
B) kąt nachylenia krawędzi bocznej do podstawy

Zadanie 7421

W stożku kąt rozwarcia ma miarę 90 stopni a tworząca ma dlugósc 4cm .Oblicz objętośc tego stożka

Zadanie 7420

Przekroj osiowy stożka jest trójkątem równobocznym o boku dlugości 8cm .Oblicz pole powierzchni całkowitej tego stożka

Zadanie 7419 (rozwiązane)

W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym wszystkie krawędzie mają długósc 12 cm .Oblicz pole powierzchni calkowitej tego graniastosłupa

Zadanie 7418 (rozwiązane)

W prostopadlościanie krawędzie wychodzące z jednego wierzchola mają długośc 8 cm , 10 cm i 14 cm .Oblicz długość przekątnej tego graniastosłupa

Zadanie 7417 (rozwiązane)

suma dlugosci wszystkich krawędzi szescianu jest równa 60 cm oblicz objętośc tego sześcianu

Zadanie 7416 (rozwiązane)

Zadanie3 Doswiadczenie polega na wylosowaniu jednej liczby ze zbioru liczb naturalnych od 1 do 10. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia wylosowania liczby parzystej.
1 2 ... 29 30 31 33 35 36 37 ... 304 305