Wybierz dział:

Zadanie 7132 (rozwiązane)

5. Wyznacz współczynniki a i b we wzorze funkcji f(x)=ax+b, wierząc, że f(5)=-2 oraz f(10)=1.

Zadanie 7131 (rozwiązane)

4. Wyznacz równanie prostej przechodzącej przez punkt A=(1,-6) oraz przez punkt B=(-2,-9).

Zadanie 7130

3. Wykresy funkcji określonych wzorami f(x)=2x+3, g(x)=-3x+8 przecinają oś OX odpowiednio w punktach A oraz B. Wyznacz punkt przecięcia C wykresów tych funkcji i oblicz pole trójkąta ABC.

Zadanie 7129 (rozwiązane)

2. Punkt przecięcia wykresów funkcji f i g określonych za pomocą wzorów f(x)=\frac{x-2}{2}+5\frac{1}{2} , g(x)=(x-1)^{2}-(x-1)(x+1) ma współrzędne:
a) (1,-4);
b) (-1,4);
c) (-4,1);
d) (4,-1).

Zadanie 7128

1. Do równania 3x-2y=6 dopisz takie równanie, aby otrzymany układ równań:
a) miał jedno rozwiązanie;
b) nie miał rozwiązań;
c) miał nieskończenie wiele rozwiązań.

Zadanie 7127

W urnie są 3 kule białe i 2 czarne. Losujemy jedną kulę 2 razy zwracając ją za każdym razem do urny. Jakie jest prawdopodobieństwo wylosowania kuli białej co najmniej raz ?

Zadanie 7126

Wśród n losów loterii fantowej 6 losów wygrywa. Jaka musi być liczba losów, aby prawdopodobieństwo tego, że zakupione 2 losy będą wygrywające było równe 1/3 ?

Zadanie 7125

Dwunastoosobowa grupa studencka, w której jest 7 kobiet otrzymała 3 bilety do opery. Bilety rozdzielono drogą losowania. Jakie jest prawdopodobieństwo, że wśród posiadaczy biletów:
a) będą dokładnie 2 kobiety
b) będzie przynajmniej 1 kobieta?

Zadanie 7124

Mając tabelę dystrybuanty rozkładu normalnego N(0,1) wylicz prawdopodobieństwo, że: – 1≤x≤4 dla rozkładu N(0.5, 2.25).

Zadanie 7123

5. Dla rozkładu:
dla: 0≤x≤3, a dla pozostałych x
Wylicz wartość średnią, wariancję i odchylenie standardowe.

Zadanie 7122

2. Następujące liczby przypisano siedmiu niezależnym zdarzeniom: 3/4; 2/3; 1/2; 2/5; 3/8; 4/9; 5/8. Utwórz z nich rozkład prawdopodobieństwa.

Zadanie 7121

Z pojemnika, w którym w znajduje się 18 kul z numerami od 1 do 7, wyciągano jedną kulę, za każdym razem wrzucając ją z powrotem. Wiedząc, że „1” wyciągnięto 1665 razy, „2”- 1100, „3”- 2830, „4”- 576, „5”- 542, „6”-1620, a „7”- 1667 razy, podaj rozkład prawdopodobieństwa dla ponumerowanych kul. Wylicz najbardziej prawdopodobną liczbę kul z poszczególnymi numerami, średni numer wyciągniętych kul i wariancję rozkładu.

Zadanie 7120

((570:2)+950)(6:2)

Zadanie 7119

Przyjmując, że linie ZK oraz AB są do siebie prostopadłe, oblicz długość odcinka AB (w km). Promień Ziemi(odcinki ZA i ZB) wynosi 6371 km.
http://fizyka.zamkor.pl/download/wirtualne_obserwacje/karta_pracy_1_210812.pdf obrazek do zadania znajduje się w linku


-

Zadanie 7118

Zbadaj i narysuj
a) f(x)=x*e^(-x)
b) f(x)=/frac{x}{lnx}=(x+2)ee^(/frac{1}{x})$

Zadanie 7116

Dla jakiego a funkcja

f(x)\left\{\begin{matrix}ax\ dla\: x\geq -1\\
x^{3}-1\ dla\: x < 1
\end{matrix}\right.

jest cągła? + rysunek

Zadanie 7115

f(x)=\frac{1}{4}x^{2}+1

Zadanie 7114

Dla jakich parametrów m funkcja f(x)=(m-2)x+2 jest malejąca

Oblicz współrzędne punktów przecięcia wykresu podanej funkcji z osiami układu współrzędnych. Określ, czy funkcja jest rosnąca, czy malejąca czy stała a) y=6x-3 b) y= -2x+7

Zadanie 7113

Funkcja liniowa f spełnia warunki: f(- \sqrt{3})=1 i f (2 \aqrt{3}) = -5. Wynika z tego, że prosta będąca wykresem tej funkcji przechodzi przez następujące ćwiartki układu współrzędnych:
a) I, II, III
b) I, II, IV
c) I, III, IV
d) II, III, IV

Zadanie 7112

Jeśli wykres funkcji f(x)= -3x-2b przecina oś OY w punkcie, którego rzędna jest równa 6, to wykres funkcji g(x)= 2x+ \fac{1}{3} b przecina oś OY w punkcie, którego rzędna jest równa:
a) -1
b) - \fac{2}{3}
c) \fac{1}{3}
d) 2

Zadanie 7111 (rozwiązane)

Do wykresu funkcji f(x)= -\fac{4}{3}x-4 nie należy punkt:
a) (-3,0)
b) (-\fac{3}{4}, -3)
c) (1\fac{1}{8}, -7)
d) (6 \fac{3}{4}, -13)

Zadanie 7110

Wyznacz zbiór argumentów, dla których funkcja f(x)= -2x+3 przyjmuje wartości należące do przedziału:
a) (-3;5>
b) (-5 \frac{1}{3}; \frac{1}{2})
c) <1-2 \sqrt{2}; 0>

Zadanie 7109

Podaj liczbę rozwiązań równania w zależności od parametru a.
a) (2-a)x= 3+x
b) (4x-1)a= 3a+ xa
c) 3x+2a = 3+6ax

Zadanie 7108

Rozwiąż równania i nierówności:
a) 3x- \sqrt{3}x= \sqrt{3} +3
b) x+ 3= 4- \sqrt{7}x
c) (x+5)(5-x)= 5x- x^{2}
d) (\sqrt{2}-x)^{2} - (x-2\sqrt{2})^{2} = -6
e) (x+3)(x-3)= x(x+9) - 9 (x+1)
f) ( \frac{1}{2}+2) (2- \frac{1}{2}x) + (1+ \frac{1}{2}x)^{2} = 0
g) (2\sqrt{3}- x)^{2} > (x- 3\sqrt{3})^{2}
h) (3x+5)^{2} < 9(x-2)^{2}
i) 3< -4(3-x)^{2} - (2x+3)(3-2x)

Zadanie 7107

Uzasadnij, że
a) iloczyn dwóch kolejnych liczb naturalnych powiększony o większą z tych liczb jest równy kwadratowi tej liczby
b) iloczyn dwóch kolejnych liczb naturalnych pomniejszony o mniejszą z tych liczb jest równy kwadratowi tej liczby.
c) jeżeli do iloczynu dwóch liczb naturalnych, których różnica jest równa 2, dodamy 1, to otrzymamy kwadrat liczby naturalnej.
1 2 ... 39 40 41 43 45 46 47 ... 303 304